Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

MỤC LỤC

PHẦN NỘI DUNG 1

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ NGÂN SÁCH XÃ 1

I. Ngân sách Nhà nước và hệ thống ngân sách 1

1. Khái niệm Ngân sách Nhà nước 1

2. Bản chất và vai trò của ngân sách Nhà nước 1

2.1. Bản chất 1

2.2 Vai trò của ngân sách Nhà nước trong cơ chế thị trường. 3

3. Hệ thống ngân sách Nhà nước. 8

3.1 Khái niệm : 8

3.2 Hệ thống ngân sách nhà nước ở Việt Nam. 8

II. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của ngân sách xã 9

1. Khái niệm, đặc điểm của ngân sách xã 10

1.1 Khái niệm ngân sách xã 10

1.2 Đặc điểm của ngân sách xã 10

2. Vai trò của ngân sách xã 11

III. Nội dung thu – chi ngân sách xã 12

1. Thu ngân sách xã 12

1.1 Các khoản thu ngân sách xã được hưởng 100%. 12

1.2 Các khoản thu ngân sách xã được hưởng theo tỷ lệ điều tiết 13

1.3 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 14

2. Chi ngân sách xã 14

2.1 Chi thường xuyên 14

2.2 Chi đầu tư phát triển 16

IV. Chu trình ngân sách xã 16

1. Khái niệm về chu trình ngân sách xã 16

2. Vị trí mỗi khâu trong chu trình ngân sách xã 18

2.1 Lập dự tóan ngân sách xã 18

2.2 Chấp hành ngân sách xã 19

2.3 Quyết toán ngân sách xã 19

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH NĂM 2003-2005 20

I. Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh 20

1. Vị trí địa lý 20

2. Về kinh tế - xã hội 21

II. Tổ chức bộ máy quản lý của Sở Tài chính Trà Vinh 24

1. Tổ chức bộ máy Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh 24

1.1 Sơ đồ tổ chức Sở Tài chính Trà Vinh 25

1.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 25

2. Tình hình cán bộ công nhân viên Sở Tài chính 34

III. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ năm 2003 - 2005 35

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách xã năm 2003 35

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách xã năm 2004 38

3. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách xã năm 2005 40

IV. Đánh giá chung về những thành tựu và tồn tại trong công tác quản lý ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm (2003 - 2005) : 44

1. Những thành tựu 44

1.1. Kết quả thực hiện thu 44

2. Những mặt tồn tại 49

2.1. Những mặt chung 49

2.2. Về tổ chức và điều hành thu, chi ngân sách xã 50

2.3 Về việc thực hiện chế độ kế toán ngân sách xã 51

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH 53

I. Phương hướng hoàn thiện 53

II. Giải pháp hoàn thiện 55

1. Tổ chức thu ngân sách xã 55

2. Tổ chức quản lý chi thương xuyên ngân sách xã: 56

3. Kiện toàn tổ chức ngân sách xã. 57

4. Quan tâm chế độ đãi ngộ cán bộ xã, phường 57

5. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Hội đồng nhân dân 58

6. Phân định lại địa giới hành chính phù hợp với khả năng quản lý của chính quyền xã. 58

7. Khuyến khích thành lập các tổ chức tín dụng nông thôn bên cạnh các kênh phân phối khác 58

8. Đẩy mạnh công tác khuyến nông 59

PHẦN KẾT LUẬN 59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY