Đề tài Một số vấn đề về định giá, quản lý và xử lý bất động sản thế chấp tại sàn giao dịch I - Ngân hàng công thương Việt Nam

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH GIÁ, QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP.

I. TÀI SẢN THẾ CHẤP VÀ VAI TRÒ CỦA THẾ CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI.

1. Khái niệm, phân loại và các hình thức thế chấp bất động sản. 1

2.Tiêu chuẩn bất động sản thế chấp. 3

3.Vai trò của thế chấp bất động sản trong phát triển kinh tế xã hội 4

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ VẬN DỤNG VÀO ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP. 5

1.Khái niệm và vai trò của định giá bất động sản thế chấp. 5

2.Căn cứ và nguyên tắc định giá. 8

3. Các phương pháp định giá bất động sản và vận dụng vào định giá bất

động sản thế chấp. 12

3.1 Phương pháp so sánh. 13

3.2 Phương pháp đầu tư. 20

3.3 Phương pháp giá thành. 23

4. Trình tự tiến hành định giá bất động sản. 27

III. QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP. 28

A. Quản Lý bất động sản thế chấp. 28

1. Sự cần thiết phải quản lý bất động sản thế chấp. 28

2. Hình thức quản lý bất động sản thế chấp. 29

B. Xử lý bất động sản thế chấp. 30

1. Sự cần thiết phải xử lý bất động sản thế chấp trong trường hợp người

vay không trả được nợ. 30

2. Các hình thức xử lý bất động sản thế chấp khi người vay không trả

được nợi. 31

CHƯƠNG II. TÌNH HÌNH ĐỊNH GIÁ, QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP TẠI SGDI – NHCTVN

I. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA SGDI. 32

1. Lịch sử hình thành và phát triển 32

2. Hoạt động của SGDI 34

3. Mục tiêu, phương hướng hoạt động. 38

II. TÌNH HÌNH ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP TẠI SGDI 39

1. Quy định của NHNN và NHCT Việt Nam về thế chấp bất động sản 39

2. Kiểm tra trước khi cho vay 16

3. Tình hình định giá bất động sản thế chấp. 49

III. QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP. 60

A. Quản lý bất động sản trong thời gian thế chấp. 60

1. Kiểm tra định kỳ. 60

2. Kiểm tra đột xuất. 61

B. Xử lý bất động sản thế chấp. 61

1. Căn cứ và tình hình xử lý. 61

2. Tình hình xử lý. 63

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG. 65

CHƯƠNG III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẮM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ, QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP TẠI SGDI-NHCTVN 68

I. BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA TRONG ĐỊNH GIÁ, QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP. 68

1. Những thuận lợi và thành công. 68

2. Những khó khăn. 70

3. Những tồn tại. 74

II. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ, QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP TẠI SGDI-NHCTVN. 78

A. Một số biện pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác định giá bất động sản thế chấp tại SGDI trong thời gian tới. 79

B. Một số kiến nghị. 82

1. Kiến nghị với chính phủ và cơ quan có thẩm quyền. 82

1.1. Đầy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà. 82

1.2.Ban hành văn bản pháp luật qui định phương pháp, trình tự, thủ tục định giá bất động sản. 83

1.3 Nâng cao các biện pháp quản lý, thúc đẩy thị trường bất động sản

phát triển. 84

1.4. Ban hành bảng khung giá đất và giá tối thiểu xây dựng nhà ở mới phù hợp với xu thế thị trường hiện nay. 86

1.5. Cải cách hành chính, thành lập cơ quan định giá bất động sản. 87

1.6. Đơn giản hoá thủ tục công chứng giấy tờ về bất động sản thế chấp. 88

2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước. 89

3. Kiến nghị với ngân hàng công thương việt nam. 91

KẾT LUẬN . 95

TÀI LIỆU THAM KHẢO 96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY