Đề tài Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1I. Khái niệm về đầu tư và đầu tư vào KCN 21. Khái niệm về đầu tư và đầu tư vào KCN 21.1. Khái niệm về đầu tư 21.2. Khái niệm niệm về đầu tư vào KCN 22. Phân loại đầu tư 33. Vai trò của đầu tư 43.1. Mô hình Harrod – Domar 43.2. Tác động của vốn đầu tư tới tăng trưởng kinh tế 53.3. Đầu tư góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế 63.4. Đầu tư với việc tăng cường khả năng kho học công nghệ cho đất nước 73.5. Tính khách quan của việc thúc đẩy đầu tư 7II. Các yếu tố tác động đến việc thúc đẩy đầu tư vào KCN 81. Công tác quy hoạch và quản lý 81.1. Công tác quy hoạch 81.2. Công tác quản lý 82. Chính sách khuyến khích đầu tư 102.1. Chính sách về đất đai 102.2. Chính sách về thuế 113. Hoạt động xúc tiến đầu tư 134. Phát triển cơ sở hạ tầng 16III. Một số tiêu chí đánh giá thực trạng đầu tư vào KCN 161. Lượng vốn đầu tư vào KCN 162. Số lượng và quy mô các KCN 173. Thời gian thuê đất 174. Tỷ lệ lấp đầy các KCN 175. Số lượng các doanh nghiệp lớn đầu tư vào KCN 17IV. Sự cần thiết của việc thúc đẩy đầu tư vào KCN 181. Tăng cường khả năng thu hút vốn đầu tư, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 182. Đầu tư vào KCN sẽ có tác động ngược trở lại nền kinh tế 183. Đầu tư vào KCN là cơ sở để tiếp cận với kỹ thuật và công nghệ hiện đại 184. Tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động 195. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 19CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ VÀO CÁC KCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM 20I. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội của tỉnh Hà Nam 201. Các điều kiện tự nhiên 201.1. Các đặc điểm tự nhiên 201.2. Vị trí địa lý (từ trung tâm tỉnh) và quan hệ vùng 202. Tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Nam 21II. Thực trạng đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam 221. Đặc điểm các KCN trên địa bàn Hà Nam 221.1. KCN Đồng Văn I 221.2. KCN Đồng Văn II 231.3. KCN Châu Sơn 231.4. KCN Hòa Mạc 242. Thực trạng đầu tư vào các KCN 28III. Đánh giá thực trạng đầu tư vào các KCN tỉnh Hà Nam 381. Đánh giá thực trạng đầu tư vào KCN 381.1. Lượng vốn đầu tư vào các KCN 381.2. Số lượng, quy mô các KCN 391.3. Thời gian thuê đất 401.4. Tỷ lệ lấp đầy các KCN 411.5. Số lượng các doanh nghiệp lớn đầu tư vào KCN 422. Đánh giá tác động của việc thúc đẩy đầu tư 442.1. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh 442.2. Phát triển mặt hàng, mở rộng thị trường 442.3. Phát triển kinh tế nông thôn, giảm tỷ lệ thất ngiệp 442.4. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế 452.5. Phát triển cơ sở hạ tầng 45CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ VÀO CÁC KCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM 49I. Giải pháp của khu công nghiệp 491. Bộ máy khu công nghiệp 492. Nguồn lao động 493. Thu hút đầu tư 494. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 50II. Giải pháp từ phía tỉnh Hà Nam 501. Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng 502. Chính sách hỗ trợ các khu công nghiệp về đất 513. Chính sách cung ứng lao động 514. Đa dạng hình thức huy động vốn 52III. Giải pháp từ phía Chính Phủ 521. Ban hành luật rõ ràng và cập nhật về khu công nghiệp 522. Chính sách ưu đãi với nhà đầu tư 523. Cải tiến bộ máy quản lý 53KẾT LUẬN 54TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

I. Khái niệm về đầu tư và đầu tư vào KCN 2

1. Khái niệm về đầu tư và đầu tư vào KCN 2

1.1. Khái niệm về đầu tư 2

1.2. Khái niệm niệm về đầu tư vào KCN 2

2. Phân loại đầu tư 3

3. Vai trò của đầu tư 4

3.1. Mô hình Harrod – Domar 4

3.2. Tác động của vốn đầu tư tới tăng trưởng kinh tế 5

3.3. Đầu tư góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế 6

3.4. Đầu tư với việc tăng cường khả năng kho học công nghệ cho đất nước 7

3.5. Tính khách quan của việc thúc đẩy đầu tư 7

II. Các yếu tố tác động đến việc thúc đẩy đầu tư vào KCN 8

1. Công tác quy hoạch và quản lý 8

1.1. Công tác quy hoạch 8

1.2. Công tác quản lý 8

2. Chính sách khuyến khích đầu tư 10

2.1. Chính sách về đất đai 10

2.2. Chính sách về thuế 11

3. Hoạt động xúc tiến đầu tư 13

4. Phát triển cơ sở hạ tầng 16

III. Một số tiêu chí đánh giá thực trạng đầu tư vào KCN 16

1. Lượng vốn đầu tư vào KCN 16

2. Số lượng và quy mô các KCN 17

3. Thời gian thuê đất 17

4. Tỷ lệ lấp đầy các KCN 17

5. Số lượng các doanh nghiệp lớn đầu tư vào KCN 17

IV. Sự cần thiết của việc thúc đẩy đầu tư vào KCN 18

1. Tăng cường khả năng thu hút vốn đầu tư, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 18

2. Đầu tư vào KCN sẽ có tác động ngược trở lại nền kinh tế 18

3. Đầu tư vào KCN là cơ sở để tiếp cận với kỹ thuật và công nghệ hiện đại 18

4. Tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động 19

5. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 19

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ VÀO CÁC KCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM 20

I. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội của tỉnh Hà Nam 20

1. Các điều kiện tự nhiên 20

1.1. Các đặc điểm tự nhiên 20

1.2. Vị trí địa lý (từ trung tâm tỉnh) và quan hệ vùng 20

2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Nam 21

II. Thực trạng đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam 22

1. Đặc điểm các KCN trên địa bàn Hà Nam 22

1.1. KCN Đồng Văn I 22

1.2. KCN Đồng Văn II 23

1.3. KCN Châu Sơn 23

1.4. KCN Hòa Mạc 24

2. Thực trạng đầu tư vào các KCN 28

III. Đánh giá thực trạng đầu tư vào các KCN tỉnh Hà Nam 38

1. Đánh giá thực trạng đầu tư vào KCN 38

1.1. Lượng vốn đầu tư vào các KCN 38

1.2. Số lượng, quy mô các KCN 39

1.3. Thời gian thuê đất 40

1.4. Tỷ lệ lấp đầy các KCN 41

1.5. Số lượng các doanh nghiệp lớn đầu tư vào KCN 42

2. Đánh giá tác động của việc thúc đẩy đầu tư 44

2.1. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh 44

2.2. Phát triển mặt hàng, mở rộng thị trường 44

2.3. Phát triển kinh tế nông thôn, giảm tỷ lệ thất ngiệp 44

2.4. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế 45

2.5. Phát triển cơ sở hạ tầng 45

CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ VÀO CÁC KCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM 49

I. Giải pháp của khu công nghiệp 49

1. Bộ máy khu công nghiệp 49

2. Nguồn lao động 49

3. Thu hút đầu tư 49

4. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 50

II. Giải pháp từ phía tỉnh Hà Nam 50

1. Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng 50

2. Chính sách hỗ trợ các khu công nghiệp về đất 51

3. Chính sách cung ứng lao động 51

4. Đa dạng hình thức huy động vốn 52

III. Giải pháp từ phía Chính Phủ 52

1. Ban hành luật rõ ràng và cập nhật về khu công nghiệp 52

2. Chính sách ưu đãi với nhà đầu tư 52

3. Cải tiến bộ máy quản lý 53

KẾT LUẬN 54

TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY