Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Đống Đa

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ 3

CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU 3

CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 3

1.1.1. Sự cần thiết phát triển hoạt động xuất nhập khẩu và nhu cầu tài trợ cho xuất nhập khẩu 3

1.1.2. Các nguồn tài trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu 8

1.1.3. Tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu 9

1.2. CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU 17

1.2.1. Khái niệm chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu 17

1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại 18

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu 21

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KHU VỰC ĐỐNG ĐA 27

2.1. KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA 27

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng. 27

2.1.2. Cơ cấu tổ chức 28

2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KHU VỰC ĐỐNG ĐA. 34

2.2.1. Đặc điểm hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu của Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Đống Đa. 34

2.2.2. Các hình thức và qui trình tín dụng xuất nhập khẩu của chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Đống Đa 35

2.3.2. Hạn chế 50

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KHU VỰC ĐỐNG ĐA 53

3.1. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA. 53

3.1.1. Mục tiêu. 53

3.1.2. Các mặt hoạt động cụ thể 53

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA 55

3.2.1. Đẩy mạnh đa dạng hoá nguồn vốn cho xuất nhập khẩu 55

3.2.2.Tăng cường công tác tổ chức, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ ngân hàng. 56

3.2.3. Thực hiện đa dạng hoá khách hàng và các hình thức tín dụng xuất nhập khẩu 57

3.2.4. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa rủi ro, hạn chế nợ quá hạn. 58

3.2.5- Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng 60

3.2.6. Đẩy mạnh các nghiệp vụ dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu như: kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế. 61

3.2.7. Ban hành qui định cụ thể cho hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu 62

3.2.8. Triển khai Marketing ngân hàng trong hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu 63

3.3- MỘT VÀI KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 64

3.3.1- Đối với Nhà nước 64

3.3.2. Đối với Ngân hàng Công thương Việt Nam (NHCTVN) 68

KẾT LUẬN 71

TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY