Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Mở đầu 1

Chương I 2

Giới thiệu chung về công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông 2

I - Khái quát quá trình hình thành và phát triển Công Ty Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông. 2

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 2

2. Chức năng và nhiệm vụ của Công Ty Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông 2

II. Cơ cấu tổ chức và chức năng bộ phận 3

1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 3

2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận 3

2.1. Chức năng nhiệm vụ của ban lãnh đạo. 3

2.1. Chức năng của các Phòng ban : 4

2.2. Chức năng của các phân xưởng: 4

III. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm qua. 5

VI - Những đặc điểm chủ yếu có ảnh hưởng tới quản lý chất lượng của Công Ty Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông 6

1. Cơ cấu sản xuất : 6

2. Đặc điểm nguyên vật liệu và sản phẩm. 6

2.1. Nguyên vật liệu : 6

2.2. Đặc điểm sản phẩm 7

3- Lao động 7

4. Công nghệ & Máy móc thiết bị 8

4.2 Tình hình máy móc thiết bị : 9

CHƯƠNG II. 10

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 10

CỦA CÔNG TY BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG. 10

I. Công tác tiêu chuẩn hóa 10

II. Tình hình chất lượng sản phẩm của công ty 10

1. Tình hình chất lượng sản phẩm bóng đèn tròn : 10

2. Chất lượng sản phẩm phích nước : 13

3. Chất lượng sản phẩm đèn huỳnh quang : 14

III. Nhận thức và hệ thống quản lý chất lượng của công ty. 15

IV. Nhận xét về công tác quản lý chất lượng sản phẩm của Công Ty Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông. 20

1. Ưu điểm 20

2. Những tồn tại 21

Chương III 23

Một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty bóng đèn phích nước rạng đông 23

1. Quán triệt nhận thức của cán bộ công nhân viên (CBCNV) về trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm 23

2. Nâng cao trình độ tay nghề, ý thức kỷ luật của công nhân cùng với việc hoàn thiện cơ cấu lao động 25

3. Tiến hành xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách chất lượng 26

4. Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý chất lượng sản phẩm 29

4.1. Thực hiên tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng và thực hiên quản lý chất lượng đồng bộ. 29

4.2. Xác định trách nhiệm 30

4.3. Tăng cường công tác tổ chức, quản lý, bảo quản nguyên vật liệu 31

4.4. Thành lập nhóm chất lượng 32

KẾT LUẬN 34

TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY