Đề tài Một số giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong quá trình sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦUCHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG1. Cơ sở lý thuyết về đầu tư - đầu tư trực tiếp nước ngoài 1.1. Đầu tư 1.1.1. Khái niệm đầu tư 1.1.2. Đặc trưng cơ bản đầu tư 1.2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài 1.2.1. Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài 1.2.2. Đặc điểm đầu tư trực tiếp nước ngoài 1.2.3. Các loại hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 1.3. Một số lý thuyết về đầu tư thương mại quốc tế 2. Chính sách Nhà nước với vấn đề đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam 2.1. Tính tất yếu đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam 2.2. Quan điểm của Đảng và Nhà nước trong Luật đầu tư nước ngoài   CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THU HÚT NGUỒN VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM1. Tình hình thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam từ năm 1998 đến nay 1.1. Thời kỳ 1988 - 1990 1.2. Thời kỳ 1991 - 1996 1.3. Thời kỳ 1997 đến nay 2. Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển nền kinh tế - xã hội ở Việt Nam 3. Những tồn tại và hạn chế trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam 3.1. Cơ cấu đầu tư chưa hợp lý 3.2. Nguồn thu hút vốn hẹp 3.3. Luật đầu tư trực tiếp nước ngoài chưa hoàn thiện  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI1. Những mục tiêu hướng tới trong năm tiếp theo của Việt Nam 2. Những giải pháp cơ bản nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 2.1. Sửa đổi luật đầu tư nước ngoài 2.2. Tăng cường quản lý vĩ mô Nhà nước 2.2.1. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước 2.2.2. Ổn định chính sách tiền tệ tín dụng đáp ứng yêu cầu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 2.2.4. Phát triển cơ sở hạ tầng 2.3. Thực hiện các chính sách khuyến khích nhà đầu tư 2.3.1. Khuyến khích đầu tư của các Công ty đa quốc gia, Công ty xuyên quốc gia 2.3.2. Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh 2.3.3. Đổi mới hoạt động vận động, xúc tiến đầu tư KẾT LUẬNDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG

1. Cơ sở lý thuyết về đầu tư - đầu tư trực tiếp nước ngoài

1.1. Đầu tư

1.1.1. Khái niệm đầu tư

1.1.2. Đặc trưng cơ bản đầu tư

1.2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài

1.2.1. Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài

1.2.2. Đặc điểm đầu tư trực tiếp nước ngoài

1.2.3. Các loại hình đầu tư trực tiếp nước ngoài

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

1.3. Một số lý thuyết về đầu tư thương mại quốc tế

2. Chính sách Nhà nước với vấn đề đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam

2.1. Tính tất yếu đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam

2.2. Quan điểm của Đảng và Nhà nước trong Luật đầu tư nước ngoài

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THU HÚT NGUỒN VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM

1. Tình hình thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam từ năm 1998 đến nay

1.1. Thời kỳ 1988 - 1990

1.2. Thời kỳ 1991 - 1996

1.3. Thời kỳ 1997 đến nay

2. Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển nền kinh tế - xã hội ở Việt Nam

3. Những tồn tại và hạn chế trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

3.1. Cơ cấu đầu tư chưa hợp lý

3.2. Nguồn thu hút vốn hẹp

3.3. Luật đầu tư trực tiếp nước ngoài chưa hoàn thiện

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

1. Những mục tiêu hướng tới trong năm tiếp theo của Việt Nam

2. Những giải pháp cơ bản nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

2.1. Sửa đổi luật đầu tư nước ngoài

2.2. Tăng cường quản lý vĩ mô Nhà nước

2.2.1. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước

2.2.2. Ổn định chính sách tiền tệ tín dụng đáp ứng yêu cầu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

2.2.4. Phát triển cơ sở hạ tầng

2.3. Thực hiện các chính sách khuyến khích nhà đầu tư

2.3.1. Khuyến khích đầu tư của các Công ty đa quốc gia, Công ty xuyên quốc gia

2.3.2. Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh

2.3.3. Đổi mới hoạt động vận động, xúc tiến đầu tư

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY