Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex

CHƯƠNG I: TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 2

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 2

1.1.1. Khái niệm tài sản lưu động 2

1.1.2. Đặc điểm tài sản lưu động 3

1.1.3. Phân loại tài sản lưu động. 3

1.1.3.1. Tiền(Cash) 3

1.1.3.2.Vàng,bạc ,đá quý và kim khí quý 4

1.1.3.3.Các tài sản tương đương với tiền(cash equivalents) 4

1.1.3.4. Chi phí trả trước(Prepaid expenses) 4

1.1.3.5.Các khoản phải thu(Accounts receivable) 4

1.1.3.6.Tiền đặt cọc 4

1.1.3.7. Hàng hoá vật tư(Inventory) 5

1.1.3.8. Các chi phí chờ phân bổ 5

1.2. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LAO ĐỘNG 5

1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản lưu động 5

1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động 6

1.2.2.1. Chỉ tiêu về tốc độ luân chuyển tài sản lưu động 6

1.2.2.2. Hệ số đảm nhiệm tài sản lưu động 8

1.2.2.3. Hệ số sinh lời tài sản lưu động 8

1.2.2.4. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán 8

1.2.2.5. Chỉ tiêu về vòng quay dự trữ, tồn kho 8

1.2.2.6. Chỉ tiêu về kỳ thu tiền bình quân 9

1.3. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG 9

1.3.1.Xuất phát từ mục đích kinh doanh của doanh nghiệp 10

1.3.2. Xuất phát từ vai trò quan trọng của tài sản lưu động 10

1.3.3. Xuất phát từ ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động 10

1.3.4. Xuất phát từ thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động ở các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 11

1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG 11

1.4.1. Nhân tố bên trong 12

1.4.2. Nhân tố bên ngoài 18

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - VINACONEX 20

2.1.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - VINACONEX 20

2.1.1. Khái quát sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex 20

2.1.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất của công ty 20

2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 22

2.1.3.1. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh 23

2.1.3.2. Đặc điểm về sản phẩm 23

2.1.3.3. Đặc điểm về thị trường 24

2.1.4. Cơ chế quản lý tài chính của công ty 24

2.1.4.1. Công tác quản lý vốn và tài sản 24

2.4.1.2. Quản lý doanh thu, lợi nhuận và chi phí kinh doanh 25

2.1.4.3. Công tác kế hoạch tài chính 25

2.2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - VINACONEX 25

2.2.1. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong vài năm gần đây 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY