Đề tài Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Nam Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: Hoạt động cho vay vốn lưu động của Ngân hàng thương mại 3

1.1 Khái niệm NHTM và các hoạt động cơ bản của NHTM 3

1.1.1 Khái niệm NHTM 3

1.1.2 Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 3

a. Thay đổi tiền dự trữ 3

b. Tạo lợi nhuận từ việc cho vay 4

1.2 Hoạt động cho vay của NHTM 5

1.2.1 Khái niệm hoạt động cho vay 5

1.2.2 Các loại hình cho vay của NHTM 5

1.3 Hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp 8

1.3.1 Nhu cầu vốn ngắn hạn đối với doanh nghiệp 8

1.3.2 Đặc điểm của loại hình cho vay kinh doanh ngắn hạn 10

1.3.3 Các hình thức cho vay kinh doanh ngắn hạn 11

1.3.3 Quy trình cho vay kinh doanh ngắn hạn 18

1.4 Chất lượng cho vay kinh doanh ngắn hạn 19

1.4.1 Các chỉ tiêu đo lường chất lượng cho vay kinh doanh ngắn hạn 19

1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay kinh doanh ngắn hạn 24

Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay kinh doanh ngắn hạn tại NHNo&PTNT Chi nhánh Nam Hà Nội 26

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của NHNo & PTNT Nam Hà Nội 26

1.2 Mô hình tổ chức và nhiệm vụ cơ bản của các phòng ban 28

1.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của NHNo & PTNT Chi nhánh Nam Hà Nội 28

1.3 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của NHNo&PTNT Chi nhánh Nam Hà Nội 28

1.3.1 Hoạt động huy động vốn 28

1.3.2 Hoạt động cho vay 29

1.3.3 Các loại hình dịch vụ của Ngân hàng 29

1.3.4 Các loại hình dịch vụ đặc biệt của Ngân hàng 29

1.3.5 Dịch vụ ATM 30

2.1 Tình hình kinh tế xã hội tác động đến hoạt động của Ngân hàng. 30

2.1.1 Thuận lợi 30

2.1.2. Khó khăn 31

2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong 3 năm 2004, 2005, 2006 31

2.2.1 Công tác huy động vốn 31

2.2.2 Công tác Tín dụng 33

2.2.3. Công tác Kinh doanh ngoại hối và phát triển sản phẩm dịch vụ 33

2.2.4. Công tác Kế toán – Tài chính 34

2.2 Hoạt động cho vay vốn lưu động của NHNo&PTNT Chi nhánh Nam Hà Nội 35

2.2.1 Quy trình cho vay vốn lưu động của NHNo&PTNT Chi nhánh Nam Hà Nội 36

2.2.3 Thực trạng cho vay kinh doanh ngắn của NHNNo & PTNT Chi nhánh Nam Hà Nội 42

2.3 Đánh giá về hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại NHNo & PTNT Chi nhánh Nam Hà Nội 46

2.3.1 Những kết quả đạt được 46

2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân 47

Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay kinh doanh ngắn hạn 51

tại NHNo&PTNT Chi nhánh Nam Hà Nội 51

3.1 Tạo nguồn vốn ổn định 51

3.2 Đa dạng hoá phương thức cho vay ngắn hạn 51

3.3 Đảm bảo thực hiện tốt quy trình cho vay 52

3.4. Nâng cao chất lượng thẩm định năng lực tài chính của doanh nghiệp và thẩm định phương án sản xuất kinh doanh 52

3.5. Nâng cao công tác kiểm soát trong khi cho vay 53

3.6 Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng 55

3.7 Phát triển hoạt động marketing ngân hàng 56

KẾT LUẬN 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY