Đề tài Một số giải phỏp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Hà Tây

LỜI NểI ĐẦU 1

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 3

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1 Hoạt động kinh doanh tín dụng và những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại. 4

1.1.1 Hoạt động kinh doanh tín dụng của Ngân hàng thương mại 4

1.1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 4

1.1.1.2 Đặc trưng và vai trò của tín dụng ngân hàng 6

1.1.2 Những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng của NHTM. 8

1.1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 9

1.1.2.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng 10

1.1.2.3 Dấu hiệu rủi ro tín dụng 11

1.1.2.4 Hậu quả rủi ro tín dụng 12

1.1.2.5 Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng 14

1.2 Nguyên nhân rủi ro tín dụng và biện pháp phòng ngừa, hạn chế 16

1.2.1 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 16

1.2.1.1 Nguyên nhân khách quan 17

1.2.1.2 Nguyên nhân chủ quan 20

1.2.2 Biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng 23

1.2.2.1 Xây dựng các nguyên tắc và điều kiện đảm bảo tín dụng. 23

1.2.2.2 Các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng 24

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH HÀ TÂY 30

2.1 Khái quát về hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHĐT&PT tỉnh Hà Tây 30

2.1.1 Môi trường kinh doanh của NHĐT&PT Chi nhánh tỉnh Hà Tây 30

2.1.1.1 Một số đặc điểm kinh tế của Hà Tây 30

2.1.1.2 Thực trạng hoạt động tín dụng của các Tổ chức tín dụng trên địa bàn. 32

2.1.1.3 Mảng thị trường ngân hàng hướng tới 34

2.1.2 Khái quát về hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh NHĐT&PT tỉnh Hà Tây 35

2.1.2.1 Khái quát chung về chi nhánh NHĐT&PT tỉnh Hà Tây 35

2.1.2.2 Khái quát về hoạt động kinh doanh tại chi nhánh. 38

2.2 Thực trạng rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHĐT&PT Hà tây. 44

2.2.1 Tình hình hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHĐT&PT tỉnh Hà tây 44

2.2.2 Thực trạng rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHĐT&PT tỉnh Hà Tây 46

2.2.2.1 Thực trạng chung về rủi ro tín dụng thông qua diễn biến NQH. 44

2.2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng thể hiện qua NQH phân theo loại tín dụng 47

2.2.2.3 Rủi ro tín dụng phân theo ngành kinh tế 48

2.2.2.4 Rủi ro tín dụng phân theo thành phần kinh tế 50

2.2.2.5 Rủi ro tín dụng thể hiện qua NQH phân theo thời gian quá hạn 50

2.2.2.6 Rủi ro tín dụng thể hiện qua NQH phân theo tính chất tiền tệ 51

2.2.2.7 Rủi ro tín dụng phân theo tài sản bảo đảm trong cho vay 52

2.2.2.8 Trích dự phòng rủi ro tín dụng. 53

2.2.2.9 Rủi ro tín dụng được phản ánh qua nợ xấu: 54

2.3 Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng và các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây. 55

2.3.1 Đánh giá chung về rủi ro tín dụng tại chi nhánh 55

2.3.2 Những yếu tố dẫn đến nợ quá hạn tại Chi nhánh 56

2.3.2.1 Từ phía khách hàng 56

2.3.2.2 Từ phía ngân hàng 56

2.3.3 Thực tế phòng ngừa, rủi ro tín dụng và các biện pháp xử lý của Chi nhánh NHĐT&PT tỉnh Hà Tây khi xuất hiện rủi ro tín dụng 56

2.3.3.1 Thực tế phòng ngừa rủi ro tín dụng ở Chi nhánh. 56

2.3.3.2 Biện phỏp xử lý các khoản rủi ro tín dụng 60

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHềNG NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH HÀ TÂY 63

3.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng của chi nhánh NHĐT&PT Hà tây 63

3.1.1 Định hướng chung 63

3.1.2 Một số chỉ tiêu cụ thể của chi nhánh phấn đấu đạt năm 2006 64

3.2 Một số giải phỏp phũng ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHĐT&PT tỉnh Hà tõy. 65

3.2.1 Phân tích khách hàng thường xuyên và chủ động 66

3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định 68

3.2.3 Thực hiện đúng quy trình tín dụng 68

3.2.4 Đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các loại dịch vụ 69

3.2.5. Thường xuyên chăm lo đến khách hàng 70

3.2.6 Nõng cao hiệu quả cụng tỏc thụng tin phũng ngừa rủi ro, dự bỏo rủi ro tiềm ẩn. 71

3.2.7 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 72

3.2.8 Thực hiện bảo hiểm tớn dụng. 72

3.2.9 Khai thác có hiệu quả thông tin trong hoạt động tín dụng 74

3.2.10 Phỏt huy vai trũ tư vấn của chi nhánh. 75

3.2.11 Tăng cường công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 75

3.2.12 Xây dựng các hệ thống tín dụng 76

3.3 Một số kiến nghị 78

3.3.1 Kiến nghị đối với Chính phủ 78

3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 82

3.3.3 Kiến nghị đối với Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt nam 83

3.3.4. Đối với Ngõn hàng đầu tư và phỏt triển Hà Tõy 84

KẾT LUẬN 86

TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY