Đề tài Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy quản trị tại công ty điện tử Nam Môn

Lời nói đầu 1

Phần I 2

TèM HIỂU CHUNG VỀ CễNG TY 2

I.1/ QUÁ TRèNH HèNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CễNG TY ĐIỆN TỬ NAM MÔN. 2

I.1.a/ Giai đoạn 1: (1989 - 1992) 2

I.1.b/ Giai đoạn 2(1992 - nay) 3

I.2/ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY. 3

I.3/ QUY TRèNH CễNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM: 4

Phần II 8

TèNH HèNH TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ CỦA CễNG TY ĐIỆN TỬ NAM MÔN VÀ KIẾN NGHỊ 8

II.1/TèNH HèNH TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ CỦA CễNG TY TRONG CÁC NĂM QUA. 8

II.1.1/ Tỡnh hỡnh phõn cụng và hiệp tỏc lao động trong bộ máy quản trị. 8

II.1.2/ Cơ cấu bộ máy quản trị của Công ty. 8

II.1.2.a /Bố trí lao động trong bộ máy quản trị của Công ty 8

II.1.3 - Tỡnh hỡnh thực hiện chức năng sử dụng lao động trong bộ máy quản trị. 10

Húa 18

II.1.4/ Tỡnh hỡnh tổ chức phục vụ nơi làm việc 19

II.1.4.a/ Tỡnh hỡnh tổ chức nơi làm việc của các phũng ban 19

II.1.4.b/ Tỡnh hỡnh tổ chức phục vụ nơi làm việc của các phũng ban. 21

II.1.5/Điều kiện làm việc của các bộ phận chức năng: 21

II.1.6/ Định mức lao động cho quản lý: 22

II.1.7/ Tuyển chọn và bố trí lao động quản lý: 22

II.1.8/ Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trỡnh độ quản lý: 22

II.1.9/ Trả lương, thưởng cho cán bộ quản lý: 23

II.2. ĐÁNH GIÁ TRUNG VỀ TèNH HèNH TỔ CHỨC QUẢN TRỊ CỦA CễNG TY. 23

II.2.1.Ưu điểm: 23

II.2.2/ Nhược điểm: 24

II.2.3/ Nguyờn nhõn của thực trạng: 25

II.3/MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ Ở CÔNG TY ĐIỆN TỬ NAM MÔN. 26

II.3.1/ Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị làm cơ sở hoàn thiện thêm quản lý của cụng ty. 26

II.3.1.b/ Hoàn thiện chức năng giữa các bộ phận: 27

II.3.1.c/ Hoàn thiện chức năng giữa các bộ phận quản trị. 27

II.3.2/ Bố trí lại lao động cho các phũng ban: 28

II.3.2.a/ Ban giám đốc: 28

II.3.2.c/ Hoàn thiện việc trả lương trả thưởng cho lao động quản lý. 33

II.3.2.d/ Hoàn thiện việc nâng cao chất lượng đội ngũ lao động. 34

II.3.2.e/ Hũan thiện công tác tuyển chọn và bố trí lao động quản lý. 34

II.4/ HIỆU QUẢ CỦA BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CễNG TÁC CỦA BỘ MÁY QUẢN TRỊ: 35

KẾT LUẬN 36

TÀI LIỆU THAM KHẢO 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY