Đề tài Một số giải pháp thúc đẩy phát triển công nghệ chế biến nông sản trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay

MỤC LỤC

Trang

Mở đầu

1. Tính cấp thiết của đề tài

2. Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

2.1. Mục đích nghiên cứu

2.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

2.3. Phương pháp nghiên cứu

I- Một số lý luận chung về phát triển CNCBNS ở nước ta hiện nay

1.1. Khái niệm và đặc điểm CNCBNS

1.2. Vai trò của CNCBNS trong quá trình CNH - HĐH ở nước ta hiện nay

1.2.1. Sự phát triển của CNCBNS đẩy nhanh quá trình CNH, HĐH, đưa nước ta thành một nước công nghiệp

1.2.2. CNCBNS phát triển thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp

1.2.3. CNCBNS tạo ra chủng loại hàng hoá đa dạng, chất lượng tốt, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và tăng cường xuất khẩu

1.2.4. CNCBNS giải quyết công ăn việc làm và một lượng thất nghiệp lớn ở nông thôn

1.3. Những nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới sự phát triển của CNCBNS

1.3.1. Ảnh hưởng của sản xuất nông nghiệp tới CNCBNS

1.3.2. Ảnh hưởng của nhân tố công nghệ

1.3.3. Ảnh hưởng của nhân tố thị trường

1.3.4. Ảnh hưởng của cơ chế chính sách

II- Thực trạng phát triển CNCBNS ở nước ta hiện nay

2.1. Tình hình chung phát triển kinh tế xã hội ở nước ta hiện nay

2.2. Những lợi thế và trở ngại chủ yếu trong phát triển CNCBNS ở nước ta hiện nay

2.2.1. Thuận lợi và khó khăn về nông sản đầu vào

2.2.2. Về nguồn nhân lực

2.2.3. Về khoa học công nghệ

2.2.4. Về thị trường

2.2.5. Về cơ chế chính sách

2.3. Thực trạng phát triển CNCBNS ở nước ta hiện nay

1.3.1. Tình hình chung phát triển CNCBNS ở nước ta hiện nay

2.3.2. Những ưu điểm, khuyết điểm và những vấn đề đặt ra cho phát triển CNCBNS ở nước ta hiện nay

III- Phương pháp và giải pháp cho phát triển CNCBNS ở nước ta hiện nay

3.1. Phương hướng chung

3.2. Các mô hình phát triển

3.2.1. Mô hình phát triển khu công nghiệp cụm công nghiệp

3.2.2. Mô hình quản lý chất lượng sản phẩm

3.3. Giải pháp cho phát triển CNCBNS ở nước ta hiện nay

3.3.1. Giải pháp về quy hoạch và phát triển nông nghiệp

3.3.2. Giải pháp về thu hút vốn đầu tư và phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp

3.3.3. Giải pháp phát triển các thành phần kinh tế

3.3.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng công nghệ và phát triển lực lượng lao động

3.3.5. Thúc đẩy áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng

3.3.6. Nâng cao hiệu quả quản lý trong phát triển CNCBNS

3.4. Kiến nghị

Mục lục

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY