Đề tài Một số biện pháp tăng cường công tác Đấu thầu xây lắp ở Công ty xây lắp năng lượng Sông Đà 11

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

VAI TRÒ VÀ NỘI DUNG CỦA ĐẤU THẦU 3

XÂY LẮP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3

I. Những vấn đề cơ bản về đấu thầu xây lắp. 3

1. Các khái niệm: 3

1.1 Khái niệm và thực chất của đấu thầu. 3

1.2 Các Khái niệm liên quan 4

2. Tính tất yéu khách quan của đấu thầu xây lắp các công trình của doanh nghiệp xây dựng 6

2.1 Vai trò của đấu thầu đối với kinh tế 6

2.2 Vai trò của Đấu thầu đối với doanh nghiệp xây dựng. 8

3. Các hình thức đấu thầu 9

4. Các điều kiện của doanh nghiệp xây dựng khi tham gia 11

4.1 Có giấy phép kinh doanh hoặc đăng ký ngành nghề. 11

5. Các nhân tố ảnh hưởng đến đấu thầu xây lắp 12

5.1 Pháp luật của nhà nước 12

5.2 Hình thức lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư. 13

5.3 Các phương thức đấu thầu. 15

II. Trình tự thực hiện Đấu thầu xây lắp. 16

Sơ đồ 2- Trình tự thực hiện tổ chức đấu thầu 16

II.1 Chuẩn bị đấu thầu. 17

II.2 Sơ tuyển nhà thầu ( nếu có). 18

II.3 Mời thầu 19

II.4 Nộp hồ sơ dự thầu. 20

II.5 Mở thầu 20

II.6 Đánh giá xếp hạng nhà thầu 20

II.7 Phê duyệt kết quả đấu thầu. 22

II.8 Công bố kết quả trúng thầu và ký kết hợp đồng. 23

III. Phương pháp định lượng khả năngthắng thầu của Doanh nghiệp xây dựng 24

III.1 Xác định danh mục các chỉ tiêu ảnh hưởng đến khả năng thắng thầu của doanh nghiệp. 24

III.2 Xây dựng thang điểm 26

III.3 Xác định tầm quan trọng (trọng số ) của từng chỉ tiêu. 26

III.4 Tính toán chỉ tiêu tổng hợp cho gói thầu cụ thể. 27

III.5 Đánh giá khả năng thắng thầu và ra quyết định. 28

IV. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác Đấu thầu của Doanh nghiệp xây dựng 30

IV.1 Chỉ tiêu giá trị trúng thầu và số công trình trúng thầu. 30

IV.2 Xác suất trúng thầu 30

IV.3 Chỉ tiêu thị phần của doanh nghiệp trên thị trường xây lắp. 31

IV.4 Chỉ tiêu về lợi nhuận đạt được. 31

IV.5 Chỉ tiêu về uy tín của doanh nghiệp 32

CHƯƠNG III. 33

MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU XÂY LẮP Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 6 THĂNG LONG 33

Biện pháp 1: Tích cực tìm kiếm ,điều tra về các dự án 33

Biện pháp 2:Tăng cường công tác quản lý chất lượng, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9000 trong xây lắp. 36

Biện pháp 3: xác định giá bỏ thầu hợp lý linh hoạt phù hợp với chiến 40

lược của công ty và xu thế thị trưòng 40

-Biện pháp 4 :Thực hiện đúng hợp đồng để tạo uy tín 45

Kết luận 49

TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY