Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Hai Bà Trưng

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương I : NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 2

I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI : 2

1. Lịch sử ra đời và phát triển của Ngân hàng Thương mại : 2

a/ Lịch sử ra đời : 2

b/ Các giai đoạn phát triển : 2

2. Khái niệm, chức năng, vai trò và các loại hình của Ngân hàng thương mại: 3

II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI : 8

1. Hoạt động huy động vốn : 8

a/ Huy động vốn nhàn rỗi của xã hội : 8

b. Nguồn vốn vay từ ngân hàng trung ương: 9

c/ Nguồn vốn điều hoà trong hệ thống : 9

2. Sử dụng và khai thác nguồn vốn : 10

3. Mối quan hệ giữa huy động và sử dụng vốn của Ngân hàng Thương mại : 13

4/ Quản lý hoạt động của Ngân hàng thương mại : 14

III. HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI : 15

1. Hiệu quả của công tác huy động vốn của Ngân hàng Thương mại : 15

a/ Hiệu quả của công tác huy động vốn: 15

b/ Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn của ngân hàng : 16

2.Hiệu quả của công tác sử dụng vốn : 17

a/ Chỉ tiêu phản ánh sử dụng vốn: 17

b. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sự dụng vốn : 19

Chương II: Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Hai bà trưng. 21

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KT-XH CỦATP HÀ NỘI VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHN0VÀ PTNT QUẬN HAI BÀ TRƯNG. 21

1. Khái quát tình hình KT-XH củaTP Hà Nội : 21

* Tình hình KT-XH của TP HN năm 1999 21

2. Quá trình hình thành và phát triển của NHN0 và PTNT quận HBT 23

Sơ đồ hệ thống tổ chức của NH 24

II. Tình hình huy động vốn của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Hai Bà Trưng 24

1. Nguồn vốn nội tệ: 26

1.1. Tiền gửi tiết kiệm của dân cư 27

Bảng 3: Biến động tiền gửi tiết kiệm của NHN0 và PTNT quận HBT 27

1.2. Tiền gửi của các tổ chức kinh tế: 28

1.3. Phát hành kỳ phiếu 29

2) Nguồn vốn ngoại tệ : 30

III. Tình hình sử dụng vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Hai Bà Trưng 32

1) Khái quát chung về tình hình sử dụng vốn: 32

2. Hoạt động cho vay 32

2.1. Cho vay ngắn hạn: 34

2.2. Cho vay trung và dài hạn: 37

2.3. Cho vay phục vụ người nghèo quận Hai Bà Trưng 39

2.4. Đánh giá thị trường cho vay và đầu tư của ngân hàng hiện nay: 41

VI. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA NHN0 VÀ PTNT HAI BÀ TRƯNG. NHỮNG TỒN TẠI CẦN VƯỚNG MẮC. 42

1. Tương quan giữa công tác huy động và sử dụng vốn: 42

2. Những tồn tại : 44

2.1. Từ phía các cơ quan quản lý : 44

2.2. Những tồn tại từ phía ngân hàng: 47

CHƯƠNG III :MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN HAI BÀ TRƯNG : 49

I .ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI: 49

1. Định hướng trong công tác huy động vốn: 49

2. Định hướng trong công tác sử dụng vốn: 49

3. Một số chỉ tiêu cần đạt trong những năm tới : 49

II - GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN TỪ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN HAI BÀ TRƯNG : 50

1. Giải pháp về phía Nhà nước : 50

2. Giải pháp đối với ngân hàng: 55

2.1 / Một số giải pháp chung: 55

2.2 Giải pháp đối với công tác huy động vốn : 58

2.3 / Giải pháp đối với công tác sử dụng vốn: 61

KẾT LUẬN 69

TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY