Đề tài Một số giải pháp huy động vốn từ hộ gia đình và doanh nghiệp của ngân hàng Tthương Mại Cổ Phần Kĩ Thương Techcombank

MỤC LỤC

Lời mở đầu .1

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hoạt động về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại . 2

1.1.Nguồn vốn của ngân hàng thương mại . .2

1.1.1.Nguồn vốn chủ sở hữu 3

1.1.2. Nguồn tiền gửi 5

1.1.3. Nguồn vốn đi vay 5

1.1.4. Các nguồn khác .5

1.2. Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại .6

1.2.1.Sự cần thiết của hoạt động huy động vốn .6

1.2.2.Các hình thức huy động vốn 8

1.2.2.1. Theo đối tượng huy động .8

1.2.2.2. Theo loại tiền huy động .9

1.2.2.3. Theo thời gian huy động 11

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại .13

1.3.1. Các nhân tố khách quan 13

1.3.2. Các nhân tố chủ quan .15

Chương 2: Thực trạng hoạt động huy động vốn từ hộ gia đình và doanh nghiệp của ngân hàng TMCP Kĩ thương Techcombank 18

2.1.Khái quát về ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Techcombank 18

2.2. Thực trạng về hoạt động huy động vốn từ hộ gia đình và doanh nghiệp của ngân hàng Techcombank 34

2.2.1. Huy động vốn từ hộ gia đình .34

2.2.1.1 Huy động vốn theo kì hạn .34

2.2.1.2. Huy động vốn theo loại tiền .38

2.2.2. Huy động vốn từ doanh nghiệp .41

2.2.2.1. Huy động vốn theo kì hạn 41

2.2.2.2. Huy động vốn theo loại tiền .42

2.3. Đánh giá hoạt động huy động vốn tại ngân hàng Techcombank .44

2.3.1. Thành tựu đạt được 44

2.3.2. Hạn chế còn tồn tại 44

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 45

Chương 3: Giải pháp để tăng cường huy động vốn tại ngân hàng TMCP Kĩ Thương Techcombank .48

3.1. Định hướng phát triển của ngân hàng Techcombank 48

3.1.1. Quan điểm phát triển nguồn vốn 48

3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động huy động vốn 49

3.2. Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng Techcombank 50

3.2.1. Mở rộng mạng lưới thu hút vốn .51

3.2.2. Tạo môi trường huy động có hiệu quả .51

3.2.3. Nâng cao năng lực hoạt động .56

3.2.4. Phát triển và hình thành sản phẩm mũi nhọn 61

3.3. Kiến nghị .64

3.3.1. Kiến nghị với nhà nước .65

3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước .67

3.3.3. Kiến nghị với ngân hàng Techcombank .68

Kết luận .69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY