Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Trung tâm thương mại và xuất nhập khẩu thiết bị thuỷ

Lời mở đầu 1

Phần I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thương mại . 3

I. Khái niệm và bản chát hiệu quả kinh doanh. 3

1.Quan điểm cơ bản về hiệu quả kinh doanh. 3

2.Khái niệm hiệu quả kinh doanh 5

1. Bản chất của hiệu quả kinh doanh 5

II. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh 7

1.Nhóm chỉ tiêu tổng hợp 8

2. Nhóm chỉ tiêu bộ phận 10

III. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp . 18

1. Các nhân tố khách quan 18

2. Các nhân tố chủ quan 22

Phần II: Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của trung tâm thương mại và xuất nhập khẩu thiết bị thuỷ 28

I.Khái quát về Trung tâm Thương mại và xuất nhập khẩu thiết bị thuỷ 28

1.Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm 28

2.Cơ cấu tổ chức-chức năng-nhiệm vụ: 30

3. Đặc điểm về vốn, cơ sở vật chất của Trung tâm 33

4. Đặc điểm về nhân sự tại Trung tâm 34

4. Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Trung tâm 35

II. Đặc điểm mặt hàng thiết bị thuỷ nhập khẩu tại Việt Nam 36

1. Đặc điểm mặt hàng thiết bị thuỷ nhập khẩu tại Việt Nam. 36

2. Thị trường tiêu thụ mặt hàng thiết bị thuỷ nhập khẩu tại Việt Nam 37

3. Xu hướng phát triển của thị trường tiêu thụ mặt hàng thiết bị thuỷ tại Việt Nam 39

III. Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh của Trung tâm Thương mại và xuất nhập khẩu thiết bị thuỷ. 41

1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Trung tâm 41

2. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Trung tâm. 44

3. Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước của Trung tâm 45

4. Phân tích hiệu quả kinh doanh qua các chỉ tiêu 46

III. Những ưu nhược điểm trong quá trình kinh doanh của Trung tâm 57

1. Ưu điểm 57

2. Nhược điểm 58

Phần III: Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Trung tâm thương mại và xuất nhập khẩu thiết bị thuỷ. 59

I. Định hướng phát triển của Trung tâm trong thời gian tới 59

II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Trung tâm 61

1. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường. 61

2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 63

2. Nâng cao khả năng sinh lời của vốn 67

3. Hoàn thiện bộ máy quản lý 75

4. Thực hiện biện pháp tạo động lực khuyến khích người lao động 75

III. Kiến nghị với nhà nước và các đơn vị chủ quản 78

1. Kiến nghị đối với Tổng công ty và Công ty. 78

2. Kiến nghị với Nhà nước. 78

Kết luận 80

Tài liệu tham khảo 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY