Đề tài Một số vấn đề tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt nam hiện nay

MỤC LỤCCHƯƠNG I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNHI. Một số vấn đề chung về tài sản cố định 21. Khái niệm về tài sản cố định 22. Phân loại tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp 23. Nguyên giá TSCĐ hữu hình 3II. Hao mòn và khấu hao tài sản cố định hữu hình 41. Hao mòn tài sản cố định hữu hình: 42. Khấu hao tài sản cố định hữu hình: 53. So sánh cách tính khấu hao TSCĐ hữu hình ở nước ta với một số nước trên thế giới 9CHƯƠNG II. HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNHI. Hạch toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành 101. Chứng từ, sổ sách 102. Tài khoản sử dụng 113. Phương pháp hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình 124. Hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình ở một số nước 14II. Đánh giá chung 151. Kết quả 152. Hạn chế 15CHƯƠNG III . MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI TRONG VIỆC HẠCH TOÁNKHẤU HAO TSCĐ HỮU HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆNI. Giá trị thu hồi ước tính của tài sản cố định hữu hình 16II. Quản lý tài sản cố định đã khấu hao hết nguyên giá: 17

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

I. Một số vấn đề chung về tài sản cố định 2

1. Khái niệm về tài sản cố định 2

2. Phân loại tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp 2

3. Nguyên giá TSCĐ hữu hình 3

II. Hao mòn và khấu hao tài sản cố định hữu hình 4

1. Hao mòn tài sản cố định hữu hình: 4

2. Khấu hao tài sản cố định hữu hình: 5

3. So sánh cách tính khấu hao TSCĐ hữu hình ở nước ta với một số nước trên thế giới 9

CHƯƠNG II. HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH

I. Hạch toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành 10

1. Chứng từ, sổ sách 10

2. Tài khoản sử dụng 11

3. Phương pháp hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình 12

4. Hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình ở một số nước 14

II. Đánh giá chung 15

1. Kết quả 15

2. Hạn chế 15

CHƯƠNG III . MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI TRONG VIỆC HẠCH TOÁN

KHẤU HAO TSCĐ HỮU HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN

I. Giá trị thu hồi ước tính của tài sản cố định hữu hình 16

II. Quản lý tài sản cố định đã khấu hao hết nguyên giá: 17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY