Đề tài Một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu quả của việc xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty 20

Lời giới thiệu: 1

CHƯƠNG 1 Những vấn đề lý luận cơ bản về chiến lược kinh doanh của 3

doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 3

I. Khái niệm, và tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh. 3

1. Chiến lược kinh doanh là gì? 3

2. Vai trò của chiến lược kinh doanh. 3

3. Phân loại các chiến lược kinh doanh ở doanh nghiệp. 4

II - Nội dung của chiến lược kinh doanh. 5

1. Nội dung của chiến lược tổng quát 5

2. Nội dung của các chiến lược bộ phận. 7

III - Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của DN. 14

1. Các yếu tố môi trường vĩ mô. 14

a) Các yếu tố kinh tế. 15

b) Các chính sách và pháp luật của Nhà nước. 15

c) Các yếu tố văn hóa - xã hội. 16

d) Yếu tố tự nhiên. 16

e) Các yếu tố kĩ thuật và công nghệ. 16

2. Các yếu tố môi trường tác nghiệp. 16

a) Các đối thủ cạnh tranh . 16

b) Yếu tố khách hàng. 17

c) Nhà cung ứng các yếu tố đầu vào cho doanh nghiệp. 17

d) Sản phẩm thay thế. 18

e) Đối thủ tiềm ẩn. 18

3. Các yếu tố bên trong của doanh nghiệp. 18

4. Các yếu tố môi trường quốc tế. 19

IV - Quy trình tổ chức xây dựng thực hiện & đánh giá chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. 20

1. Xây dựng chiến lược kinh doanh. 20

2. Thực hiện chiến lược kinh doanh. 22

3. Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện chiến lược KD. 24

CHƯƠNG 2 Thực trạng hoạt động SXKD và quá trình thực hiện 27

chiến lược kinh doanh ở công ty 20 27

I - Giới thiệu khái quát về Công ty 20 - TCHC - BQP. 27

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 20. 27

Giai đoạn từ năm 1957 - 1964 28

Giai đoạn từ năm 1965 - 1975. 28

Giai đoạn từ năm 1988 - 1992. 30

2. Đặc điểm tổ chức sản xuất - kinh doanh của Công ty. 32

3. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 33

II - Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 20. 39

1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty. 39

1.1. Đặc điểm về sản phẩm. 39

1.2. Đặc điểm về thị trường và các đối thủ cạnh tranh của Công ty. 39

1.3. Đặc điểm về công nghệ thiết bị của Công ty 20. 42

1.4. Đặc điểm về lao động trong Công ty. 42

1.5. Đặc điểm về nguồn vốn. 43

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 20. 44

III - Phân tích tình hình thực hiện chiến lược KD ở Công ty 20. 46

1. Chiến lược con người ở Công ty. 47

2. Chiến lược thị trường của Công ty 20. 48

3. Chiến lược sản phẩm của Công ty. 51

4. Chiến lược giá cả của Công ty 20. 52

5. Chiến lược phân phối của Công ty 54

6. Chiến lược giao tiếp và khuyếch trương ở Công ty 20. 55

1. Về ưu điểm: 55

2. Về nhược điểm: 56

CHƯƠNG 3 Một số giải pháp nhằm góp phần quản lý xây dựng và thực hiện 58

chiến lược kinh doanh của công ty 20 58

I - Cơ sở xây dựng và định hướng tổng quát trong chiến lược 58

kinh doanh của Công ty. 58

1. Các căn cứ để xây dựng chiến lược kinh doanh ở Công ty 20 58

1.1. Căn cứ vào môi trường kinh doanh. 60

1.2. Căn cứ vào nội tại của Công ty. 64

2. Mục tiêu trong chiến lược kinh doanh của Công ty 20. 65

3. Các định hướng tổng quát trong việc sản xuất kinh doanh của Công ty 20. 66

II - Một số giải pháp chủ yếu góp phần xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty 20. 67

1. Cần thành lập thêm một bộ phận Marketing có tính chất chuyên môn hóa tại Công ty. 67

2. Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu thị trường. 71

a) Tổ chức hợp lý việc thu thập các nguồn thông tin về nhu cầu các loại, các thị trường mặt hàng dệt - may của mình: 71

b) Phân tích và xử lý đúng đắn các loại thông tin đã thu thập được về các loại nhu cầu thị trường: 73

c) Xác định nhu cầu mà Công ty có khả năng đáp ứng. 75

3. Cần xác định các biện pháp tạo vốn và quản lý vốn có hiệu quả. 76

4. Công ty cần có chiến lược giá cả và chiến lược phân phối hợp lý 76

5. Công ty cần tăng cường xúc tiến hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm của mình tới đông đảo khách hàng và người tiêu dùng trong và ngoài nước. 77

6. Công ty cần tăng cường chiến lược con người. 78

7. Một số kiến nghị đối với cấp trên nhằm góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty 20 thực hiện tốt chiến lược kinh doanh của mình: 80

KẾT LUẬN 82

tài liệu tham khảo 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY