Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Bảo An Việt Nam

LỜI CAM ĐOAN 1

LỜI NÓI ĐẦU 2

CHƯƠNG I 4

LÝ THUYẾT CHUNG VỀ TUYỂN DỤNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 4

I. Khái quát về tuyển dụng 4

II. Các hoạt động chính của tuyển dụng 5

1. Quá trình tuyển mộ 5

1.1. Các nguồn và phương pháp tuyển mộ 5

1.2. Quá trình tuyển mộ 6

2. Quá trình tuyển chọn 8

CHƯƠNG II 12

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO AN VIỆT NAM 12

I. Một vài đặc điểm về Công ty Cổ phần Bảo An Việt Nam 12

1. Một vài thông tin chung về Công ty 12

2. Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược của Công ty 12

2.1. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 12

2.2. Mục tiêu chiến lược của Công ty 13

3. Lịch sử hình thành và phát triển 13

4. Đặc điểm sản phẩm và thị trường 14

4.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty 14

4.2. Đặc điểm về thị trường 14

5. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức và bộ máy quản trị của Công ty 15

5.1. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức của Công ty 15

5.2. Bộ máy quản trị của Công ty 15

6. Đặc điểm về lao động của Công ty 15

6.1. Lao động tại Công ty 5 năm gần đây 16

6.2. Cơ cấu lao động của Công ty 16

7. Đặc điểm về tài chính của Công ty 17

II. Thực trạng công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Bảo An Việt Nam 19

1. Tình hình biến động nhân sự của công ty 5 năm trở lại đây 19

2. Công tác lập kế hoạch về nhân sự - Kế hoạch tuyển dụng 20

3. Qui trình tuyển dụng tại Công ty 22

3.1 Xác định nhu cầu tuyển dụng 22

3.2 Thực hiện tuyển mộ 24

3.3 Thực hiện tuyển chọn và bố trí sử dụng lao động 27

IV. Đánh giá về công tác tuyển dụng tại Công ty 34

1. Kết quả đạt được trong công tác tuyển dụng của Công ty 34

2. Hạn chế trong công tác tuyển dụng của Công ty 35

3. Nguyên nhân 37

CHƯƠNG III 40

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHÂN BẢO AN VIỆT NAM 40

I. Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực 40

1. Thực hiện tốt công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực 40

2. Cụ thể hoá kế hoạch tuyển dụng 41

II. Các giải pháp trong công tác tuyển mộ 41

1. Sự quan tâm hơn nữa của Ban lãnh đạo Công ty 42

2. Phát huy tối đa hiệu quả của kênh tuyển mộ đã lựa chọn 42

3. Tiếp tục khuyến khích kênh tuyển mộ từ phía nội bộ Công ty 44

4. Khai thác kênh tuyển mộ mới 44

III. Các giải pháp trong công tác tuyển chọn 45

1. Lập tiêu chuẩn tuyển chọn cụ thể hơn cho từng vị trí công việc 45

2. Điều chỉnh các bước trong tuyển chọn 46

3. Thiết lập bản theo dõi đánh giá tuyển dụng 50

IV. Hoàn hiện bản mô tả công việc 53

V. Sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo công ty 55

VI. Kết hợp chặt chẽ với các công tác khác trong quản lý nhân sự 56

KẾT LUẬN 58

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY