Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa - Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ KẾ TOÁN CHO VAY

I. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TRONG NỀN KINH TẾ 3

1. Khái niệm tín dụng ngân hàng. 3

2. Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế 4

II. VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TRONG VIỆC CẤP TÍN DỤNG CHO NỀN KINH TẾ. 9

1. Khái niệm, vai trò và nhiệm vụ của kế toán ngân hàng. 9

1.1. Khái niệm. 9

1.2. Vai trò. 9

1.3. Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng. 11

2. Khái niệm, vai trò và nhiệm vụ của kế toán cho vay. 12

2.1. Khái niệm. 12

2.2. Vai trò của kế toán cho vay. 12

2.3. Nhiệm vụ của kế toán cho vay. 14

III. CÁC PHƯƠNG THỨC CHO VAY VÀ QUY TRÌNH HẠCH TOÁN CÁC PHƯƠNG THỨC CHO VAY CHỦ YẾU. 15

1. Các phương thức cho vay. 15

1.1. Phương thức cho vay từng lần: 16

1.2. Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng. 17

2. Chứng từ và tài khoản sử dụng trong kế toán cho vay. 19

2.1. Chứng từ trong kế toán cho vay. 19

2.2. Tài khoản sử dụng trong kế toán cho vay. 21

3. Quy trình hạch toán các phương thức cho vay chủ yếu. 22

3.1. Hạch toán phương thức cho vay từng lần 22

3.2. Hạch toán phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng. 23

3.3. Hạch toán các phương thức cho vay khác. 24

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA- HÀ NỘI. 25

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA- HÀ NỘI. 25

1. Khái quát môi trường kinh doanh của Ngân hàng Công thương Đống Đa- Hà Nội. 25

2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công thương Đống Đa- Hà Nội. 27

2.1. Mô hình tổ chức bộ máy của Ngân hàng Công thương Đống Đa- Hà Nội. 27

2.2. Kết quả kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng công thương Đống Đa- Hà Nội. 30

2.2.1. Về hoạt động huy động vốn. 31

2.2.2. Về hoạt động sử dụng vốn 34

2.2.3. Về công tác kế toán và thanh toán. 37

2.2.4. Về kết quả tài chính. 38

2.2.5. Về các mặt hoạt động khác. 39

II. THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA- HÀ NỘI. 41

1.Tài khoản và chứng từ sử dụng 41

1.1.Tài khoản sử dụng. 41

1.2. Chứng từ sử dụng. 41

2. Về điều kiện cho vay. 42

3. Về thời hạn cho vay 43

4. Về lãi suất cho vay: 43

5. Về thủ tục và hồ sơ cho vay. 45

6. Về quy trình hạch toán: 46

6.1. Kế toán giai đoạn cho vay. 46

6.2. Kế toán giai đoạn thu nợ: 47

6.3. Kế toán giai đoạn gia hạn nợ: 47

6.4. Kế toán chuyển nợ quá hạn. 47

6.5. Kế toán thu lãi cho vay: 49

6.6. Kế toán trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng. 49

7. Về lưu giữ và quản lý hồ sơ vay: 50

III. ĐÁNH GIÁ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA- HÀ NỘI. 50

1. Kết quả đạt được. 50

2. Những hạn chế và tồn tại. 52

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA- HÀ NỘI. 54

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA- HÀ NỘI. 54

II. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA- HÀ NỘI 56

1. Giải pháp chung. 56

2. Giải pháp nhằm củng cố công tác kế toán cho vay tại Ngân hàng Công thương Đống Đa- Hà Nội. 58

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA- HÀ NỘI. 60

1. Những kiến nghị chung. 60

2. Những kiến nghị nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại Ngân hàng Công thương Đống Đa – Hà Nội. 62

KẾT LUẬN. 65

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 67

NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ CHI NHÁNH NHNo & PTNT QUẬN ĐỐNG ĐA

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY