Đề tài Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao nghiệp vụ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN I: VÀI NÉT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÀ GIANG 31.Vài nét về NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang 32. Khái quát hoạt động của NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang. 32.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang. 32.2. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu bộ máy NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang 42.2.1. Chức năng và nhiệm vụ của NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang 42.2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang. 52.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang 82.3.1 Hoạt động huy động vốn 82.3.2. Hoạt động sử dụng vốn 10PHẦN II: HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN 131. Vai trò nhiệm vụ của kế toán Ngân hàng nói chung. 131.1. Vai trò của kế toán Ngân hàng 131.2. Nhiệm vụ của kế toán Ngân hàng nói chung 132. Những văn bản, thể lệ, chế độ hiện hành về kế toán 143. Những vấn đề cơ bản về hạch toán kế toán. 153.1 Kế toán tiền mặt 153.2 Kế toán cho vay 173.3 Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt 19PHẦN III: NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH (TÍN DỤNG) 21I. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN 211. Cơ sở ra đời của tín dụng ngân hàng 212. Đặc trưng của tín dụng Ngân hàng 223. Vai trò của tín dụng đối với nền kinh tế 233.1 Tín dụng Ngân hàng góp phần giảm chi phí lưu thông, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 243.2. Tín dụng Ngân hàng góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 253.3.Tín dụng Ngân hàng là công cụ góp phần tăng cường chế độ hạch toán kinh tế của các đơn vị kinh tế. 263.4. Tín dụng Ngân hàng tạo điều kiện xây dựng nền kinh tế mở. 26II. CÁC VĂN BẢN CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH VỀ TÍN DỤNG NGẮN HẠN, TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN 27III. CÁC HỒ SƠ, TÀI LIỆU LÀM CĂN CỨ XÉT DUYỆT CHO VAY, CÁCH THIẾT LẬP VÀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ . 271. Các hồ sơ tài liệu làm căn cứ cho vay. 272. Cách thiết lập và hoàn thiện hồ sơ 29IV. PHƯƠNG THỨC CHO VAY 331. Khái niệm 332. Các phương thức cho vay trung, dài hạn 332.1. Tín dụng theo dự án đầu tư 332.2. Tín dụng thuê mua (leasing credit) 342.3. Ngoài ra còn một số hình thức cho vay trung dài hạn như: 353. Các phương thức cho vay ngắn hạn 353.1. Phương thức cho vay theo HMTD 353.2. Phương thức cho vay từng lần. 363.3. Phương thức cho vay trả góp. 37V. NỘI DUNG QUY TRÌNH CẤP TÍN DỤNG CỦA PHƯƠNG THỨC CHO VAY THEO HMTD TẠI NHNo & PTNT TỈNH HÀ GIANG 381. Trước kỳ kế hoạch, khi có nhu cầu vay vốn theo HMTD thì khách hàng phải gửi đến Ngân hàng cho vay các giấy tờ sau 382. Khi nhận được các tài liệu Ngân hàng phải tiến hành thẩm định. 392.1. Thẩm định tư cách pháp lý. 392.2. Thẩm định khả năng tài chính của khách hàng 402.3. Thẩm định dự án, phương án đề nghị vay vốn. 433. Xác định nhu cầu vay vốn. 444. Quyết định cho vay 445. Kiểm tra, giám sát khoản vay. 456. Thu nợ lãi và gốc và sử lý những phát sinh. 466.1. Thu nợ gốc và lãi. 466.2. Xử lý phát sinh. 477. Thanh lý hợp đồng Tín dụng. 487.1. Tất toán khoản vay. 487.2. Thanh lý hợp đồng Tín dụng. 488. Ví dụ minh hoạ. 49PHẦN IV: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No & PTNT TỈNH HÀ GIANG 62I. Một số kiến nghị 621.1. Kiến nghị đối với NHNo & PTNT Việt Nam 621.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước. 621.3. Kiến nghị với Nhà nước và chính quyền địa phương. 631.4. Một số tồn tại trong hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang 63II. Một số giải pháp nhằm nâng cao nghiệp vụ tín dụng tại NHNo & PTNT Hà Giang 641. Về tăng trưởng tín dụng 652. Nâng cao chất lượng tín dụng 65KẾT LUẬN 67

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: VÀI NÉT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÀ GIANG 3

1.Vài nét về NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang 3

2. Khái quát hoạt động của NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang. 3

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang. 3

2.2. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu bộ máy NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang 4

2.2.1. Chức năng và nhiệm vụ của NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang 4

2.2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang. 5

2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang 8

2.3.1 Hoạt động huy động vốn 8

2.3.2. Hoạt động sử dụng vốn 10

PHẦN II: HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN 13

1. Vai trò nhiệm vụ của kế toán Ngân hàng nói chung. 13

1.1. Vai trò của kế toán Ngân hàng 13

1.2. Nhiệm vụ của kế toán Ngân hàng nói chung 13

2. Những văn bản, thể lệ, chế độ hiện hành về kế toán 14

3. Những vấn đề cơ bản về hạch toán kế toán. 15

3.1 Kế toán tiền mặt 15

3.2 Kế toán cho vay 17

3.3 Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt 19

PHẦN III: NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH (TÍN DỤNG) 21

I. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN 21

1. Cơ sở ra đời của tín dụng ngân hàng 21

2. Đặc trưng của tín dụng Ngân hàng 22

3. Vai trò của tín dụng đối với nền kinh tế 23

3.1 Tín dụng Ngân hàng góp phần giảm chi phí lưu thông, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 24

3.2. Tín dụng Ngân hàng góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 25

3.3.Tín dụng Ngân hàng là công cụ góp phần tăng cường chế độ hạch toán kinh tế của các đơn vị kinh tế. 26

3.4. Tín dụng Ngân hàng tạo điều kiện xây dựng nền kinh tế mở. 26

II. CÁC VĂN BẢN CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH VỀ TÍN DỤNG NGẮN HẠN, TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN 27

III. CÁC HỒ SƠ, TÀI LIỆU LÀM CĂN CỨ XÉT DUYỆT CHO VAY, CÁCH THIẾT LẬP VÀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ . 27

1. Các hồ sơ tài liệu làm căn cứ cho vay. 27

2. Cách thiết lập và hoàn thiện hồ sơ 29

IV. PHƯƠNG THỨC CHO VAY 33

1. Khái niệm 33

2. Các phương thức cho vay trung, dài hạn 33

2.1. Tín dụng theo dự án đầu tư 33

2.2. Tín dụng thuê mua (leasing credit) 34

2.3. Ngoài ra còn một số hình thức cho vay trung dài hạn như: 35

3. Các phương thức cho vay ngắn hạn 35

3.1. Phương thức cho vay theo HMTD 35

3.2. Phương thức cho vay từng lần. 36

3.3. Phương thức cho vay trả góp. 37

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH CẤP TÍN DỤNG CỦA PHƯƠNG THỨC CHO VAY THEO HMTD TẠI NHNo & PTNT TỈNH HÀ GIANG 38

1. Trước kỳ kế hoạch, khi có nhu cầu vay vốn theo HMTD thì khách hàng phải gửi đến Ngân hàng cho vay các giấy tờ sau 38

2. Khi nhận được các tài liệu Ngân hàng phải tiến hành thẩm định. 39

2.1. Thẩm định tư cách pháp lý. 39

2.2. Thẩm định khả năng tài chính của khách hàng 40

2.3. Thẩm định dự án, phương án đề nghị vay vốn. 43

3. Xác định nhu cầu vay vốn. 44

4. Quyết định cho vay 44

5. Kiểm tra, giám sát khoản vay. 45

6. Thu nợ lãi và gốc và sử lý những phát sinh. 46

6.1. Thu nợ gốc và lãi. 46

6.2. Xử lý phát sinh. 47

7. Thanh lý hợp đồng Tín dụng. 48

7.1. Tất toán khoản vay. 48

7.2. Thanh lý hợp đồng Tín dụng. 48

8. Ví dụ minh hoạ. 49

PHẦN IV: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No & PTNT TỈNH HÀ GIANG 62

I. Một số kiến nghị 62

1.1. Kiến nghị đối với NHNo & PTNT Việt Nam 62

1.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước. 62

1.3. Kiến nghị với Nhà nước và chính quyền địa phương. 63

1.4. Một số tồn tại trong hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang 63

II. Một số giải pháp nhằm nâng cao nghiệp vụ tín dụng tại NHNo & PTNT Hà Giang 64

1. Về tăng trưởng tín dụng 65

2. Nâng cao chất lượng tín dụng 65

KẾT LUẬN 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY