Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty May Đức Giang

Lời nói đầu 1

ChươngI: Lý luận chung về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2

I. Khái niệm, bản chất các nhân tố ảnh hưởngđến hiệu quả sản xuất kinh doanh. 2

1. Khái niệm: 2

2. Bản chất: 3

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. 3

3.1. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp: 3

3.2. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp: 5

II. Các quan điểm và hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: 6

1 . Các quan điểm về hiệu quả sản xuất kinh doanh: 6

2. Sự cần thiết kết hợp hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội ; 6

3. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 7

3.1. Yêu cầu cơ bản trong phân tích và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh: 7

3.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp: 7

III. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: 9

Chương II: Phân tích thực trạng và đánh giá hiệu quả hoạt động sxkd ở công ty may đức giang 11

1. Quá trình hình thành và phát triển của Doanh nghiệp 11

2. Các hoạt động của công ty 15

2.1 Chức năng nhiệm vụ của công ty may Đức Giang 15

2.2 Các sản phẩm chủ yếu của công ty may Đức Giang 16

2.3. Cơ cấu tổ chức của công ty 17

II Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động sxkd ở công ty may đức giang 20

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD ở Công ty. 20

1.1. Môi trường sản xuất kinh doanh của Công ty 20

1.2. Máy móc thiết bị và quy trình cônh nghệ 20

1.3. Nguyên vật liệu. 23

1.4. Sản xuất và tiêu thụ 24

1.5. Công nhân viên 26

1.6. Tình hình vốn 28

2. Phân tích hiệu quả kinh doanh tổng hợp. 29

2.1. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty qua các chỉ tiêu tổng hợp 29

2.2 Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. 31

2.3 Hiệu quả sử dụng vốn 32

3. Một số vấn đề tồn tại của công ty 34

CHƯƠNG III: Một số giải pháp và kiến nghị ở Công Ty May Đức Giang 36

I Phương hướng và mục tiêu phát triển của công ty 36

1. Phương hướng và quan điểm phát triển của công ty. 36

2. Mục tiêu. 36

II Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty may Đức giang. 37

1 Cải tạo hệ thống máy móc thiết bị để nâng cao năng suất lao động và hoàn thiện sản phẩm. 37

2. Đẩy mạnh hoạt động Marketing và mở rộng thị trường. 37

3. Phát triển đội ngũ lao độngvà tạo động lực cho tập thể lao động. 38

4. Cơ cấu lại bộ máy tổ chức. 39

5. Thay đổi hình thức quản lý chất lượng. 40

6. Tận dụng nguồn nguyên liệu rẻ trong nước. 40

7. Kiến nghị với nhà nước. 41

Kết luận 42

Tài liệu tham khảo 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY