Đề tài Một số đề xuất nâng cao khả năng cạnh tranh của Kinh Đô trong việc sử dụng bao gói sản phẩm

MỤC LỤC

Trang

Phần mở đầu 1

Phần I. Tổng quan về bao gói sản phẩm 4

1. Lý luận chung về bao gói sản phẩm 4

1.1. Bao gói và thành phẩn 4

1.2. Vai trò của bao gói 5

1.3. Quá trình đóng gói 7

2. Các chiến lược cạnh tranh qua bao gói 9

2.1. Cạnh tranh bằng kích cỡ bao gói 9

2.2. Cạnh tranh bằng màu sắc và thiết kế mỹ thuật 11

2.3. Thông tin mô tả và quảng cáo trên thị trường 14

2.4. Vật liệu bao gói 16

2.5. Công nghệ đóng gói 17

3. Vấn đề bao gói sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo tại Việt Nam 19

3.1. Sự quan tâm và đầu tư về bao gói sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo tại Việt Nam 19

3.2. Những thành công của các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo ở Việt Nam bằng cạnh tranh qua bao gói 22

4. Một số vấn đề trong chiến lược cạnh tranh qua bao gói của các doanh nghiệp Việt Nam. 23

4.1. Vấn đề hàng giả 23

4.2. Lợi dụng thông tin trên bao gói 25

4.3. Đổi mới bao gói 27

Phần II. Thực trạng của công ty Kinh Đô 29

1. Tổng quan về công ty Kinh Đô 29

1.1. Sơ lược về công ty 29

1.2. Mục tiêu hoạt động 30

1.3. Sản phẩm của công ty 30

1.4 Hoạt động quảng cáo, tiếp thị và quan hệ cộng đồng 31

3. Thực trạng sử dụng bao gói sản phẩm của công ty Kinh Đô 32

Phần III. Một số đề xuất nâng cao khả năng cạnh tranh của Kinh Đô trong việc sử dụng bao gói sản phẩm. 36

1. §Ò xuÊt ®èi víi c«ng ty Kinh §« 36

2. Mét sè kiÕn nghÞ kh¸c 38

KẾT LUẬN 40

TÀI LIỆU THAM KHẢO 42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY