Đề tài Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh phân phối sản phẩm thuốc của TNHH Dược Phẩm An Vượng

Mục LụcTrang Lời mở đầu . 1Chương I : Giới thiệu về Công ty TNHH Dược phẩm An Vượng . 2I . Giới thiệu về Công ty 21. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty .21. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Công ty và những đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty . 42.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Công ty . 4 2.2. Chức năng các phòng . . 6 2.2.1. Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm 6 2.2.2 Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS). 62.2.3 Phòng tài chính kế toán . 62.2.4. Phòng hành chính 62.2.5. Phòng quản lý dự án. . 72.2.6. Phòng kinh doanh .72.2.7. Kho hàng . 7 II. Đặc điểm kinh doanh của công ty . . 71. Đặc điểm về vốn kinh doanh . . 72. Đặc điểm về đội ngũ lao động . . 73. Đặc điểm về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ . . 7Chương II : Thực trạng hoạt động kinh doanh, phân phối sản phẩm của Công ty TNHH Dược phẩm An Vượng . 9I. Vài nét về thị trường thuốc ở Việt Nam trong thêi gian qua . . 91. Tình hình cung ứng trên thị trường . 92. Tình hình tiêu thụ thuốc trên thị trường . 10II. Thực trạng hoạt động kinh doanh và phân phối sản phẩm của Công ty. 121. Phân tích thị trường tiêu thụ của công ty . 12 1.1. Thị phần của công ty 12 1.2. Đặc điểm thị phần của khách hàng cuả công ty . 132. Chính sách, đánh giá của công ty . 133. Tình hình kinh doanh qua hệ thống kênh phân phối của công ty . 153.1 Tình hình kinh doanh qua hệ thống kênh phân phối . 153.2 Kết quả kinh doanh qua hệ thống kênh phân phối 17III. Những thuận lợi và khó khăn của công ty trong thời gian tới . 191. Thuận lợi . 19 2. Khó khăn . . 20Chương III : Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty . 22 I . Mục tiêu, phương hướng phát triển của công ty . 22II . Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất,kinh doanh của công ty . 231.Tổ chức tốt công tác nghiên cứu tthị trường . 232. Xây dựng và hoàn thiện chiến lược thị trường . 24 3. Động viên các thành viên của mạng lưới phân phối . 244. Nâng cao chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản phẩm mới . 25 5. Phân phối giảm giá thành . 26 6. Tăng cường hoạt động quảng cáo . 27Kết luận . 28

Mục Lục

Trang

Lời mở đầu . 1

Chương I : Giới thiệu về Công ty TNHH Dược phẩm An Vượng . 2

I . Giới thiệu về Công ty 2

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty .2

1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Công ty và những đặc điểm kinh tế kỹ

thuật của công ty . 4

2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Công ty . 4

2.2. Chức năng các phòng . . 6

2.2.1. Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm 6

2.2.2 Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS). 6

2.2.3 Phòng tài chính kế toán . 6

2.2.4. Phòng hành chính 6

2.2.5. Phòng quản lý dự án. . 7

2.2.6. Phòng kinh doanh .7

2.2.7. Kho hàng . 7

II. Đặc điểm kinh doanh của công ty . . 7

1. Đặc điểm về vốn kinh doanh . . 7

2. Đặc điểm về đội ngũ lao động . . 7

3. Đặc điểm về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ . . 7

Chương II : Thực trạng hoạt động kinh doanh, phân phối sản phẩm

của Công ty TNHH Dược phẩm An Vượng . 9

I. Vài nét về thị trường thuốc ở Việt Nam trong thêi gian qua . . 9

1. Tình hình cung ứng trên thị trường . 9

2. Tình hình tiêu thụ thuốc trên thị trường . 10

II. Thực trạng hoạt động kinh doanh và phân phối sản phẩm của Công ty. 12

1. Phân tích thị trường tiêu thụ của công ty . 12

1.1. Thị phần của công ty 12

1.2. Đặc điểm thị phần của khách hàng cuả công ty . 13

2. Chính sách, đánh giá của công ty . 13

3. Tình hình kinh doanh qua hệ thống kênh phân phối của công ty . 15

3.1 Tình hình kinh doanh qua hệ thống kênh phân phối . 15

3.2 Kết quả kinh doanh qua hệ thống kênh phân phối 17

III. Những thuận lợi và khó khăn của công ty trong thời gian tới . 19

1. Thuận lợi . 19

2. Khó khăn . . 20

Chương III : Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty . 22

I . Mục tiêu, phương hướng phát triển của công ty . 22

II . Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất,kinh doanh của

công ty . 23

1.Tổ chức tốt công tác nghiên cứu tthị trường . 23

2. Xây dựng và hoàn thiện chiến lược thị trường . 24

3. Động viên các thành viên của mạng lưới phân phối . 24

4. Nâng cao chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh nghiên cứu phát triển

sản phẩm mới . 25

5. Phân phối giảm giá thành . 26

6. Tăng cường hoạt động quảng cáo . 27

Kết luận . 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY