Đề tài Một số giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 4

I. VÀI NÉT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 4

1. Khái niệm Ngân hàng thương mại : 4

2. Các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường : 5

2.1. Nghiệp vụ huy động vốn : 5

2.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn : 5

2.3. Nghiệp vụ trung gian : 6

3. Vai trò của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường: 7

II. MẠI RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG: 9

1. Rủi ro trong kinh doanh nói chung : 9

1.1. Khái niệm rủi ro kinh doanh : 9

1.2. Phân loại rủi ro : 11

2. Các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại : 13

2.1. Rủi ro lãi suất : 13

2.2. Rủi ro hối đoái : 14

2.3. Rủi ro hoạt động ngoại bảng : 14

2.4. Rủi ro ứ đọng vốn : 15

2.5. Rủi ro tín dụng : 16

2.6. Rủi ro mất khả năng thanh toán : 16

2.7. Các rủi ro thuần túy khác : 17

III. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG. 17

1. Khái niệm và phân loại rủi ro tín dụng : 17

2. Anh hưởng của rủi ro tín dụng : 18

3. Kinh nghiệm các nước trong việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng. 20

3.1. Kinh nghiệm phòng chống rủi ro tín dụng của Ngân hàng Đức : 20

3.2. Kinh nghiệm hạn chế rủi ro tín dụng của Mỹ và một số nước Châu á. 22

CHƯƠNG II 27

THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI. 28

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI ( NHNo & PTNT HÀ NỘI) 28

1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Hà Nội. 28

1.1. Sự hình thành và phát triền của NHNo & PTNT Hà Nội. 28

1.2. Cơ chế hoạt động và bộ máy tổ chức. 31

1. Tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội : 32

2.1. Công tác huy động vốn. 34

2.2. Tình hình sử dụng vốn: 37

III. CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ VÀ XỬ LÝ NỢ KHÓ ĐÒI VÀ NỢ QUÁ HẠN MÀ NHNo & PTNT HÀ NỘI ĐÃ THỰC HIỆN. 38

1. Phân tích đánh giá trước khi cho vay : 39

1.1. Thẩm định tư cách pháp lý của khách hàng: 39

1.2. Thẩm định tình hình họat động sản xuất kinh doanh. 40

1.3. Thẩm định phương án sản xuất kinh doanh và dự án xin vay vốn: 40

1.4. Thẩm định tình hình tài chính của khách hàng: 43

1.5. Đánh giá uy tín và năng lực kinh doanh của khách hàng: 43

1.6. Thẩm định đánh giá tài sản thế chấp: 44

2. Đảm bảo tín dụng và công tác quản lý đảm bảo tín dụng: 45

3. Đánh giá khả năng phát huy hiệu quả vốn vay. 48

4. Các biện pháp thu hồi các khoản nợ các khoản nợ quá hạn. 49

5. Các biện pháp khác. 50

CHƯƠNG III 51

MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI 52

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NHNo & PTNT HÀ NỘI. 52

1. Định hướng chung : 53

2. Định hướng hoạt động tín dụng : 54

II. CÁC GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI NHNo & PTNT HÀ NỘI 54

1. Hoàn thiện công tác đánh giá và nhận định khách hàng. 54

2. San sẻ rủi ro: 58

2.1. Tránh dồn vốn: 58

2.2. Liên kết đầu tư: 59

2.3. Bảo hiểm tín dụng: 59

3. Ngân hàng cung cấp dịch vụ tư vấn kinh doanh cho khách hàng. 61

4. Thu thập thông tin về khách hàng để phòng ngừa rủi ro. 61

5. Các biện pháp về cán bộ. 62

5.1. Tiêu chuẩn hoá để nâng cao trình độ cán bộ. 63

5.2. Đánh giá sử dụng cán bộ. 64

6. Giải quyết, xử lý nợ quá hạn. 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY