Đề tài Một số vấn đề về hạch toán sự biến động tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP 3

I/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH. 3

1/ Khái niệm về tài sản cố định hữu hình và vị trí của tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp: 3

2/ Đặc điểm TSCĐ HH. 3

3/ Phân loại TSCĐ HH: 4

3.1. Phân loại TSCĐ HH theo hình thái vật chất biểu hiện: 4

3.2. Phân loại TSCĐ HH theo quyền sở hữu. 4

3.3. Phân loại theo công dụng và tình hình sử dụng: 5

II/ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TSCĐ HH. 6

III/ ĐÁNH GIÁ TSCĐ HH. 6

1/ Nguyên giá TSCĐ HH (giá trị ghi sổ ban đầu). 6

1.1. Trường hợp mua sắm TSCĐ HH: 7

1.2 Trường hợp tự xây dựng, chế tạo: 7

1.3. Nguyên giá của TSCĐ HH hình thành dưới hình thức trao đổi: 7

1.4. Trường hợp nhận TSCĐ HH của đơn vị khác góp vốn liên doanh. 7

1.5. Đối với TSCĐ HH được cấp: 7

1.6 .Đối với TSCĐ HH được quyên tặng, biếu, viện trợ không hoàn lại . thì nguyên giá được tính trên cơ sở giá thị trường của những TSCĐ HH tương đương. 8

2/ Giá trị còn lại của TSCĐ HH. 8

IV/ KẾ TOÁN TSCĐ HH TRONG DN. 8

1/ Kế toán chi tiết TSCĐ HH. 8

1.1 Đánh số hiệu TSCĐ HH: 9

1.2 Kế toán sổ chi tiết: 9

2. Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ HH. 9

2.1. Tài khoản sử dụng: 9

2.2 Kế toán tăng TSCĐ HH. 10

2.4 Kế toán TSCĐ HH thuê ngoài: 20

V/ KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ HH. 22

1/ Khái niệm và phương pháp tính khấu hao TSCĐ HH. 22

1.1 Phương pháp khấu hao đường thẳng: 22

1.2 Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần: 22

1.3 Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm: 23

2. Tài khoản kế toán sử dụng: 23

VI/ KẾ TOÁN SỬA CHỮA TSCĐ HH. 24

1. Sửa chữa nhỏ (sửa chữa thường xuyên). 24

2. Sửa chữa lớn TSCĐ. 26

VII/ CÔNG TÁC KIỂM KÊ ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ HH: 27

VIII/. HỆ THỐNG SỔ SÁCH HẠCH TOÁN TSCĐ 28

1. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức nhật ký sổ cái 28

2. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức nhật ký chung trình tự ghi sổ TSCĐ được thể hiện theo sơ đồ sau. 29

3. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ. 30

4. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức nhật ký chứng từ. 31

CHƯƠNG II: VÍ DỤ VỀ TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 THĂNG LONG 32

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 32

II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC SỔ KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY. 33

III. THỰC TẾ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 THĂNG LONG 35

1. Đặc điểm và tình hình quản lý, sử dụng TSCĐ tại Công ty 35

1.1. Phân loại và đặc điểm tài sản cố định: 35

1.2. Công tác quản lý và sử dụng tài sản cố định 37

2. Hạch toán tình hình biến động TSCĐ tại Công ty 38

2.1. Thủ tục chứng từ, sổ sách, tài khoán sử dụng và quy trình hạch toán chung 38

2.2. Hạch toán tình hình biến động tăng TSCĐ 39

2.3.Hạch toán tính hình biến động giảm TSCĐ 41

3.Hạch toán khấu hao TSCĐ : 43

4.Kiểm kê TSCĐ : 44

5.Hạch toán sửa chữa tài sản cố định. 44

6.Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty 47

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN VẤN ĐỀ QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN SỰ BIẾN ĐỘNG TSCĐ HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP 52

I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH THEO CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. 52

1. Những ưu điểm: 52

2. Những mặt hạn chế.53

II. KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN VỀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP.55

KẾT LUẬN 57

MỤC LỤC 59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY