Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Bắc Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU: .1

Chương I. Tín dụng ngân hàng và chất lượng tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

I. TÍN DỤNG VÀ VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG . 3

1.Khái niệm về tín dụng và sự cần thiết của tín dụng . 3

1.1 Khái niệm và đặc điểm của tín dụng .3

1.2 Sự cần thiết của tín dụng trong nền kinh tế thị trường . 4

2. Chức năng và vai trò của tín dụng . 8

3. Các hình thức tín dụng Ngân hàng . 9

3.1.Hoạt động cho vay . 9

3.1.1. Theo kỳ hạn nợ . 9

3.1.2. Theo mục đích sử dụng vốn vay . 15

3.1.3. Theo hình thức đảm bảo tiền vay . 15

3.1.4. Theo phương thức hoàn trả . 16

3.1.5. Theo loại hình tiền tệ . 16

3.2. Hoạt động cho thuê tài chính . 16

3.3. Hoạt động bảo lãnh . 17

3.4. Hoạt động chiết khấu . 17

II.QUY TRÌNH PHÂN TÍCH TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG . 18

III.CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG . 21

1. Khái niệm về chất lượng tín dụng . 21

1.1. Chất lượng tín dụng theo quan điểm của khách hàng . 21

1.2. Chất lượng tín dụng theo quan điểm của Ngân hàng . 22

1.3. Chất lượng tín dụng theo quan điểm của xã hội . 23

2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng . .23

3. Nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng . 25

3.1 Nhân tố khách quan . 25

3.2 Nhân tố chủ quan của Ngân hàng . 27

4. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng . 28

4.1 Nhóm chỉ tiêu định tính . 28

4.2 Nhóm chỉ tiêu định lượng . 29

5. Chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà nội. . 31

Chương II tình hình tín dụng ngắn hạn của chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Bắc hà nội.

I. KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC HÀ NỘI . 33

1. Lịch sử ra đời và phát triển của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà nội . 33

2. Tình hình hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà nội từ năm 2000 trở lại đây . 37

2.1 Hoạt động huy động vốn . 37

2.2 Hoạt động sử dụng vốn . 40

2.3 Hoạt động khác . 43

ii. thực trạng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc hà nội . 44

1. Tình hình huy động vốn ngắn hạn . 44

2. Tình hình cho vay ngắn hạn . 46

3. Đối tượng khách hàng có quan hệ với Chi nhánh . 47

4. Các chỉ tiêu thể hiện chất lượng tín dụng . 50

5. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng ngắn hạn . 54

5.1 Nhóm nhân tố từ phía khách hàng . . 54

5.2 Nhóm nhân tố từ phía Ngân hàng . 55

5.3 Nhóm nhân tố khác . 56

IiI. những ưu điểm và tồn tại trong hoạt động tín dụng ngắn hạn của chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc hà nội . 57

1. Những ưu điểm .57

2. Những tồn tại . 58

Chương iii: một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc hà nội.

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC HÀ NỘI . 61

1. Phương hướng hoạt động . 61

2. Mục tiêu phấn đấu của Chi nhánh đến năm 2005 . 61

II. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH TRONG NHỮNG NĂM TỚI . 62

1. Xây dựng chính sách khách hàng và chính sách lãi suất hợp lý nhằm đa dạng hoá đối tượng cho vay của Chi nhánh . 62

2. Thực hiện đúng và linh hoạt quy trình tín dụng đặc biệt là trong công tác thẩm định và quản lý món vay . 66

3. Tăng cường công tác quản lý và xử lý nợ quá hạn . 68

4. Đa dạng hoá sản phẩm ngày một phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng nhằm tạo ra một cơ cấu dư nợ hợp lý . 73

5. Đẩy mạnh công tác huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng . . 77

6. Giải pháp chung: Thường xuyên bồi dưỡng và đào tạo để năng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên . 79

iii. một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc hà nội . 81

1. Kiến nghị đối với Chính phủ và các cơ quan Nhà nước . 81

2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước . 82

3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam . 83

Kết luận.

TàI LIệU THAM KHảO.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY