Đề tài Một số vấn đề trong xây dựng chiến lược xuất khẩu của công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và xe máy Vinashin (Vinashin Motor)

MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU 31.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU 31.1.1 Khái niệm về chiến lược xuất khẩu 31.1.2. Sự cần thiết của việc xây dựng chiến lược xuất khẩu. 51.2. NỘI DUNG CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU 71.2.1. Tầm nhìn chiến lược xuất khẩu 71.2.2 Mục tiêu của chiến lược xuất khẩu 71.2.3. Các bước xây dựng chiến lược xuất khẩu 81.2.3.1. Nghiên cứu thị trường 81.2.3.2. Thâm nhập thị trường 81.2.3.3. Phân tích SWOT 91.2.3.4. Xác định thị trường - mặt hàng xuất khẩu 91.2.3.5. Phân bổ và bố trí nguồn lực 101.2.3.6. Xúc tiến xuất khẩu 101.3. ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU. 11CHƯƠNG II: CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU CỦA VINASHIN MOTOR 122.1. GIỚI THIỆU CÔNG TY 122.2. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP XE MÁY 2006-2015 VÀ TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY 2006-2010 152.2.1. Quy hoạch phát triển của ngành công nghiệp xe máy 15 2.2.2. Tầm nhìn chiến lược xuất khẩu của Công ty cổ phần công nghiệp tàu thuỷ xe máy trong giai đoạn 2006-2010 162.2.2.1. Tầm nhìn của VINASHIN MOTOR đến 2010 162.2.2.2.Mục tiêu đặt ra đến năm 2010 162.3. CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU CỦA VINASHIN MOTOR. 172.3.1. Nghiên cứu thị trường 182.3.2. Thâm nhập thị trường 192.3.3 .Phân tích SWOT 202.3.4. Xác định thị trường - mặt hàng xuất khẩu 212.3.4. Phân bổ và bố trí nguồn lực 222.3.5. Xúc tiến thương mại 232.4. ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU CỦA VINASHIN MOTOR. 23CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU CỦA VINASHIN MOTOR 263.1. NHÓM GIẢI PHÁP VI MÔ 263.1.1. Nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo cũng như các thành viên trong công ty về tầm quan trọng của chiến lược xuất khẩu 263.1.2. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 273.1.3. Thành lập một phòng ban lập kế hoạch cho chiến lược xuất khẩu 283.1.4. Lựa chọn phương thức xuất khẩu có hiệu quả nhất 283.1.5. Xác định thị trường - mặt hàng xuất khẩu 293.1.6. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn 303.1.7. Nâng cao năng lực xúc tiến thương mại 31 3.1.8. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực 323.2. NHÓM CÁC GIẢI PHÁP VĨ MÔ 333.2.1. Tạo môi trường pháp lý thuận lợi và công bằng 333.2.2. Xây dựng cơ chế hỗ trợ các dịch vụ thương mại ở thị trường nước ngoài, cung cấp thông tin thị trường nước ngoài miễn phí 343.2.3. Xây dựng các chính sách khuyến khích xuất khẩu 353.2.4. Xây dựng chính sách xúc tiến thương mại 363.2.5. Khai thông thị trường tài chính 36KẾT LUẬN 37TÀI LIỆU THAM KHẢO 38

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU 3

1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU 3

1.1.1 Khái niệm về chiến lược xuất khẩu 3

1.1.2. Sự cần thiết của việc xây dựng chiến lược xuất khẩu. 5

1.2. NỘI DUNG CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU 7

1.2.1. Tầm nhìn chiến lược xuất khẩu 7

1.2.2 Mục tiêu của chiến lược xuất khẩu 7

1.2.3. Các bước xây dựng chiến lược xuất khẩu 8

1.2.3.1. Nghiên cứu thị trường 8

1.2.3.2. Thâm nhập thị trường 8

1.2.3.3. Phân tích SWOT 9

1.2.3.4. Xác định thị trường - mặt hàng xuất khẩu 9

1.2.3.5. Phân bổ và bố trí nguồn lực 10

1.2.3.6. Xúc tiến xuất khẩu 10

1.3. ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU. 11

CHƯƠNG II: CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU CỦA VINASHIN MOTOR 12

2.1. GIỚI THIỆU CÔNG TY 12

2.2. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP XE MÁY 2006-2015 VÀ TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY 2006-2010 15

2.2.1. Quy hoạch phát triển của ngành công nghiệp xe máy 15

2.2.2. Tầm nhìn chiến lược xuất khẩu của Công ty cổ phần công nghiệp tàu thuỷ xe máy trong giai đoạn 2006-2010 16

2.2.2.1. Tầm nhìn của VINASHIN MOTOR đến 2010 16

2.2.2.2.Mục tiêu đặt ra đến năm 2010 16

2.3. CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU CỦA VINASHIN MOTOR. 17

2.3.1. Nghiên cứu thị trường 18

2.3.2. Thâm nhập thị trường 19

2.3.3 .Phân tích SWOT 20

2.3.4. Xác định thị trường - mặt hàng xuất khẩu 21

2.3.4. Phân bổ và bố trí nguồn lực 22

2.3.5. Xúc tiến thương mại 23

2.4. ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU CỦA VINASHIN MOTOR. 23

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU CỦA VINASHIN MOTOR 26

3.1. NHÓM GIẢI PHÁP VI MÔ 26

3.1.1. Nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo cũng như các thành viên trong công ty về tầm quan trọng của chiến lược xuất khẩu 26

3.1.2. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 27

3.1.3. Thành lập một phòng ban lập kế hoạch cho chiến lược xuất khẩu 28

3.1.4. Lựa chọn phương thức xuất khẩu có hiệu quả nhất 28

3.1.5. Xác định thị trường - mặt hàng xuất khẩu 29

3.1.6. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn 30

3.1.7. Nâng cao năng lực xúc tiến thương mại 31

3.1.8. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực 32

3.2. NHÓM CÁC GIẢI PHÁP VĨ MÔ 33

3.2.1. Tạo môi trường pháp lý thuận lợi và công bằng 33

3.2.2. Xây dựng cơ chế hỗ trợ các dịch vụ thương mại ở thị trường nước ngoài, cung cấp thông tin thị trường nước ngoài miễn phí 34

3.2.3. Xây dựng các chính sách khuyến khích xuất khẩu 35

3.2.4. Xây dựng chính sách xúc tiến thương mại 36

3.2.5. Khai thông thị trường tài chính 36

KẾT LUẬN 37

TÀI LIỆU THAM KHẢO 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY