Đề tài Một số giải pháp nhằm tăng thu nhập, tiết kiệm chi phí, nâng cao kết quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội

Lời mở đầu 1

Chương 1: Hoạt động kinh doanh của NHTM trong nền kinh tế thị trường và cơ chế tài chính của NHTM. 3

1. Các hoạt động kinh doanh của NHTM trong nền kinh tế thị trường 3

1.1. Khái niệm của NHTM. 3

1.2.Chức năng và vai trò của NHTM 3

1.2.1.Chức năng trung gian tín dụng 3

1.2.2. Chức năng trung gian thanh toán. 4

1.2.3. Chức năng tạo tiền của NHTM 5

2. Cơ chế tài chính của NHTM 6

2.1. Cơ chế tài chính của NHTM 6

2.2 .Các khoản thu nhập - chi phí và kết quả kinh doanh của NHTM 8

2.2.1 Các khoản thu nhập của NHTM 8

2.2.2 Các khoản chi phí của NHTM 10

2.2.3. Kết quả kinh doanh của NHTM 13

2.2.4. Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 14

Chương 2: Thực trạng thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh của Habubank 15

1. Giới thiệu chung về Habubank: 15

1.1. Sự ra đời và lịch sử phát triển của Habubank 15

1.2. Cơ cấu tổ chức. 16

1.3. Vốn cổ phần. 18

2. Tình hình kinh doanh của Hội sở chính Habubank. 18

2.1. Tăng trưởng nguồn vốn: 19

2.2. Tình hình sử dụng vốn tại Habubank. 22

2.2.1. Cho vay khách hàng: 22

2.2.2. Hoạt động đầu tư, tham gia vào thị trường liên ngân hàng và đầu tư chứng khoán. 25

2.2.3. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ: 26

2.3. Hỗ trợ thanh toán thương mại ngoài cho vay: 26

2.3.1. Bảo lãnh: 26

2.3.2. Dịch vụ thanh toán: 26

3. Tình hình thực hiện thu nhập, chi phí tại Habubank. 28

3.1.Tình hình thu nhập tại Habubank. 28

3.2. Tình hình chi phí tại Habubank. 32

3.3. Tình hình lợi nhuận tại Habubank. 36

4. Những điểm mạnh nên phát huy và tồn tại cần khắc phục trong công tác tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận, nâng cao kết quả kinh doanh tại Habubank. 37

4.1. Những điểm mạnh: 37

4.1.1. Trong công tác tiết kiệm chi phí: 37

4.1.2. Trong công tác tăng thu nhập: 37

4.2. Những điểm yếu cần khắc phục : 38

Chương 3: Một số biện pháp nhằm tăng thu nhập, tiết kiệm chi phí, nâng cao kết quả kinh doanh tại Habubank 39

1. Định hướng phát triển của Ngân hàng trong một vài năm tới: 39

2. Sự cần thiết của việc tăng thu nhập, tiết kiệm chi phí, nâng cao kết quả kinh doanh đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và đối với Habubank nói riêng. 41

3. Một số biện pháp nhằm tăng thu nhập, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Habubank. 42

3.1. Các biện pháp nhằm tăng thu nhập cho Ngân hàng: 42

3.1.1. Kết hợp làm tốt các dịch vụ truyền thống. 42

3.1.2. Tận dụng các nguồn lực, đặc biệt là nâng cao các nguồn vốn huy động tại Hội sở chính Habubank. 43

3.1.3. Mở rộng mạng lưới khách hàng đi đôi với nâng cao chất lượng các khoản tín dụng. 45

3.1.4. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 48

3.2. Các biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí. 49

4. Một số kiến nghị với Hội sở chính Habubank. 51

Kết luận 53

Danh mục tài liệu tham khảo: 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY