Đề tài Một số suy nghĩ về chuẩn mực kế toán hàng tồn kho trong các doanh nghiệp ở Việt Nam

PHỤ LỤCTrangLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I : 3CÁC NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO 3TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 3I.Khái niệm, phân loại hàng tồn kho 3II. Nguyên tắc tính giá hàng tồn kho. 4III. Các phương pháp tính giá hàng tồn kho. 71. Phương pháp tính theo giá đích danh: 82. Phương pháp bình quân gia quyền. 93. Phương pháp nhập trước, xuất trước FIFO: 114. Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO): 11PHẦN II: CÁC NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ SO SÁNH VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO CỦA VIỆT NAM. 13I. Các nguyên tắc tính giá hàng tồn kho. 13II. Các phương pháp tính giá hàng tồn kho. 14III. SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO CỦA VIỆT NAM ( VAS 2)VỚI QUỐC TẾ (IAS 2) 151. Xác định giá trị hàng tồn kho 152. Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho 173. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 194. Ghi nhận chi phí 20PHẦN III: 22MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÁC NGUYÊN TẮC VÀ 22CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO Ở VIỆT NAM. 22I. Đánh giá chung. 22KẾT LUẬN 25

PHỤ LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I : 3

CÁC NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO 3

TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 3

I.Khái niệm, phân loại hàng tồn kho 3

II. Nguyên tắc tính giá hàng tồn kho. 4

III. Các phương pháp tính giá hàng tồn kho. 7

1. Phương pháp tính theo giá đích danh: 8

2. Phương pháp bình quân gia quyền. 9

3. Phương pháp nhập trước, xuất trước FIFO: 11

4. Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO): 11

PHẦN II: CÁC NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ SO SÁNH VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO CỦA VIỆT NAM. 13

I. Các nguyên tắc tính giá hàng tồn kho. 13

II. Các phương pháp tính giá hàng tồn kho. 14

III. SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO CỦA VIỆT NAM ( VAS 2)VỚI QUỐC TẾ (IAS 2) 15

1. Xác định giá trị hàng tồn kho 15

2. Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho 17

3. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 19

4. Ghi nhận chi phí 20

PHẦN III: 22

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÁC NGUYÊN TẮC VÀ 22

CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO Ở VIỆT NAM. 22

I. Đánh giá chung. 22

KẾT LUẬN 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY