Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Nam Hà Nội

Lời mở đầu 2

Chương 1 Tổng quan về hoạt động cho vay kinh doanh ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại (NHTM) 4

1.1 NHTM và các hoạt động của NHTM 4

1.1.1 Khái niệm NHTM 4

1.1.2 Các hoạt động cơ bản của NHTM 6

1.2 Hoạt động cho vay của NHTM 6

1.2.1 Khái niệm hoạt động cho vay của NHTM 6

1.2.2 Các loại hình cho vay của NHTM 6

1.3 Hoạt động cho vay kinh doanh ngắn hạn 9

1.3.1 Nhu cầu vốn ngắn hạn đối với doanh nghiệp 10

1.3.2 Đặc điểm của loại hình cho vay kinh doanh ngắn hạn 11

1.3.3 Các hình thức cho vay kinh doanh ngắn hạn 12

1.3.4 Quy trình cho vay kinh doanh ngắn hạn 16

1.3.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến cho vay kinh doanh ngắn hạn 17

1.4 Chất lượng cho vay kinh doanh ngắn hạn 19

1.4.1 Các chỉ tiêu đo lường chất lượng cho vay kinh doanh ngắn hạn 19

1.4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay kinh doanh ngắn hạn 24

Chương 2 Thực trạng cho vay kinh doanh ngắn hạn tại NHNo & PTNT Chi nhánh Nam Hà Nội 27

2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của NHNo & PTNT Chi nhánh Nam Hà Nội

2.2 Mô hình tổ chức của NHNo & PTNT Chi nhánh Nam Hà Nội 28

2.3 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của NHNo & PTNT Chi nhánh Nam Hà Nội

2.3.1 Hoạt động huy động vốn 29

2.3.2 Hoạt động cho vay 29

2.3.3 Các loại hình dịch vụ 30

2.3.4 Các loại hình dịch vụ đặc biệt 30

2.3.5 Dịch vụ ATM 30

2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Chi nhánh Nam Hà Nội 31

2.4.1 Công tác huy động vốn 33

2.4.2 Công tác tín dụng 33

2.4.3. Công tác kinh doanh ngoại hối và phát triển sản phẩm dịch vụ 34

2.4.4 Công tác kế toán và tài chính 36

2.5 Hoạt động cho vay kinh doanh ngắn hạn tại NHNo & PTNT Chi nhánh Nam Hà Nội 36

2.5.1 Quy trình cho vay kinh doanh ngắn hạn tại NHNo & PTNT Chi nhánh Nam Hà Nội 36

2.5.2 Thực trạng cho vay kinh doanh ngắn hạn tại NHNo & PTNT Chi nhánh Nam Hà Nội 42

2.6 Đánh giá về hoạt động cho vay kinh doanh ngắn hạn tại NHNo & PTNT Chi nhánh Nam Hà Nội 46

2.6.1 Những kết quả đạt được 46

2.6.2 Những hạn chế và nguyên nhân 47

Chương 3 Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay kinh doanh ngắn hạn tại NHNo & PTNT Chi nhánh Nam Hà Nội 51

3.1 Định hướng hoạt động cho vay kinh doanh ngắn hạn tại NHNo & PTNT Chi nhánh Nam Hà Nội trong những năm tới 51

3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay kinh doanh ngắn hạn tại NHNo & PTNT Chi nhánh Nam Hà Nội 52

3.2.1 Bảo đảm ổn định nguồn vốn 52

3.2.2 Đa dạng hoá phương thức cho vay kinh doanh ngắn hạn 53

3.2.4 Nâng cao chất lượng thẩm định 53

3.2.3 Đảm bảo thực hiện tốt quy trình cho vay 54

3.2.5 Nâng cao công tác kiểm soát trong khi cho vay 55

3.2.6 Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng 58

3.2.7 Phát triển hoạt động marketing Ngân hàng 59

Kết luận 60

Danh mục tài liệu tham khảo 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY