Đề tài Một số giải pháp nhằm lựa chọn nhà thầu xây dựng có chất lượng và đạt hiệu quả của công ty Thông tin di động - VMS

MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 5

I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY VMS - MOBIFONE. 5

1. Thông tin chung về công ty VMS – MobiFone 5

2. Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh chủ yếu 5

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 7

1. Khái quát Lịch sử phát triển của hệ thống thông tin di động 7

2.Quá trình phát triển của Công ty thông tin di động VMS. 9

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 12

CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG LỰA CHỌN NHÀ THẦU CỦA CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG 17

I.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG VMS. 17

II. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC CHỌN NHÀ THẦU 18

1. Sản phẩm dịch vụ công ty VMS cung cấp 18

1.1 Ngành Viễn thông và dịch vụ viễn thông 18

1.2. Doanh nghiệp thông tin di động và các dịch vụ thông tin di động 20

2. Cơ cấu tổ chức của công ty VMS 22

2.1. Chøc n¨ng cña l•nh ®Ëo c«ng ty 24

2.2.Chøc n¨ng cña c¸c phßng ban trong c«ng ty 24

3. Đặc điểm về lao động 26

4. Đặc điểm về quy trình công nghệ và kỹ thuật 28

5.Cổ phần hóa công ty Thông tin di động 33

6. Hoạt động Kỹ thuật - Đầu tư – Tin học 33

7. Hoạt động Kế hoạch – Bán hàng và Marketing 34

8. Hoạt động Chăm sóc khách hàng 36

9.Tình hình tài chính của công ty 37

III. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC CHỌN NHÀ THẦU CỦA CÔNG TY. 38

1.Các đối thủ cạnh tranh hiện tại 38

2. Môi trường vĩ mô của doanh nghiệp Thông tin di động .40

2.1. Môi trường chính trị - luật pháp 40

2.2. Môi trường kinh tế và công nghệ 41

2.3. Môi trường văn hóa – xã hội 42

2.4. Môi trường địa lý – sinh thái 43

3. Môi trường vi mô của doanh nghiệp Thông tin di động 44

3.1. Môi trường nội tại doanh nghiệp 44

3.2. Môi trường tác nghiệp 47

IV. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU XÂY LẮP CỦA CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG. 49

1.Các trình tự thực hiện công tác chọn nhà thầu 49

1.1.Lập hồ sơ mời thầu 49

1.2. Mở gói thầu xây dựng 53

1.3. Xét thầu 54

1.3.1 Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 54

1.3.2. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu 57

1.4 Công bố kết quả đấu thầu 59

2.Thực trạng về hoạt động đấu thầu của công ty Thông tin di động 60

2.1 Phân tích điểm mạnh và điểm yếu 60

2.2 Những thành tựu đạt được của Công ty 62

2.2.1. Ưu điểm và cơ hội 62

2.2.2. Tồn tại và thách thức 63

3. Kết quả đấu thầu của Công ty những năm gần đây. 64

3.1.Những mặt đã đạt được 64

3.2 Những mặt còn hạn chế 65

3.3 Nguyên nhân của những hạn chế 66

3.3.1. Nguyên nhân chủ quan 66

3.3.2. Nguyên nhân khách quan 66

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ CHỌN NHÀ THẦU CÓ CHẤT LƯỢNG VÀ ĐẠT HIỆU QUẢ 67

I. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU TRONG TƯƠNG LAI CỦA CÔNG TY 67

II. GIẢI PHÁP TỪ PHÍA CÔNG TY 73

1. Xem xét đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của công ty 73

2. Nâng cao năng lực tài chính, tăng cường hoạt động tạo vốn cho đấu thầu 77

3. Giải pháp chống tiêu cực trong đấu thầu xây dựng 79

III. KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC 80

1. Tăng cường quản lý nhà nước về đấu thầu ở nước ta. 80

2. Nhà nước cần xây dựng hoàn thiện sửa đổi và ban hành các quy chế và bản liên quan đến đấu thầu. 81

3. Thành lập các hiệp hội hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng. 81

KẾT LUẬN 82

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY