Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Hóa Chất Minh Đức

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . 1PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC . 31.1.Khái niệm về nhân lực và quản lý nguồn nhân lực. . 31.1.1. Khái niệm về nhân lực. . 31.1.2. Khái niệm về quản lý nhân lực. . 41.2.2. Chức năng cơ bản của quản lý nguồn nhân lực. . 51.3.Vai trò của quản lý nguồn nhân lực. . 71.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nguồn nhân lực. . 81.4.1. Môi trường bên ngoài của doanh nghiệp. . 81.4.2.Môi trường bên trong của doanh nghiệp. . 91.4.3. Thị trường lao động. . 101.5. Nội dung cơ bản của quản trị nguồn nhân lực. . 101.5.1. Hoạch định nguồn tài nguyên nhân sự. . 101.5.2. Phân tích công việc. . 101.5.3. Định mức lao động. . 141.5.4. Tuyển dụng nhân lực. . 151.5.5. Đào tạo và phát triển nhân sự . 201.5.6.Đánh giá và đãi ngộ nhân sự . 221.6. Nội dung về hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong Doanh nghiệp. . 28PHẦN 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT MINH ĐỨC . 302.1.Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Hóa Chất Minh Đức. . 302.2. Phân tích thực trạng tình hình sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty . 47PHẦN 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠO CÔNG TY. . 673.1. Tổng hợp đánh giá về công tác quản trị nhân sự của công ty . 673.2. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới . 69 3.3. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Hóa Chất Minh Đức. 71Biện pháp 1: Cân đối chi phí đào tạo tại chỗ và chi phí đào tạo bên ngoài để nâng cao chất lượng lao động của doanh nghiệp. . 72Biện pháp thứ 2: Nâng cao phương pháp tuyển dụng nhân sự . 74Biện pháp 3: Giảm bớt số ngày công vắng mặt không lý do của ngườilao động . 77KẾT LUẬN . 80Danh mục tài liệu tham khảo . 81

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC . 3

1.1.Khái niệm về nhân lực và quản lý nguồn nhân lực. . 3

1.1.1. Khái niệm về nhân lực. . 3

1.1.2. Khái niệm về quản lý nhân lực. . 4

1.2.2. Chức năng cơ bản của quản lý nguồn nhân lực. . 5

1.3.Vai trò của quản lý nguồn nhân lực. . 7

1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nguồn nhân lực. . 8

1.4.1. Môi trường bên ngoài của doanh nghiệp. . 8

1.4.2.Môi trường bên trong của doanh nghiệp. . 9

1.4.3. Thị trường lao động. . 10

1.5. Nội dung cơ bản của quản trị nguồn nhân lực. . 10

1.5.1. Hoạch định nguồn tài nguyên nhân sự. . 10

1.5.2. Phân tích công việc. . 10

1.5.3. Định mức lao động. . 14

1.5.4. Tuyển dụng nhân lực. . 15

1.5.5. Đào tạo và phát triển nhân sự . 20

1.5.6.Đánh giá và đãi ngộ nhân sự . 22

1.6. Nội dung về hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong Doanh nghiệp. . 28

PHẦN 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG

TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT MINH ĐỨC . 30

2.1.Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Hóa Chất Minh Đức. . 30

2.2. Phân tích thực trạng tình hình sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty . 47

PHẦN 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG

NGUỒN NHÂN LỰC TẠO CÔNG TY. . 67

3.1. Tổng hợp đánh giá về công tác quản trị nhân sự của công ty . 67

3.2. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới . 69

3.3. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty

cổ phần Hóa Chất Minh Đức. 71

Biện pháp 1: Cân đối chi phí đào tạo tại chỗ và chi phí đào tạo bên ngoài để nâng

cao chất lượng lao động của doanh nghiệp. . 72

Biện pháp thứ 2: Nâng cao phương pháp tuyển dụng nhân sự . 74

Biện pháp 3: Giảm bớt số ngày công vắng mặt không lý do của người

lao động . 77

KẾT LUẬN . 80

Danh mục tài liệu tham khảo . 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY