Đề tài Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động tại Công ty Dược phẩm Trung ương I

Lời nói đầu 1

CHƯƠNG1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 3

I. VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 3

1. Các khái niệm liên quan đến đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn người lao

động 3

1.1 Khái niệm trình độ chuyên môn nguồn nhân lực 3

1.2 Khái niệm đào tạo trình độ chuyên môn nguồn nhân lực 3

1.3 Khái niệm đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nguồn nhân lực 3

1.4 Khái niệm đào tạo lại 3

1.5 Khái niệm đào tạo phát triển 3

2. Mục đích của hoạt động đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn người lao động trong tổ chức 4

2.1 Lý do 4

2.2 Mục tiêu của hoạt động đào tạo 4

2.3 Tác dụng của đào tạo phát triển nguồn nhân lực 5

3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo nâng cao trình độ chuyên

môn người lao động trong tổ chức 6

3.1 Môi trường bên ngoài 6

3.2 Môi trường bên trong 7

4. Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 8

4.1 Đào tạo trong công việc 8

4.1.1 Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn 8

4.1.2 Đào tạo theo kiểu học nghề 9

4.1.3 Kèm cặp và chỉ bảo 9

4.1.4 Luân chuyển và thuyên chuyển công việc 10

4.2 Đào tạo ngoài công việc 11

4.2.1 Chương trình liên hệ với các trường Đại học 11

4.2.2 Lớp cạnh doanh nghiệp 12

4.2.3 Trò chơi kinh doanh 12

4.2.4 Hội nghị hội thảo 13

4.2.5 Mô hình ứng sử 13

4.2.6 Bài tập tình huống 13

4.2.7 Đóng kịch 13

4.2.8 Đào tạo với sự trợ giúp của máy tính 14

4.2.9 Đào tạo từ xa 14

II. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGUỒN NHÂN LỰC 15

1. Xác định nhu cẩu đào tạo 16

1.1 Phân tích nhu cầu đào tạo 16

1.2 Xác định nhu cầu đào tạo công nhân kỹ thuật 16

1.2.1 Phương pháp trực tiếp 16

1.2.2 Phương pháp tính toán 17

1.3 Xác định nhu cầu tuyển sinh đào tạo công nhân 18

1.4 Xác định nhu cầu phát triển cho quản trị gia 18

2. Xác định mục tiêu đào tạo phát triển 19

3. Xác định đối tượng đào tạo 20

4. Xây dựng chương trình phưông pháp đào tạo 20

5. Dự tính chi phí đào tạo 21

6. Lựa chọn giáo viên đào tạo 21

7. Đánh giá chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lưc 22

7.1 Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn

nhân lực trong doanh nghiêp 22

7.2 Phân tích thực nghiệm 23

7.3 Đánh giá thay đổi của học viên 23

7.4 Các phương pháp đánh giấ định hướng hiệu quả đào tạo 24

7.4.1 Theo tổng giá trị hiện tại (NPV) 24

7.4.2 Theo hệ số hoàn vốn nội tại 24

7.5 Đánh giá theo trình độ 25

CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I 27

I. Tổng quan về Công ty Dược phẩm Trung ương I 27

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Dược phẩm Trung ương I 27

2. Hệ thống bộ máy tổ chưc, chức năng nhiệm vụ của công ty 29

2.1 Tổ chức bộ máy 29

2.1 Chức năng, nhiệm vụ 31

3. Đặc điểm về vốn, lao động. Trong công ty 32

4. Đặc điểm cơ cấu bộ máy làm công tác nhân sự 34

4.1 Đặc điểm về cơ cấu bộ máy 34

4.2 Đặc điểm chức năng nhiệm vụ của bộ máy làm công tác nhân sự 35

4.3 Đặc điểm về trình độ chuyên môn 36

5. Quản lý chất lượng lao động trong công ty 37

II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC ĐÀO

TẠO NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I 38

1. Đặc điểm về trình độ người lao động 38

2. Thực chất công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động

tại Công ty Dược phẩm Trung ương I trong những năm qua 39

2.1 Quan điểm của lãnh đạo công ty về công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 39

2.2 Tổ chức chương trình đào tạo 42

2.3 Những căn cứ xác định nhu cầu đào tạo 43

2.3.1 Đào tạo theo kế hoạch 43

2.3.2 Đào tạo bổ sung 43

2.4 Các đối tượng đào tạo trong những năm qua 43

2.5 Các phương pháp đào tạo được áp dụng 45

2.5.1 Đào tạo trong công việc 45

2.5.1.1 Đào tạo theo kiểu kèm cặp 45

2.5.1.2 Đào tạo theo kiểu luân phiên 46

2.5.1.3 Đào tạo nâng bậc 46

2.5.2 Đào tạo ngoài công việc 47

2.5.2.1 Đào tạo cán bộ quản lý 47

2.5.2.2 Đào tạo công nhân viên 48

2.6 Tính toán chi phí đào tạo 49

2.7 Đánh giá về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty 50

2.7.1 Những kết quả đạt được 50

2.7.2 Lượng hoá chỉ tiêu kinh tế 54

2.7.3 Một số hạn chế đối với công tác đào tạo 54

2.7.3.1 Những bất cập còn tồn tại trong công tác đào tạo 54

2.7.3.2 Những nguyên nhân ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả đào tạo 55

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I 57

I. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY 57

II. QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 58

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY 61

1. Hoàn thiện hoạt động phân tích công việc, cải tiến quy trình tuyển dụng 61

1.1 Hoàn thiện hoạt động phân tích công việc 61

1.2 Cải tiến quy trình tuyển dụng 62

2. Hoàn thiện quy trình đào tạo 64

2.1 Cần xác định chính xác nhu cầu đào tạo 64

2.2 Cần xây dựng kế hoạch đào tạo trong từng năm, từng giai đoạn cụ thể 65

2.3 Lựa chọn chính xác đối tượng đào tạo 65

2.4 Đào tạo phải gắn với khuyến khích người lao động, tạo việc làm và sử dụng

người sau đào tạo 66

2.5 Tính toán chi phí công tác đào tạo 67

2.6 Tăng cường công tác đánh giá hiệu quả sau đào tạo 67

3. Nâng cao trình độ cho đội ngũ bán hàng, tiếp thi 68

KẾT LUẬN 70

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY