Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải

Lời mở đầu 1

Chương I: Lý luận chung về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu 3

I. Xuất nhập khẩu và vai trò trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập nền kinh tế 3

1. Bản chất và tính tất yếu của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu 3

1.1. Khái niệm, bản chất kinh doanh xuất nhập khẩu 3

1.2. Tính tất yếu của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu 4

2. Các nội dung cơ bản trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá tại các doanh nghiệp 8

2.1. Quy trình xuất nhập khẩu hàng hoá 8

2.1.1. Quy trình xuất khẩu hàng hoá 8

2.1.2. Quy trình nhập khẩu hàng hoá 10

2.2. Công tác nghiên cứu thị trường 11

2.2.1. Nghiên cứu thị trường thế giới 11

2.2.2. Nghiên cứu thị trường trong nước 11

2.2.3. Tiến hành lựa chọn đối tượng kinh doanh 12

2.3. Tiến hành lập phương án giao dịch 12

2.4. Giao dịch, đàm phán ký kết hợp đồng 13

2.5. Thực hiện ký kết, chính thức hoạt động xuất nhập khẩu 13

3. Vai trò của xuất nhập khẩu trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập nền kinh tế ở nước ta 13

II. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu 15

1. Các hình thức xuất nhập khẩu chủ yếu 15

1.1. Các hình thức xuất khẩu 15

1.2. Các hình thức nhập khẩu cơ bản 15

2. Các phương pháp đánh giá hiệu quả 15

2.1. Một số quan điểm về hiệu quả 15

2.1.1. Các khái niệm hiệu quả 16

2.1.2. Hiệu quả tài chính 17

2.1.3. Hiệu quả kinh tế quốc dân 17

2.1.4. Hiệu quả trước mắt và hiệu quả lâu dài 18

2.2. Hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu 18

2.3. Các phương pháp phân tích đánh giá hiệu quả tài chính 19

3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu 20

3.1. Đánh giá hiệu quả của hoạt động xuất khẩu 20

3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động nhập khẩu 22

3.3. Các chỉ tiêu định tính 23

III. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu 24

A. Các nhân tố vĩ mô ngoài doanh nghiệp 24

1. Ảnh hưởng từ nền kinh tế - xã hội trong nước 24

1.1. Thuế quan xuất nhập khẩu 25

1.2. Hạn ngạch xuất nhập khẩu (quota) 25

1.3. Tỷ giá hối đoái 26

1.4. Ảnh hưởng từ cơ chế chính sách - chủ trương khác của nhà nước 27

1.5. Ảnh hưởng từ hệ thống ngân hàng tài chính 28

1.6. Ảnh hưởng từ nền khoa học kỹ thuật và công nghệ trong nước 28

1.7. Ảnh hưởng của hệ thống giao thông vận tải - thông tin liên lạc 29

2. Ảnh hưởng từ tình hình kinh tế - xã hội thế giới 30

2.1. Ảnh hưởng từ nền kinh tế thế giới 30

2.2. Ảnh hưởng từ tình hình xã hội - chính trị thế giới 30

B. Các yếu tố từ chính doanh nghiệp 31

1. Từ bộ máy của doanh nghiệp 31

1.1. Từ bộ máy quản lý - tổ chức hành chính 31

1.2. Ảnh hưởng từ nhân tố con người - tiềm năng về nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 31

2. Khả năng cơ sở vật chất của doanh nghiệp 32

3. Mạng lưới kinh doanh của doanh nghiệp 32

Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hải giai đoạn vừa qua 33

I. Thực trạng hoạt động kinh doanh 33

1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hải 33

1.1. Các dịch vụ khác của Công ty 33

1.2. Hệ thống các hãng tàu 34

1.3. Hệ thống các công ty giao nhận quốc tế 34

1.4. Tổ chức quản lý của công ty 35

2. Tình hình hoạt động tài chính và báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2003 - 2006 35

3. Công tác tài chính của Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hải 37

3.1. Công tác phân cấp quản lý tài chính ở Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hải 37

3.2. Tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty 37

3.3. Tình hình tài chính của công ty 38

3.4. Công tác kiểm tra kiểm soát 41

4. Tình hình thực hiện công tác phân tích hoạt động kinh tế của doanh nghiệp 41

4.1. Tình hình tổ chức công tác phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 41

4.2. Phân tích tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 42

5. Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu 44

5.1. Theo chỉ tiêu tổng hợp 44

5.2. Theo chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động 45

II. Một số vấn đề tồn tại trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hải 46

1. Những hạn chế và tồn tại 46

2. Nguyờn nhõn cỏc hạn chế và tồn tại. 47

Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hải 49

1. Giải pháp đối với Công ty 49

1.1. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 49

1.2. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 49

1.3. Đào tạo nâng cao nghiệp vụ cán bộ của công ty. 51

1.4. Thực hiện hoạt động thương mại điện tử. 51

1.5 Một số giải phỏp khỏc 52

2. Một số kiến nghị với Nhà nước 53

2.1. Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật 53

2.2. Xây dựng mô hình quản lý hải quan hiện đại 56

2.3. Phát triển hệ thống ngân hàng và hoạt động cho vay 57

2.4. Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu: 58

2.5. Một số giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp hội nhập có hiệu quả 59

KẾT LUẬN CHUNG 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY