Đề tài Một số giải pháp về tổ chức và quản lý nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty vật liệu nổ công nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU 6

CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 8

I. Khái niệm, bản chất, vai trò của hiệu quả kinh doanh và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 8

1. Khái niệm và bản chất của hiệu quả kinh doanh 8

2. Phân biệt các loại hiệu quả 9

3. Vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh 12

4. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 13

II. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.13

1. Môi trường bên ngoài doanh nghiệp 13

1.1. Môi trường vĩ mô 13

1.2. Môi trường vi mô (môi trường ngành) 15

2. Môi trường bên trong doanh nghiệp 17

2.1. Sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp 17

2.2. Chiến lược của doanh nghiệp và công tác lập kế hoạch 18

2.3. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 19

2.4. Văn hoá doanh nghiệp 19

2.5. Nguồn lực và công tác quản lý nguồn lực 20

2.5.1. Nguồn nhân lực và công tác quản lý nguồn nhân lực 20

2.5.2. Tình hình tài chính của doanh nghiệp và công tác quản lý tài chính 21

2.5.3. Công nghệ - kỹ thuật sản xuất của doanh nghiệp 21

2.5.4. Nguyên vật liệu và công tác quản lý nguyên vật liệu 21

III. Hệ thống các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 22

1. Mục đích và quan điểm đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 22

1.1. Mục đích 22

1.2. Quan điểm đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 22

2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 23

2.1. Các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp 23

2.2. Các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh bộ phận 24

CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CŨNG NHƯ MỘT SỐ KHÍA CẠNH CHỦ YẾU VỀ MẶT TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 26

I. Giới thiệu về công ty TNHH Vật Liệu Nổ Nghiệp (VLNCN) 26

1. Qúa trình hình thành và phát triển 26

2. Chức năng và nhiệm vụ cơ bản của công ty 27

2.1. Chức năng của công ty (ngành nghề kinh doanh của công ty) 27

2.2. Nhiệm vụ của công ty 28

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần 29

3.1. Tình hình lợi nhuận sau thuế của công ty 29

3.2. Thu nhập của cán bộ công nhân viên trong công ty 29

3.3. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước 30

II. Xem xét và đánh giá một số nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 31

1. Sản phẩm và dịch vụ của công ty 31

2. Chiến lược của công ty 31

3. Môi trường bên ngoài công ty 32

3.1. Môi trường vi mô (môi trường ngành) 32

3.2. Môi trường vĩ mô 32

4. Cơ cấu tổ chức của công ty 34

4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 34

4.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể trong công ty 35

4.3. Đánh giá về cơ cấu tổ chức của công ty 37

5. Văn hoá công ty 38

6. Nguồn lực của công ty 39

6.1. Nguồn nhân lực 39

6.2. Tình hình tài chính của công ty 41

6.3. Máy móc, thiết bị, công nghệ của công ty 42

III. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty VLNCN trong những năm gần đây theo các chỉ tiêu 43

1. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty theo các chỉ tiêu 43

1.1. Các chỉ tiêu hiệu quả tổng hợp 43

1.1.1. Chỉ tiêu hiệu quả theo chi phí 43

1.1.2. Các chỉ tiêu doanh lợi 43

1.2. Các chỉ tiêu hiệu quả bộ phận 45

1.2.1. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn 45

2.2.2. Chỉ tiêu hiệu quả lao động 47

2. Đánh giá khái quát về hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 48

IV. Đánh giá khái quát một số khía cạnh chủ yếu về mặt tổ chức và quản lý của công ty 49

1. Những mặt tích cực 49

2. Những hạn chế chủ yếu còn tồn tại về mặt tổ chức và quản lý mà công ty cần chú trọng cải thiện để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 50

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 53

I. Phương hướng phát triển của công ty 53

II. Một số giải pháp về tổ chức và quản lý nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty 54

1. Giới thiệu về mô hình quản lý có nhiều điểm tiến bộ 54

2. Một số giải pháp về tổ chức và quản lý nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới 54

2.1. Chú trọng xây dựng và tuyên truyền, phổ biến triết lý kinh doanh trong công ty 54

2.2. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty 55

2.2.1. Cần thiết điều chỉnh một chút về tuyến quyền hạn; nhân sự và công việc ở một số phòng ban 55

2.2.2. Xác định rõ ràng hơn về trách nhiệm cá nhân trong công ty 57

2.2.3. Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban 57

2.3. Thiết lập môi trường lập kế hoạch có hiệu quả 58

2.4. Tăng cường phổ biến các kế hoạch, mục tiêu, chính sách. và mở rộng quy chế dân chủ một cách sâu rộng đến toàn bộ cán bộ công nhân viên 60

2.5. Tăng quyền chủ động hơn nữa cho các đơn vị trực thuộc kết hợp với kiểm tra và kiểm soát hợp lý (mở rộng phân cấp kết hợp với kiểm tra và kiểm soát hợp lý). 61

2.6. Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực 61

2.6.1. Khẩn trương triển khai những chương trình đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực (đặc biệt là cho cán bộ quản lý). 61

2.6.2. Nâng cao chất lượng tuyển dụng 63

2.6.3. Đề bạt nhân lực phải căn cứ vào những tiêu chuẩn xác đáng và yêu cầu của công việc mới 64

2.7. Tăng cường tổ chức huy động vốn từ cán bộ công nhân viên 66

3. Một số kiến nghị khác 67

LỜI KẾT 68

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY