Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương và lao động tại Công ty hoá chất 21

LỜI GIỚI THIỆU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 3

I. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG 3

1. Khái niệm 3

2. Chức năng và mục tiêu của quản lý lao động 4

2.1. Chức năng 4

2.2. Mục tiêu 5

3. Nội dung cuả quản lý lao động 5

II. TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG 7

1. Khái niệm của tiền lương 7

1.1. Khái niệm tiền lương 7

1.2.Cấu trúc của tiền lương 8

2.Quản lý tiền lương 9

2.1. Khái niệm 9

2.2.Vai trò của quản lý tiền lương 9

2.3. Nội dung quản lý tiền lương 10

3. Tổ chức quản lý tiền lương 22

3.1. Yêu cầu quản lý tiền lương: 22

3.2. Những nguyên tắc cơ bản của quản lý tiền lương 22

4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý tiền lương 23

4.1. Hiệu số giữa tốc độ tăng tiền lương và tốc độ tăng NSLĐ 23

4.2. Đánh giá hiệu quả quản lý tiền lương theo doanh thu 23

4.3. So sánh quỹ tiền lương kế hoạch và quỹ tiền lương thực tế 24

5. Các yếu tố ảnh hưởng tới tiền lương 24

5.1.Yếu tố thuộc môi trường bên ngoài 25

5.2. Yếu tố thuộc về tổ chức 26

5.3. Những yếu tố thuộc về công việc 27

5.4 Những yếu tố thuộc về cá nhân người lao động 28

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY HOÁ CHẤT 21 30

I. GIỚI THIỆU CHUNG 30

1. Quá trình hình thành và phát triển 30

2. Chức năng và nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay 32

3. Mối quan hệ với các cấp chủ quản 33

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 36

1. Đặc điểm về sản phẩm 36

2. Đặc điểm về tài sản 36

3. Đặc điểm về lao động 38

4. Đặc điểm về hoạt động sản xuất và tiêu thụ 38

4.1.Hình thức tổ chức sản xuất của Công ty 38

4.2. Kết cấu sản xuất của Công ty 39

4.3. Hoạt động tiêu thụ 40

III. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY 43

1. Tình hình quản lý lao động tại Công ty 43

1.1. Cơ cấu lao động 43

1.2. Thực trạng tuyển dụng và đào tạo tại Công ty 46

1.3. Định mức lao động 48

2.Thực trạng trả công tại Công ty 51

2.1.Các quy định chung 51

2.2. Những quy định cụ thể 53

2.3. Mức lương tối thiểu của doanh nghiệp, xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương- Thu nhập ở doanh nghiệp. 55

2.4. Phương thức xác định lương và trả công tại Công ty 65

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP 69

I. PHƯƠNG HƯỚNG ƯU TIÊN CỦA CÔNG TY 69

1. Kế hoạch năm 2006 69

2. Trong giai đoạn 2006- 2010 69

2.1. Vị trí của Công ty hoá chất 69

2.2. Phương hướng phát triển chung của Công ty 70

II. GIẢI PHÁP TIỀN LƯƠNG 70

1. Về kế hoạch quỹ tiền lương. 70

2. Về định mức tiền lương và hình thức tiền lương. 72

3. Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác tiền lương 74

III. GIẢI PHÁP NHÂN SỰ NHẰM ĐỘNG VIÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG 75

1. Xác đinh nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc thực hiện cho nhân viên trong công ty. 76

2. Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động trong Công ty hoàn thành tốt các công việc được giao. 76

3. Kích thích lao động 77

KẾT LUẬN 78

TÀI LIỆU THAM KHẢO 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY