Đề tài Một số giải pháp cơ bản nhằm thực hiện chiến lược phát triển công ty Bưu chính-phát hành báo chí Hà Nội đến năm 2010

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN. 3I. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 31. Chiến lược phát triển 32. Nội dung chủ yếu của một chiến lược phát triển 10II/ VAI TRÒ CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 131. Cơ sở để xây dựng chiến lược 132. Tại sao phải xây dựng chiến lựơc 14III. VAI TRÒ NGÀNH BƯU CHÍNH VÀ PHÁT HÀNH BÁO CHÍ TRONG ĐỜI SỐNG KINH TẾ XÃ HỘI 15IV. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH VÀ QUAN ĐIỂM CỦA CÔNG TY 171. Kinh nghiệm của một số đối thủ cạnh tranh 172. Quan điểm cạnh tranh của công ty 20CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY BƯU CHÍNH VÀ PHÁT HÀNH BÁO CHÍ HÀ NỘI TỪ NĂM 1996-2000 VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ĐẾN NĂM 2010. 22I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY BƯU CHÍNH VÀ PHÁT HÀNH BÁO CHÍ HÀ NỘI 221. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Bưu chính và PHBC Hà Nội 222. Cơ cấu tổ chức và đặc điểm đội ngũ lao động của công ty Bưu chính và PHBC Hà nội. 243. Các loại hình dịch vụ của công ty 274. Các hoạt động khác của công ty bưu chính và phát hành báo chí Hà Nội 32II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY BC- PHBC HÀ NỘI 321. Sự cần thiết của việc phân tích, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty Bưu chính- PHBC Hà Nội 322. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 1996-2000 353. Những tồn tại ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh dịch vụ của công ty Bưu chính và phát hành báo chí Hà Nội 51III. PHƯƠNG HƯỚNG, THỜI CƠ, THÁCH THỨC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY BƯU CHÍNH VÀ PHBC HÀ NỘI 531. Phương hướng phát triển của các dịch vụ Bưu chính -PHBC 532. Thời cơ và thách thức chủ yếu đối với công ty Bưu chính và PHBC Hà Nội 57IV. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY BƯU CHÍNH VÀ PHÁT HÀNH BÁO CHÍ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2010 581. Mục tiêu phát triển của ngành Bưu chính đến năm 2010 582. Nội dung cụ thể chiến lược phát triển của công ty Bưu chính và phát hành báo chí Hà nội đến năm 2010 61CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY BƯU CHÍNH & PHBC HÀ NỘI 66I. XÁC ĐỊNH CÁC ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN ĐỂ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 66II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 671. Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, cùng với toàn ngành tham gia hội nhập và cạnh tranh 672. Giải pháp huy động và sử dụng hợp lý các nguồn vốn 683. Giải pháp về việc phát triển các dịch vụ mới 724. Giải pháp về đào tạo và quản lý nguồn nhân lực của công ty 735. Giải pháp về cơ chế định giá và cước phí các dịch vụ bưu chính 786. Giải pháp về định hướng khách hàng và marketting 80III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 811. Đối với nhà nước 812. Đối với tổng công ty Bưu chính - Viễn thông VN 81KẾT LUẬN CHUNG 82TÀI LIỆU THAM KHẢO 84PHỤ LỤC 85

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN. 3

I. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 3

1. Chiến lược phát triển 3

2. Nội dung chủ yếu của một chiến lược phát triển 10

II/ VAI TRÒ CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 13

1. Cơ sở để xây dựng chiến lược 13

2. Tại sao phải xây dựng chiến lựơc 14

III. VAI TRÒ NGÀNH BƯU CHÍNH VÀ PHÁT HÀNH BÁO CHÍ TRONG ĐỜI SỐNG KINH TẾ XÃ HỘI 15

IV. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH VÀ QUAN ĐIỂM CỦA CÔNG TY 17

1. Kinh nghiệm của một số đối thủ cạnh tranh 17

2. Quan điểm cạnh tranh của công ty 20

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY BƯU CHÍNH VÀ PHÁT HÀNH BÁO CHÍ HÀ NỘI TỪ NĂM 1996-2000 VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ĐẾN NĂM 2010. 22

I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY BƯU CHÍNH VÀ PHÁT HÀNH BÁO CHÍ HÀ NỘI 22

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Bưu chính và PHBC Hà Nội 22

2. Cơ cấu tổ chức và đặc điểm đội ngũ lao động của công ty Bưu chính và PHBC Hà nội. 24

3. Các loại hình dịch vụ của công ty 27

4. Các hoạt động khác của công ty bưu chính và phát hành báo chí Hà Nội 32

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY BC- PHBC HÀ NỘI 32

1. Sự cần thiết của việc phân tích, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty Bưu chính- PHBC Hà Nội 32

2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 1996-2000 35

3. Những tồn tại ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh dịch vụ của công ty Bưu chính và phát hành báo chí Hà Nội 51

III. PHƯƠNG HƯỚNG, THỜI CƠ, THÁCH THỨC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY BƯU CHÍNH VÀ PHBC HÀ NỘI 53

1. Phương hướng phát triển của các dịch vụ Bưu chính -PHBC 53

2. Thời cơ và thách thức chủ yếu đối với công ty Bưu chính và PHBC Hà Nội 57

IV. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY BƯU CHÍNH VÀ PHÁT HÀNH BÁO CHÍ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2010 58

1. Mục tiêu phát triển của ngành Bưu chính đến năm 2010 58

2. Nội dung cụ thể chiến lược phát triển của công ty Bưu chính và phát hành báo chí Hà nội đến năm 2010 61

CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY BƯU CHÍNH & PHBC HÀ NỘI 66

I. XÁC ĐỊNH CÁC ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN ĐỂ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 66

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 67

1. Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, cùng với toàn ngành tham gia hội nhập và cạnh tranh 67

2. Giải pháp huy động và sử dụng hợp lý các nguồn vốn 68

3. Giải pháp về việc phát triển các dịch vụ mới 72

4. Giải pháp về đào tạo và quản lý nguồn nhân lực của công ty 73

5. Giải pháp về cơ chế định giá và cước phí các dịch vụ bưu chính 78

6. Giải pháp về định hướng khách hàng và marketting 80

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 81

1. Đối với nhà nước 81

2. Đối với tổng công ty Bưu chính - Viễn thông VN 81

KẾT LUẬN CHUNG 82

TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

PHỤ LỤC 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY