Đề tài Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Nội chi nhỏnh Cầu Giấy

CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG 3

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 3

1.Khái niệm tín dụng Ngân hàng và phân loại tín dụng Ngân hàng .3

1.1 Khái niệm tín dụng Ngân hàng 3

1.2Phân loại tín dụng Ngân hàng 4

2. Vai trò của tín dụng Ngân hàng 5

2.1 Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với nền kinh tế 6

2.2 Vai trò của nghiệp vụ tín dụng đối với các Ngân hàng thương mại 8

II. RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI 9

1.Quan điểm chung về rủi ro tín dụng 9

2.Một số chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng 11

2.1 Nợ quá hạn 11

2.2 Tổn thất tín dụng 14

2.3 Rủi ro tín dụng tiềm năng 14

3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại

Việt Nam 15

3.1. Nhãm nguyªn nh©n kh¸ch quan 15

3.2. Nhãm nguyªn nh©n chñ quan 17

4.T¸c ®éng cña rñi ro tÝn dông 23

4.1.T¸c ®éng cña rñi ro tÝn dông ®Õn Ng©n hµng 23

4.2. T¸c ®éng cña rñi ro tÝn dông ®èi víi nÒn kinh tÕ 24

Chương II: Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tai

NHĐT & PT Cầu Giấy 25

I. Khái quát về tình hình KT-XH trên địa bàn quận

Cầu Giấy-TP Hà Nội 25

II. Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng 26

1.Nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng 27

1.1Thực hiện tốt công tác sàng lọc khách hàng trước khi cho vay: 27

1.2 Tăng cường công tác thu thập thông tin: 32

1.3 Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các khoản vay: 32

1.4 Trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng: 33

1.5 Đa dạng hoá đầu tư: 34

1.6 Có chế độ thưởng phạt hợp lý đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng: 35

2. Nhóm giải pháp xử lý rủi ro tín dụng 36

2.1 Đôn đốc giám sát các khoản nợ quá hạn: 37

2.2 Đối với công tác thu nợ: 38

2.3 Yêu cầu cổ phần hoá, cho thuê, bán, khoán doanh nghiệp: 38

2.4 Yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp: 39

III.Các kiến nghị:

1. Đối với Nhà nước: 40

1.1Tạo môi trường kinh tế ổn định 40

1.2 Tạo môi trường pháp lý đầy đủ hơn cho hoạt động TDNH. 41

1.3 Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và vay vốn ngân hàng. 42

1.4 Thành lập cơ quan chuyên trách về xếp hạng tín nhiệm. 42

2. Đối với ngân hàng nhà nước. 43

2.1 Bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ cho các NHTM. 43

2.2 Ngân hàng Nhà nước cần tăng thêm quyền tự chủ cho các Ngân hàng thương mại , chi nhánh Ngân hàng thương mại: 45

KÕt luËn

Tµi liÖu tham kh¶o

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY