Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần xây lắp điện nước Hải Hà

Lời mở đầu 1

Chương I 3

1.1 Vốn kinh doanh, nguồn hình thành vốn kinh doanh của doanh nghiệp 3

1.1.1 Vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 3

1.1.2 Phân loại vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 5

1.1.2.1 Vốn cố định của doanh nghiệp . 6

1.1.2.2 Vốn lưu động của doanh nghiệp. 7

1.1.3 Nguồn hình thành vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 8

1.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của các doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế thị trường. 10

1.2.1 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp. 10

1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tổ chức và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp. 12

1.2.2.1 Chỉ tiêu đặc trưng về kết cấu tài chính cuả doanh nghiệp: 12

1.2.2.2 Hệ số hoạt động kinh doanh. 13

1.2.2.3 Hế số khả năng thanh toán. 15

1.2.2.4 Chỉ số sinh lời 16

1.3 Các biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp . 17

3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng VKD của doanh nghiệp 17

3.1.1 Nhân tố khách quan . 17

3.1.2 Nhân tố chủ quan. 17

3.2 Các phương hướng,biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng sử dụng VKD của các doanh nghiệp . 18

Chương II 22

I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần xây lắp điện nước Hải Hà 22

1.1 Quá trình hình thành và phát triển 22

1.2 Đặc điểm kinh doanh của công ty 23

1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần xây lắp điện nước Hải Hà 24

1.3.1 Về cơ cấu tổ chức 24

1.3.2 Về lao động 25

1.4 Hình thức kế toán áp dụng 26

1.5 Những thận lợi và khó khăn của công ty 26

1.6 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây lắp điện nước Hải Hà trong một số năm gần đây 28

II. Tình hình tổ chức vốn và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của 30

2.1 Tình hình tổ chức vốn kinh doanh của công ty năm 2002. 30

2.2 Tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng VCĐ của công ty năm 2002. 38

2.3 Tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty cổ phần xây lắp điện nước Hải Hà. 43

Chương III 54

I. Những định hướng phát triển công ty trong những năm tới. 54

II. Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty. 55

1. Chủ động lập kế hoạch tạo lập nguồn vốn đáp ứng nhu cầu kinh doanh. 55

2. Tăng cường quản lý VLĐ, phấn đấu tăng tốc độ chu chuyển VLĐ, cải thiện tình hình tổ chức của công ty. 57

3. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định. 61

Kết luận 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY