Đề tài Một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức tại Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 234

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC TRONG

DOANH NGHIỆP 4

I. TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC 4

1. Tổ chức 4

2. Cơ cấu tổ chức 5

2.1. Khái niệm 5

2.2. Các thuộc tính cơ bản của tổ chức 6

2.2.1. Có mối quan hệ giữa chuyên môn hoá và tổng hợp hoá

chức năng,nhiệm vụ và công việc 6

2.2.2. Tầm quản lý và cấp quản lý 7

2.2.3. Các mối quyền hạn trong tổ chức 8

2.2.4. Kết hợp giữa tập trung và phi tập trung trong tổ chức

(Phân cấp trong quản lý) 9

2.2.5. Nhu cầu phối hợp 9

3. Quy trình thiết kế cơ cấu tổ chức 11

3.1. Các loại cơ cấu tổ chức 11

3.1.1. Cơ cấu chức năng 11

3.1.2. Cơ cấu theo sản phẩm, khách hàng và địa dư 12

3.1.3. Cơ cấu theo quá trình 14

3.1.4. Cơ cấu ma trận 15

3.1.5. Cơ cấu theo dịch vụ hỗ trợ 17

4. Những yêu cầu khi thiết kế cơ cấu tổ chức 18

4.1. Tính thống nhất trong mục tiêu 18

4.2. Tính tối ưu 18

4.3. Tính tin cậy 18

4.4. Tính linh hoạt 18

4.5. Tính hiệu quả 19

5. Những nguyên tắc khi thiết kế cơ cấu tổ chức 19

6. Các yếu tố ảnh hưởng lên cơ cấu tổ chức 21

II. HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC 21

1. Nội dung phân tích cơ cấu tổ chức 21

2. Quy trình hoàn thiện cơ cấu tổ chức 22

Bước 1: Nghiên cứu chiến lược và các yếu tố khác ảnh hưởng

lên cơ cấu tổ chức 24

Bước 2: Phân chia công việc 24

Bước 3: Hình thành các bộ phận, phân hệ thông qua cơ cấu tổ

chức 24

Bước 4: Thể chế hoá cơ cấu tổ chức 25

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI CÔNG

TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ 234 27

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA

ĐƯỜNG BỘ 234 27

1. Quá trình hình thành và phát triển 27

2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Quản lý và Sửa chữa

đường bộ 234 28

3. Kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được 29

4. Đặc điểm về môi trường kinh doanh 29

II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA

CÔNG TY 31

1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức và ưu nhược điểm của sơ đồ 31

2. Phân tích kết cấu chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 34

2.1. Ban giám đốc 34

2.2. Phòng hành chính quản trị 38

2.3. Phòng tài chính kế toán 39

2.4. Phòng tổ chức lao động 41

2.5. Phòng kế hoạch vật tư thiết bị 42

2.6. Phòng quản lý giao thông 43

3. Kết cấu lao động quản lý trong Công ty QL & SC đường

bộ 234 43

4. Sơ đồ mô tả dòng chảy công việc 46

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ

CHỨC TẠI CÔNG TY QL & SC ĐƯỜNG BỘ 234 48

I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG

THỜI GIAN TỚI 49

1. Phương hướng hoàn thiện cơ cấu tổ chức 49

2. Phương hướng phát triển của công ty 51

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CƠ BẢN NHẰM HOÀN THIỆN CƠ

CẤU TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY QL & SC ĐB 234 52

1. Đối với Công ty 52

1.1. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của

các phòng ban 52

1.2. Đánh giá ưu nhược điểm của cơ cấu tổ chức sau khi

hoàn thiện 59

1.3.Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động

của cơ cấu tổ chức 61

2. Đối với Khu quản lý đường bộ II 63

KẾT LUẬN 64

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY