Đề tài Một số ý kiến nhằm hoàn thiện chính sách Thuế để hỗ trợ phát triển khu vực Kinh tế tư nhân ở Việt Nam

Lời nói đầu.

CHƯƠNG I: KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN VÀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN.

I. Khu vực kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường.

1. Khái quát chung về khu vực KTTN.

2. Vai trò của khu vực KTTN trong nền kinh tế thị trường.

3. Đặc điểm của khu vực KTTN.

3.1 Ưu thế của doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN.

3.2 Một số hạn chế của các doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN.

II. Vai trò của chính sách thuế đối với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

1.Nội dung của chính sách Thuế.

2. Vai trò của chính sách Thuế trong sự phát triển của khu vực KTTN.

CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KTTN Ở VIỆT NAM .

I. Tình hình phát triển của khu vực KTTN.

1. Tình hình phát triển của khu vực KTTN.

1.1 Số lượng và quy mô doanh nghiệp.

1.2 Cơ cấu của các DNTN.

1.3 Số lượng lao động.

1.4 Đất đai và công nghệ.

1.5 Đóng góp cho nền kinh tế.

2. Những khó khăn chủ yếu của khu vực KTTN ở nước ta .

2.1 Khó khăn về vốn.

2.2 Khó khăn về công nghệ, kỹ thuật.

2.3 Trình độ quản lý doanh nghiệp và tay nghề người lao động.

2.4 Thiếu mặt bằng sản xuất kinh doanh ổn định, lâu dài.

2.5 Thiếu thông tin và phương tiện xử lý thông tin.

2.6 Những khó khăn khác.

II. Tác động của các chính sách tài chính đối với khu vực KTTN

1. Chính sách tín dụng ngân hàng.

2. Chính sách thuế.

3. Chính sách hỗ trợ phát triển của Nhà nước.

4. Kết quả đạt được của các chính sách tài chính đối với sự phát triển của khu vực KTTN.

III. Những bất cập của các chính sách tài chính làm hạn chế sự phát triển của khu vực KTTN.

1. Những rào cản từ phía chính sách tín dụng.

2. Sự phân biệt đối xử trong chính sách thuế.

3. Nguồn vốn Hỗ trợ phát triển cung cấp cho khu vực KTTN hạn chế.

4. Nguyên nhân.

Chương III.

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÁC CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ĐỂ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC KTTN Ở VIỆT NAM.

I. Quan điểm chung về sử dụng các chính sách tài chính hỗ trợ phát triển khu vực KTTN.

1. Định hướng phát triển khu vực KTTN.

2. Quan điểm về sử dụng các chính sách tài chính để hỗ trợ phát triển khu vực KTTN.

II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các chính sách tài chính để hỗ trợ phát triển khu vực KTTN.

1. Chính sách tín dụng thuận lợi hơn cho người đi vay và người cho vay.

2. Sửa đổi một số chính sách thuế đối với khu vực KTTN.

3. Mở rộng tín dụng ĐTPT của Nhà nước đối với khu vực KTTN .

4. Kết hợp đồng bộ chính sách tài chính với các chính sách vĩ mô khác.

Kết luận.

Tài liệu tham khảo

Phụ lục 1: Một số điểm khác nhau căn bản giữa DNNN và DNTN

Phụ lục 2: Một số khác biệt về chính sách giữa DNNN và DNTN

Phụ lục 3: Danh mục các từ viết tắt

Phụ lục 4: Danh mục bảng biểu

1

3

3

3

4

9

9

11

13

13

13

13

14

15

18

18

23

26

26

26

26

28

30

31

32

33

34

34

35

36

36

37

38

38

41

46

50

54

54

58

62

65

68

68

68

70

71

72

74

78

81

84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY