Đề tài Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Hoàng An

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀCHI PHÍ KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 4

1.1. Chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 4

1.1.1. Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp 4

1.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm chi phí kinh doanh của doanh nghiệp 4

1.1.1.2. Phân loại chi phí kinh doanh của doanh nghiệp 7

1.1.2.Giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 11

1.1.2.1. Khái niệm và ý nghĩa của giá thành sản phẩm 11

1.1.2.2. Các loại giá thành sản phẩm 12

1.1.2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. 13

1.2. Chi phí quản lý kinh doanh và giá thành sản phẩm 18

1.2.1. Sự cần thiết phải quản lý chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 18

1.2.2. Nội dung công tác quản lý chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm 19

1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm 20

1.3. Tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm 20

1.3.1. Ý nghĩa của giảm chi phí kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 20

1.3.2. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 23

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG AN 27

2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH XD và thương mại Hoàng An 27

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 27

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động của công ty 28

2.1.3. Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, tổ chức công tác quản lý kế toán

2.2. Khái quát tình hình tài chính của Công ty. 34

2.2.1. Tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn của công ty 35

2.2.2. Kết quả kinh doanh của công ty trong thời gian qua 37

2.3. Thực trạng công tác quản lý chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm của Công ty. 38

2.3.1. Công tác tập hợp chi phí sản xuất và lập kế hoạch giá thành ở Công ty 38

2.3.2. Tình hình công tác quản lý chi phí kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm của Công ty 42

2.3.3. Đánh giá chung về công tác quản lý, tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm 49

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP NHẰM TIẾT KIỆM CHI PHÍ VÀ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG AN 54

3.1. Phương hướng kinh doanh của công ty trong thời gian tới 54

3.1.1. Định hướng phát triển của công ty 54

3.1.2. Mục tiêu phát triển của công ty 54

3.2. Những thuận lợi và khó khăn của công ty 55

3.2.1. Những thuận lợi của công ty 55

3.2.2. Những khó khăn của công ty 56

3.3. Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH xây dựng và thương mại hoàng an. 57

3.3.1. Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu 57

3.3.2. Phát triển nguồn nhân lực giảm chi phí nhân công 58

3.3.3. Tăng cường công tác quản lý vật liệu để giảm chi phí nguyên vật liệu trong giá thành 59

3.3.4. Tăng cường công tác quản lý và khai thác TSCĐ 60

3.3.5. Khắc phục khó khăn về vốn dài hạn tạo điều kiện đầu tư 61

3.3.6. Kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý doanh nghiệp. 61

KẾT LUẬN 62

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY