Đề tài Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại Nhà máy bê tông và xây dựng Xuân Mai

Chương I. Một số vấn đề lý luận về quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 3

I- Tổng quan về quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 3

1. Các quan điểm về quản trị nhân sự và các trường phái quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 3

1.1. Các quan điểm quản trị nhân sự 3

1.2. Các trường phái quản trị nhân sự doanh nghiệp 4

2. Một số mô hình quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 5

2.1. Mô hình cổ điển 5

2.2. Mô hình các mối quan hệ (E.Mayo) 6

2.3. Mô hình khai thác tiềm năng (Gregor, A.Maslow.) 6

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 7

3.1. Những đặc trưng chủ yếu của yếu tố lao động ảnh hưởng đến quản trị nhân sự doanh nghiệp 7

3.2. Thị trường sức lao động 8

3.3. Sự phát triển của khoa học công nghệ 9

3.4. Sự toàn cầu hoá 10

3.5. Đường lối chính sách của Đảng và pháp luật thể chế của Nhà nước 10

3.6. Cơ chế quản trị và cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp 10

3.7. Tư duy quản trị 11

Hinh1-Các mô hình quản trị nhân sự 11

Sử dụng chương trình mẫu, quy trình quy phạm, tiền lương, thưởng, phạt. 11

4. Vai trò của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 12

5. Mối quan hệ giữa quản trị nhân sự doanh nghiệp với các lĩnh vực quản trị khác 13

II. Những nội dung cơ bản của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 14

1. Nguyên tắc quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 14

2. Những nội dung cơ bản của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 15

2.1. Hoạch định nhu cầu nhân sự 15

2.1.1. Những căn cứ của hoạch định nhu cầu nhân sự 16

2.1.2. Quy trình hoạch định nhu cầu nhân sự 16

2.1.3. Các phương pháp xác định nhu cầu nhân sự 19

b) Phương pháp theo đánh giá của các chuyên gia 19

2.2. Tuyển chọn nhân sự 20

2.2.1. Khái niệm 20

2.2.2. Các nguồn tuyển chọn 20

a) Nguồn nội bộ 20

b) Nguồn bên ngoài 20

2.2.3. Quy trình tuyển chọn 21

2.3. Bố trí sử dụng lao động và đánh giá kết quả lao động 22

2.4. Đào tạo và phát triển nhân sự 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY