Đề tài Một số kiến nghị nhằm nâng cao khả năng sử dụng hiệu quả vốn đầu tư thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế ở nước ta

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I: CÁC LÝ THUYẾT KINH TẾ VỀ VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ 2I. MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 21. Khái niệm 22. Một số chỉ tiêu đánh giá 32.1 Một số thước đo của sự tăng trưởng 32.1.1 Tổng sản phẩm trong nước (hay tổng sản phẩm quốc nội – GDP) 32.1.2. Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) 52.1.3. Thu nhập bình quân đầu người 52.2. Một số chỉ số về cơ cấu kinh tế 62.2.1. Chỉ số cơ cấu ngành trong tổng sản phẩm quốc nội 62.2.2. Chỉ số về cơ cấu hoạt động ngoại thương (X-M) 62.2.3. Chỉ số về mức tiết kiệm – đầu tư (I) 63. Các quan điểm về tăng trưởng và phát triển kinh tế 63.1. Quan điểm nhấn mạnh vào tăng trưởng 63.2. Quan điểm nhấn mạnh vào công bằng và bình đẳng trong xã hội 73.3 Quan điểm phát triển toàn diện 7II. XEM XÉT MÔ HÌNH VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẦU TƯ VÀ TĂNG TRƯỞNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THEO QUAN ĐIỂM LỊCH SỬ. 81. Các mô hình dựa vào sự phân tích quá trình đầu tư tác động đến tổng cung của nền kinh tế. 81.1. Lý thuyết tăng trưởng kinh tế của trường phái cổ điển 81.2. Quan điểm tăng trưởng kinh tế của Marx (1818-1883) 91.3. Lý thuyết tăng trưởng kinh tế của trường phái tân cổ điển 91.4. Lý thuyết tăng trưởng kinh tế của trường phái Keynes 101.5. Căn cứ vào các lý thuyết tăng trưởng kinh tế của trường phái kinh tế hiện đại 102. Đầu tư là nhân tố kích thích tổng cầu nền kinh tế 112.1. Vai trò của kích cầu trong tăng trưởng kinh tế 112.2. Quan điểm của Keynes về vai trò của đầu tư với tổng cầu 123. Mô hình đầu tư tạo điều kiện cho việc phát triển ngành kinh tế mũi nhọn, từ đó tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 133.1. Mô hình các giai đoạn phát triển kinh tế của W.Rostow 133.2. Mô hình nhị nguyên của Lewis và Oshima 134. Đầu tư được coi là cú huých từ bên ngoài giúp các nước đang phát triển thoát khoủi vòng luẩn quẩn của đói nghèo 144.1. Mô hình vòng luẩn quẩn của Samuelson 144.2. Lý thuyết đầu tư nước ngoài của Vernon về chu kỳ sống sản phẩm và mô hình của Akamateu 15PHẦN II: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ VÀ TĂNG TRƯỞNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 16I. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 161. Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 162. Đầu tư trong nước 17II. TÌNH HÌNH TĂNG TRƯỞNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 19III. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI TRONG ĐẦU TƯ VÀ TĂNG TRƯỞNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM 211. Hạn chế của đầu tư 212. Hạn chế trong tăng trưởng phát triển kinh tế 23IV. ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM DƯỚI GÓC NHÌN TỪ CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ 251. Đứng dưới mô hình các giai đoạn phát triển kinh tế của W. Rostow 252. Vai trò của đầu tư nước ngoài trong việc thúc đẩy kinh tế phát triển 293. Hiệu quả vốn đầu tư được biểu hiện tổng hợp ở hệ số ICOR 314. Dựa vào vai trò của đầu tư với tổng cung, tổng cầu của nền kinh tế, từ các lý thuyết tăng trưởng => đầu tư với tổng cung và tổng cầu ở Việt Nam 33PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG SỬ DỤNG HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 37I. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 37II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ 40KẾT LUẬN 46

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: CÁC LÝ THUYẾT KINH TẾ VỀ VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ 2

I. MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 2

1. Khái niệm 2

2. Một số chỉ tiêu đánh giá 3

2.1 Một số thước đo của sự tăng trưởng 3

2.1.1 Tổng sản phẩm trong nước (hay tổng sản phẩm quốc nội – GDP) 3

2.1.2. Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) 5

2.1.3. Thu nhập bình quân đầu người 5

2.2. Một số chỉ số về cơ cấu kinh tế 6

2.2.1. Chỉ số cơ cấu ngành trong tổng sản phẩm quốc nội 6

2.2.2. Chỉ số về cơ cấu hoạt động ngoại thương (X-M) 6

2.2.3. Chỉ số về mức tiết kiệm – đầu tư (I) 6

3. Các quan điểm về tăng trưởng và phát triển kinh tế 6

3.1. Quan điểm nhấn mạnh vào tăng trưởng 6

3.2. Quan điểm nhấn mạnh vào công bằng và bình đẳng trong xã hội 7

3.3 Quan điểm phát triển toàn diện 7

II. XEM XÉT MÔ HÌNH VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẦU TƯ VÀ TĂNG TRƯỞNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THEO QUAN ĐIỂM LỊCH SỬ. 8

1. Các mô hình dựa vào sự phân tích quá trình đầu tư tác động đến tổng cung của nền kinh tế. 8

1.1. Lý thuyết tăng trưởng kinh tế của trường phái cổ điển 8

1.2. Quan điểm tăng trưởng kinh tế của Marx (1818-1883) 9

1.3. Lý thuyết tăng trưởng kinh tế của trường phái tân cổ điển 9

1.4. Lý thuyết tăng trưởng kinh tế của trường phái Keynes 10

1.5. Căn cứ vào các lý thuyết tăng trưởng kinh tế của trường phái kinh tế hiện đại 10

2. Đầu tư là nhân tố kích thích tổng cầu nền kinh tế 11

2.1. Vai trò của kích cầu trong tăng trưởng kinh tế 11

2.2. Quan điểm của Keynes về vai trò của đầu tư với tổng cầu 12

3. Mô hình đầu tư tạo điều kiện cho việc phát triển ngành kinh tế mũi nhọn, từ đó tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 13

3.1. Mô hình các giai đoạn phát triển kinh tế của W.Rostow 13

3.2. Mô hình nhị nguyên của Lewis và Oshima 13

4. Đầu tư được coi là cú huých từ bên ngoài giúp các nước đang phát triển thoát khoủi vòng luẩn quẩn của đói nghèo 14

4.1. Mô hình vòng luẩn quẩn của Samuelson 14

4.2. Lý thuyết đầu tư nước ngoài của Vernon về chu kỳ sống sản phẩm và mô hình của Akamateu 15

PHẦN II: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ VÀ TĂNG TRƯỞNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 16

I. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 16

1. Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 16

2. Đầu tư trong nước 17

II. TÌNH HÌNH TĂNG TRƯỞNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 19

III. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI TRONG ĐẦU TƯ VÀ TĂNG TRƯỞNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM 21

1. Hạn chế của đầu tư 21

2. Hạn chế trong tăng trưởng phát triển kinh tế 23

IV. ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM DƯỚI GÓC NHÌN TỪ CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ 25

1. Đứng dưới mô hình các giai đoạn phát triển kinh tế của W. Rostow 25

2. Vai trò của đầu tư nước ngoài trong việc thúc đẩy kinh tế phát triển 29

3. Hiệu quả vốn đầu tư được biểu hiện tổng hợp ở hệ số ICOR 31

4. Dựa vào vai trò của đầu tư với tổng cung, tổng cầu của nền kinh tế, từ các lý thuyết tăng trưởng => đầu tư với tổng cung và tổng cầu ở Việt Nam 33

PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG SỬ DỤNG HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 37

I. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 37

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ 40

KẾT LUẬN 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY