Đề tài một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu tại chi nhánh ngân hàng công thương Ba Đình

LỜI NÓI ĐẦU 2

CHƯƠNG I: 4

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 4

1.1.1. Sự cần thiết phát triển hoạt động xuất nhập khẩu và nhu cầu tài trợ cho xuất nhập khẩu 4

1.1.1.1. Sự cần thiết phát triển hoạt động xuất nhập khẩu 4

1.1.1.2. Nhu cầu tài trợ cho xuất nhập khẩu 5

1.1.2. Các nguồn tài trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu. 8

1.1.3. Tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu 10

1.1.3.1. Khái niệm, vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu 10

1.1.3.2. Các hình thức và qui trình tín dụng xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại 12

1.1.3.2.1.Tín dụng xuất khẩu 12

1.1.3.2.2. Tín dụng nhập khẩu 16

1.2. CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU 20

1.2.1. Khái niệm chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu 20

1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại 21

1.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá chung chất lượng tín dụng 21

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu 24

1.2.3.1. Các nhân tố từ phía ngân hàng 24

1.2.3.2. Các nhân tố từ phía khách hàng: 26

1.2.3.3 Các nhân tố khách quan khác 27

Chương II: 30

Thực trạng chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Ba Đình. 30

2.1. Khái quát về Chi nhánh NHCT Ba Đình 30

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh NHCT Ba Đình. 30

2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh NHCT Ba Đình. 32

2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHCT Ba Đình. 33

2.3.1 Những kết quả đạt được. 43

2.3.2. Hạn chế: 2

2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH 5

2.2.1. Đặc điểm hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu của Chi Nhánh Ngân Hàng Công Thương Ba Đính 6

2.2.2 Cơ sở pháp lý về hoạ động cho vay xuát nhập khẩu bằng ngoại tệ. 7

2.2.2.1. Điều kiện vay vốn 7

2.2.2.2. Các nguyên tắc vay vốn 8

2.2.2.3. Trình tự và thủ tục cho vay 8

2. 3. Các hình thức tín dụng xuất nhập khẩu ở Chi Nhánh Ngân Hàng Công Thương Ba Đình. 10

2. 3. 1. Cho vay thu mua hàng xuất khẩu một hình thức tài trợ cho nhà xuất khẩu. 10

2. 3. 2. Cho vay mở L/C AT SIGHT. Hình thức tín dụng tài trợ chủ yếu cho hoạt động nhập khẩu. 13

Mở L/C AT SIGHT 14

2.3. TÌNH HÌNH TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH THỜI GIAN QUA 17

2.3.1. Những mặt đạt được 17

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH. 18

3.1. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CHI NHÁNH THỜI GIAN TỚI 18

3.1.1. Mục tiêu 18

3.1.2. Các mặt hoạt động cụ thể 18

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH. 19

3.2.1. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa rủi ro, hạn chế nợ quá hạn. 20

3.2.2. Thực hiện đa dạng hoá khách hàng và các hình thức tín dụng xuất nhập khẩu 22

3.2.3. Đẩy mạnh đa dạng hoá nguồn vốn cho xuất nhập khẩu 22

3.2.4. Tăng cường công tác cán bộ 23

3.2.5. Đẩy mạnh các nghiệp vụ dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu như: kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế. 24

3.2.6. Ban hành qui định cụ thể cho hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu 25

3.2.7. Triển khai Marketing ngân hàng trong hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu 26

3.2.8. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng. 27

3.3. MỘT VÀI KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 27

3.3.1. Đối với Nhà nước 27

1. Bổ sung, hoàn thiện các văn bản, cơ chế chính sách quản lí Nhà nước đối với hoạt động kinh tế đối ngoại theo hướng tinh giản chính xác và thuận lợi nhằm tạo hành lang pháp lí an toàn cho các doanh nghiệp và Ngân hàng trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. 28

2. Thành lập quỹ bảo hiểm xuất khẩu và quỹ tín dụng xuất khẩu: 28

3. Tăng cường vai trò điều tiết giá xuất nhập khẩu hợp lí thông qua Quỹ bình ổn giá 29

4. Sắp xếp lại các Doanh nghiệp Nhà nước chuyên doanh xuất nhập khẩu , khuyến khích tiết kiệm trong nước, giảm giá thành sản xuất tăng năng suất lao động trong khu vực làm hàng xuất khẩu. 30

5. Ban hành qui định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất 30

7. Quản lí nghiêm việc thực hiện báo cáo tài chính công khai và kiểm toán thường xuyên đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu 31

8. Chính phủ cần tiếp tục thực hiện chương trình thanh toán nợ nước ngoài 31

3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước 31

1. Xây dựng các văn bản pháp lí về tín dụng xuất nhập khẩu 31

2. NHNN cần xem xét đề ra một cơ chế điều hành lãi suất và tỉ giá một cách thông thoáng hơn. 32

3. NHNN cần đẩy mạnh việc nghiên cứu sử dụng đồng EURO trong giao dịch thanh toán quốc tế đồng thời nghiên cứu sử dụng đồng nội tệ của các nước trong khu vực thay cho việc sử dụng USD để hạn chế ảnh hưởng biến động của USD và nâng cao vai trò thanh toán của VND. 33

4. Mở các lớp đào tạo nghiệp vụ, các diễn đàn trao đổi giữa các ngân hàng Việt nam và với các Ngân hàng quốc tế 33

KẾT LUẬN 34

TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY