Đề tài Một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ trong thời gian tới

MỤC LỤC

Chương 1: Đầu tư quốc tế và vai trò của FDI đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. 1

I. Lý luận về đầu tư quốc tế: 1

1. Khái niệm đầu tư quốc tế: 1

2. Các hình thức đầu tư quốc tế: 1

2.1 Đầu tư gián tiếp: 1

2.2 Đầu tư trực tiếp (FDI): 2

2.3 Khu vực tập trung FDI 3

3. Nguyên nhân của đầu tư quốc tế: 4

II. Vai trò của đầu tư trực tiếp FDI đối với nước nhận đầu tư và nước đi đầu tư: 4

1. Vai trò đối với nước nhận đầu tư 4

1.1. Tác động tích cực: 4

1.2. Tác động tiêu cực: 7

2. Vai trò của FDI đối với nước đi đầu tư: 8

III. Đặc điểm và xu hướng của đầu tư trực tiếp nước ngoài trên thế giới hiện nay: 9

1. Đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài: 9

2. Xu hướng của đầu tư trực tiếp nước ngoài trên thế giới: 10

IV. Kinh nghiệm của Trung Quốc: 12

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA MỸ TẠI VIỆT NAM 14

I. Tác động của hiệp định thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ đến đầu tư FDI của Hoa Kỳ vào Việt Nam 14

1. Nội dung chủ yếu về hoạt động đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ theo tinh thần Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ: 14

2. Đánh giá tác động 17

II. THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN FDI CỦA MỸ TẠI VIỆT NAM 19

1. Quy mô vốn đầu tư 19

2. Vốn đầu tư phân theo ngành 24

3. Đầu tư của Hoa kỳ theo hình thức đầu tư 27

III. Những cơ hội và thách thức của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư trực tiếp cùa Hoa Kỳ khi gia nhập tổ chức WTO: 28

1. Những cơ hội mở ra cho Việt Nam: 29

2. Những thách thức Việt Nam phải đối mặt: 30

Chương 3: Một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ trong thời gian tới. 32

I. Mục tiêu và đinh hướng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nói chung và thu hút vốn đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ nói riêng: 32

1. Mục tiêu và định hướng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nói chung: 32

1.1 Mục tiêu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nói chung: 32

1.2 Định hướng thu hút đầu tư trục tiếp nói chung: 33

2. Mục tiêu và định hướng thu hút đầu tư trực tiếp từ Hoa Kỳ vào Việt Nam nói riêng: 33

II. Giải Pháp nhằm thu hút đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ vào Việt Nam: 34

1. Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư với Hoa Kỳ: 34

2. Hoàn thiện môi trường đầu tư ở Việt Nam: 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY