Đề tài Một số giải pháp hoàn thiện công tác tư vấn và đào tạo tại Công ty TNHH tư vấn quản lý và đào tạo Lê Mạnh

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU . 1CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG Tư VẤN QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO. . 31.1. Hoạt động tư vấn quản lý: . 31.1.1. Khái niệm và vai trò hoạt động tư vấn quản lý: . 31.1.2. Các hình thức và nội dung tư vấn quản lý: . 41.1.3. Nguyên tắc trong hoạt động tư vấn quản lý: . 71.1.4. Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tư vấn quản lý: . 81.2. Hoạt động đào tạo: . 91.2.1. Khái niệm và vai trò của hoạt động đào tạo: . 91.2.2. Các hình thức và nội dung đào tạo: . 101.2.3. Nguyên tắc trong hoạt động đào tạo: . 111.2.4. Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo . 12CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG Tư VẤN VÀ ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY TNHH Tư VẤN QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO LÊ MẠNH. . 152.1. Tổng quan về công ty TNHH tư vấn quản lý và đào tạo LÊ MẠNH: . 152.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH tư vấn quản lý và đào tạo LÊ MẠNH: 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty: . 192.1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức: . 19 2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: . 192.1.1. Hoạt động kinh doanh của công ty . 332.1.3. Một số kết quả kinh doanh chủ yếu: . 342.1.4. Những thuận lợi và khó khăn đối với công ty:. 362.2. Thực trạng hoạt động tư vấn quản lý tại công ty TNHH tư vấn quản lý và đào tạo LÊ MẠNH: . 2.2.1. Tổ chức thực hiện: . 382.2.2. Nội dung tư vấn: . 392.2.3. Hình thức tư vấn: . 392.2.4. Đánh giá tình hình hoạt động tư vấn quản lý của công ty TNHH tư vấn quản lý và đào tạo LÊ MẠNH: . 392.2.5. Kết quả đạt được: . 402.2.6. Tồn tại: . 41CHưƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG Tư VẤN VÀ ĐÀO TẠO CỦA CÔNG TY TNHH Tư VẤN QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO LÊ MẠNH 433.1. Định hướng phát triển hoạt động tư vấn và đào tạo của công ty TNHH tư vấn quản lý và đào tạo LÊ MẠNH: . 433.2. Phương hướng hoạt động năm 2011 của công ty TNHH tư vấn quản lý và đào tạo LÊ MẠNH: . 433.3. Gỉải pháp phát triển hoạt động tư vấn quản lý tại công ty TNHH tư vấn quản lý và đào tạo LÊ MẠNH: . 44 3.3.1. Giải pháp số 1: Nâng cao năng lực tư vấn của đội ngũ chuyên viên tư vấn: 443.3.2. Giải pháp số 2: Đẩy mạnh hoạt động Marketing: . 573.3.3. Giải pháp số 3: Xây dựng quy trình tư vấn cho doanh nghiệp: . 63DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 70

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU . 1

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG Tư VẤN QUẢN

LÝ VÀ ĐÀO TẠO. . 3

1.1. Hoạt động tư vấn quản lý: . 3

1.1.1. Khái niệm và vai trò hoạt động tư vấn quản lý: . 3

1.1.2. Các hình thức và nội dung tư vấn quản lý: . 4

1.1.3. Nguyên tắc trong hoạt động tư vấn quản lý: . 7

1.1.4. Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tư vấn quản lý: . 8

1.2. Hoạt động đào tạo: . 9

1.2.1. Khái niệm và vai trò của hoạt động đào tạo: . 9

1.2.2. Các hình thức và nội dung đào tạo: . 10

1.2.3. Nguyên tắc trong hoạt động đào tạo: . 11

1.2.4. Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo . 12

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG Tư VẤN VÀ ĐÀO TẠO TẠI

CÔNG TY TNHH Tư VẤN QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO LÊ MẠNH. . 15

2.1. Tổng quan về công ty TNHH tư vấn quản lý và đào tạo LÊ MẠNH: . 15

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH tư vấn quản lý và đào tạo LÊ MẠNH:

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty: . 19

2.1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức: . 19

2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: . 19

2.1.1. Hoạt động kinh doanh của công ty . 33

2.1.3. Một số kết quả kinh doanh chủ yếu: . 34

2.1.4. Những thuận lợi và khó khăn đối với công ty:. 36

2.2. Thực trạng hoạt động tư vấn quản lý tại công ty TNHH tư vấn quản lý và đào tạo LÊ MẠNH: .

2.2.1. Tổ chức thực hiện: . 38

2.2.2. Nội dung tư vấn: . 39

2.2.3. Hình thức tư vấn: . 39

2.2.4. Đánh giá tình hình hoạt động tư vấn quản lý của công ty TNHH tư vấn

quản lý và đào tạo LÊ MẠNH: . 39

2.2.5. Kết quả đạt được: . 40

2.2.6. Tồn tại: . 41

CHưƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG Tư VẤN VÀ ĐÀO

TẠO CỦA CÔNG TY TNHH Tư VẤN QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO LÊ MẠNH 43

3.1. Định hướng phát triển hoạt động tư vấn và đào tạo của công ty TNHH tư

vấn quản lý và đào tạo LÊ MẠNH: . 43

3.2. Phương hướng hoạt động năm 2011 của công ty TNHH tư vấn quản lý và

đào tạo LÊ MẠNH: . 43

3.3. Gỉải pháp phát triển hoạt động tư vấn quản lý tại công ty TNHH tư vấn quản lý và đào tạo LÊ MẠNH: . 44

3.3.1. Giải pháp số 1: Nâng cao năng lực tư vấn của đội ngũ chuyên viên tư vấn: 44

3.3.2. Giải pháp số 2: Đẩy mạnh hoạt động Marketing: . 57

3.3.3. Giải pháp số 3: Xây dựng quy trình tư vấn cho doanh nghiệp: . 63

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY