Đề tài Một số giải pháp tạo động cơ làm việc tích cực cho người lao động tại công ty TNHH Yen of London

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài . 12. Mục tiêu của đề tài . 23. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 24. Phương pháp nghiên cứu . 25. Những đóng góp của đề tài . 3CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỘNG CƠ HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGưỜI VÀ SỰ CẦN THIẾT TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGưỜI LAO ĐỘNG1.1. Những vấn đề chung. . .41.1.1. Một số khái niệm cơ bản. . .41.1.1.1. Động cơ làm việc. . .41.1.1.2. Động cơ hoạt động của con người. . .51.1.2. Phân loại động cơ làm việc của con người. .61.1.2.1. Phân loại dựa trên nhu cầu. . . .61.1.2.2. Phân loại dựa trên đặc điểm tâm lý của người lao động . .101.1.3. Vai trò của động cơ làm việc của con người. .131.1.4. Một số lý thuyết về động cơ hoạt động của con người. . .161.1.4.1. Các lý thuyết cổ điển tạo động cơ làm việc. . .16a. Tháp nhu cầu của Abraham Maslow. . .16b. Thuyết X và thuyết Y của McGregor. . .19c. Thuyết 2 nhóm yếu tố của Herzberg. . .201.1.4.2. Các lý thuyết hiện đại tạo động cơ làm việc. . .22a. Thuyết cân bằng của Adams. . .22b. Lý thuyết các nhu cầu thúc đẩy của David Mc Clellandt. . .24c. Thuyết ERG (Existence Relatedness Growth) . . .26d. Thuyết mong đợi của Vroom. . .271.1.5. Động cơ lao động của người Việt Nam. . . .30CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐỘNG CƠ HOẠT ĐỘNG CỦA NGưỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY TNHH YEN OF LONDO2.1 Giới thiệu chung về Công ty TNHH Yen of London. . 31 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Doanh nghiệp. . 312.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty. . 342.1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty. . 352.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận của Công ty . 362.2 Tìm hiểu thực trạng động cơ hoạt động của người lao động trong Công ty Yen of London . 392.2.1 Đặc điểm lao động. . .392.2.1.1 Số lượng và cơ cấu lao động. .392.2.1.2 Phân chia người lao động theo độ tuổi. . .412.2.1.2 Phân chia tỷ lệ lao động theo trình độ. .412.2.1.3 Phân chia tỷ lệ lao động theo thời gian làm việc trong Công ty. .422.2.1.4 Phân chia tỷ lệ lao động theo lý do làm việc tại Công ty. . .432.2.2 Thực trạng động cơ làm việc của người lao động trong Công ty YEN OF LONDON. . 432.2.2.1. Các chính sách của công ty. . .43* Chính sách tiền lương. .43* Chính sách phúc lợi. .47* Chính sách khen thưởng và kỷ luật lao động. . .50* Chính sách đào tạo và phát triển.522.2.2.2. Môi trường làm việc . 59- Điều kiện vật chất làm việc. .59- Quan hệ đồng nghiệp. .60- Văn hóa doanh nghiệp. .61- Phong cách lãnh đạo. .63CHưƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ LAO ĐỘNG CỦA NGưỜI LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY TNHH YEN OF LON DON.3.1. Nhóm giải pháp sử dụng các chính sách với tư cách là một đòn bẩy kinh tế, kích thích động cơ làm việc của người lao động . . .653.1.1. Chính sách tiền lương. . .653.1.2. Chính sách khen thưởng và kỷ luật lao động. . . 653.1.3. Chính sách phúc lợi. . .663.2. Nhóm giải pháp tạo môi trường làm việc. . .663.2.1. Giải pháp tạo điều kiện vật chất làm việc. . .66 3.2.2. Giải pháp xây dựng mối quan hệ làm việc trong công ty. .673.2.3. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp. . .673.3. Nhóm giải pháp về quản lý nhân sự. . .693.3.1. Chính sách đào tạo và phát triển. . .693.3.2. Chính sách sử dụng người lao động. . .70KẾT LUẬN . 71TÀI LIỆU THAM KHẢO . 73PHỤ LỤC . 74

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài . 1

2. Mục tiêu của đề tài . 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2

4. Phương pháp nghiên cứu . 2

5. Những đóng góp của đề tài . 3

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỘNG

CƠ HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGưỜI VÀ SỰ CẦN THIẾT TẠO ĐỘNG LỰC

LÀM VIỆC CHO NGưỜI LAO ĐỘNG

1.1. Những vấn đề chung. . .4

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản. . .4

1.1.1.1. Động cơ làm việc. . .4

1.1.1.2. Động cơ hoạt động của con người. . .5

1.1.2. Phân loại động cơ làm việc của con người. .6

1.1.2.1. Phân loại dựa trên nhu cầu. . . .6

1.1.2.2. Phân loại dựa trên đặc điểm tâm lý của người lao động . .10

1.1.3. Vai trò của động cơ làm việc của con người. .13

1.1.4. Một số lý thuyết về động cơ hoạt động của con người. . .16

1.1.4.1. Các lý thuyết cổ điển tạo động cơ làm việc. . .16

a. Tháp nhu cầu của Abraham Maslow. . .16

b. Thuyết X và thuyết Y của McGregor. . .19

c. Thuyết 2 nhóm yếu tố của Herzberg. . .20

1.1.4.2. Các lý thuyết hiện đại tạo động cơ làm việc. . .22

a. Thuyết cân bằng của Adams. . .22

b. Lý thuyết các nhu cầu thúc đẩy của David Mc Clellandt. . .24

c. Thuyết ERG (Existence Relatedness Growth) . . .26

d. Thuyết mong đợi của Vroom. . .27

1.1.5. Động cơ lao động của người Việt Nam. . . .30

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐỘNG CƠ HOẠT ĐỘNG CỦA NGưỜI LAO

ĐỘNG TRONG CÔNG TY TNHH YEN OF LONDO

2.1 Giới thiệu chung về Công ty TNHH Yen of London. . 31

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Doanh nghiệp. . 31

2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty. . 34

2.1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty. . 35

2.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận của Công ty . 36

2.2 Tìm hiểu thực trạng động cơ hoạt động của người lao động trong Công ty Yen of London . 39

2.2.1 Đặc điểm lao động. . .39

2.2.1.1 Số lượng và cơ cấu lao động. .39

2.2.1.2 Phân chia người lao động theo độ tuổi. . .41

2.2.1.2 Phân chia tỷ lệ lao động theo trình độ. .41

2.2.1.3 Phân chia tỷ lệ lao động theo thời gian làm việc trong Công ty. .42

2.2.1.4 Phân chia tỷ lệ lao động theo lý do làm việc tại Công ty. . .43

2.2.2 Thực trạng động cơ làm việc của người lao động trong Công ty YEN OF LONDON. . 43

2.2.2.1. Các chính sách của công ty. . .43

* Chính sách tiền lương. .43

* Chính sách phúc lợi. .47

* Chính sách khen thưởng và kỷ luật lao động. . .50

* Chính sách đào tạo và phát triển.52

2.2.2.2. Môi trường làm việc . 59

- Điều kiện vật chất làm việc. .59

- Quan hệ đồng nghiệp. .60

- Văn hóa doanh nghiệp. .61

- Phong cách lãnh đạo. .63

CHưƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU

QUẢ LAO ĐỘNG CỦA NGưỜI LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY TNHH YEN OF LON DON.

3.1. Nhóm giải pháp sử dụng các chính sách với tư cách là một đòn bẩy kinh tế,

kích thích động cơ làm việc của người lao động . . .65

3.1.1. Chính sách tiền lương. . .65

3.1.2. Chính sách khen thưởng và kỷ luật lao động. . . 65

3.1.3. Chính sách phúc lợi. . .66

3.2. Nhóm giải pháp tạo môi trường làm việc. . .66

3.2.1. Giải pháp tạo điều kiện vật chất làm việc. . .66

3.2.2. Giải pháp xây dựng mối quan hệ làm việc trong công ty. .67

3.2.3. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp. . .67

3.3. Nhóm giải pháp về quản lý nhân sự. . .69

3.3.1. Chính sách đào tạo và phát triển. . .69

3.3.2. Chính sách sử dụng người lao động. . .70

KẾT LUẬN . 71

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 73

PHỤ LỤC . 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY