Đề tài Một số biện pháp nâng cao năng lực thắng thầu tại công ty xây lắp 665

MỤC LỤCChương 1: Lý luận về đấu thầu xây lắp và năng lực đấu thầu xây lắp . .1I. Tổng quan về đấu thầu Xây lắp.11. Khái niệm và bản chất của đấu thầu Xây lắp. 11.1. Khái niệm. 11.2.Bản chất của đấu thầu. 12. Các hình thức đấu thầu. 23. Vai trò của đấu thầu xây lắp. 23.1.Đối với nhà thầu. 33.2.Đối với chủ đầu tư. 33.3.Đối với Nhà nước và xã hội. 34. Các nguyên tắc trong đấu thầu. 45. Quy trình đấu thầu. 55.1. Tìm kiếm thông tin phục vụ công tác đấu thầu. 55.2. Gặp gỡ ban đầu với chủ đầu tư và tham gia sơ tuyển (nếu có). 65.3. Lập hồ sơ dự thầu. 65.4. Nộp hồ sơ dự thầu và tham gia dự thầu. 85.5. Thương thảo và ký kết hợp đồng (nếu trúng thầu). 9II. Năng lực đấu thầu của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp. 91. Khái niệm năng lực đấu thầu xây lắp. 92. Những yếu tố quyết định năng lực đấu thầu của doanh nghiệp xây lắp. 92.2. Năng lực sản xuất. 102.4. Năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D). 122.5. Năng lực nguồn nhân lực. 123. Những yếu tố ảnh hưởng tới năng lực đấu thầu của doanh nghiệp. 133.1. Bối cảnh kinh tế. 133.2. Chính sách đấu thầu của nhà nước. 14Chương II: Phân tích năng lực đấu thầu của Công ty Xây lắp 665.15I.Thực trạng hoạt động đấu thầu của công ty xây lắp 665.15 1.Kết quả đấu thầu một số công trình. 152. Nhận xét về công tác đấu thầu của Công ty Xây lắp 665 17II. Phân tích việc thực hiện đấu thầu của Công ty Xây lắp 665. 221.Công tác tìm kiếm thông tin phục vụ công tác đấu thầu ở công ty. 222.Gặp gỡ ban đầu với chủ đầu tư và tham gia sơ tuyển (nếu có) 22 3.Công tác lập hồ sơ dự thầu tại công ty Xây lắp 665 224.Việc nộp hồ sơ dự thầu và tham gia mở thầu. 255.Thương thảo và ký kết hợp đồng (nếu trúng thầu). 25III. Năng lực đấu thầu của Công ty Xây lắp 665. 261. Năng lực đấu thầu. 261.1. Năng lực Marketing 261.2. Năng lực sản xuất. 261.3. Năng lực tài chính. 321.4. Năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D). 351.5. Năng lực nguồn nhân lực. 352. Đánh giá tổng thể về năng lực đấu thầu của công ty xây lắp 665. 372.1. Điểm mạnh. 372.2. Điểm yếu. 372.3. Nguyên nhân. 38Chương III: Một số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty Xây lắp 665.41I. Phương hướng nâng cao năng lực đấu thầu của công ty xây lắp 665. 411. Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường. 412. Nâng cao năng lực nguồn nhân lực. 413. Thành lập bộ phận R&D. 41II. Một số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty Xây lắp 665 421.Về phía công ty 421.1. Thành lập bộ phận Marketing. 421.2.Nâng cao năng lực sản xuất. 431.3. Nâng cao năng lực tài chính. 441.4. Thành lập bộ phận R&D. 441.5. Nâng cao năng lực nguồn nhân lực. 452. Một số kiến nghị với Nhà nước. 482.1.Hoàn thiện chính sách đấu thầu. 482.2. Hoàn thiện cơ sở pháp luật cho hoạt động đấu thầu. 49

MỤC LỤC

Chương 1: Lý luận về đấu thầu xây lắp và năng lực đấu thầu xây lắp . .1

I. Tổng quan về đấu thầu Xây lắp.1

1. Khái niệm và bản chất của đấu thầu Xây lắp. 1

1.1. Khái niệm. 1

1.2.Bản chất của đấu thầu. 1

2. Các hình thức đấu thầu. 2

3. Vai trò của đấu thầu xây lắp. 2

3.1.Đối với nhà thầu. 3

3.2.Đối với chủ đầu tư. 3

3.3.Đối với Nhà nước và xã hội. 3

4. Các nguyên tắc trong đấu thầu. 4

5. Quy trình đấu thầu. 5

5.1. Tìm kiếm thông tin phục vụ công tác đấu thầu. 5

5.2. Gặp gỡ ban đầu với chủ đầu tư và tham gia sơ tuyển (nếu có). 6

5.3. Lập hồ sơ dự thầu. 6

5.4. Nộp hồ sơ dự thầu và tham gia dự thầu. 8

5.5. Thương thảo và ký kết hợp đồng (nếu trúng thầu). 9

II. Năng lực đấu thầu của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp. 9

1. Khái niệm năng lực đấu thầu xây lắp. 9

2. Những yếu tố quyết định năng lực đấu thầu của doanh nghiệp xây lắp. 9

2.2. Năng lực sản xuất. 10

2.4. Năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D). 12

2.5. Năng lực nguồn nhân lực. 12

3. Những yếu tố ảnh hưởng tới năng lực đấu thầu của doanh nghiệp. 13

3.1. Bối cảnh kinh tế. 13

3.2. Chính sách đấu thầu của nhà nước. 14

Chương II: Phân tích năng lực đấu thầu của Công ty Xây lắp 665.15

I.Thực trạng hoạt động đấu thầu của công ty xây lắp 665.15

1.Kết quả đấu thầu một số công trình. 15

2. Nhận xét về công tác đấu thầu của Công ty Xây lắp 665 17

II. Phân tích việc thực hiện đấu thầu của Công ty Xây lắp 665. 22

1.Công tác tìm kiếm thông tin phục vụ công tác đấu thầu ở công ty. 22

2.Gặp gỡ ban đầu với chủ đầu tư và tham gia sơ tuyển (nếu có) 22

3.Công tác lập hồ sơ dự thầu tại công ty Xây lắp 665 22

4.Việc nộp hồ sơ dự thầu và tham gia mở thầu. 25

5.Thương thảo và ký kết hợp đồng (nếu trúng thầu). 25

III. Năng lực đấu thầu của Công ty Xây lắp 665. 26

1. Năng lực đấu thầu. 26

1.1. Năng lực Marketing 26

1.2. Năng lực sản xuất. 26

1.3. Năng lực tài chính. 32

1.4. Năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D). 35

1.5. Năng lực nguồn nhân lực. 35

2. Đánh giá tổng thể về năng lực đấu thầu của công ty xây lắp 665. 37

2.1. Điểm mạnh. 37

2.2. Điểm yếu. 37

2.3. Nguyên nhân. 38

Chương III: Một số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty Xây lắp 665.41

I. Phương hướng nâng cao năng lực đấu thầu của công ty xây lắp 665. 41

1. Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường. 41

2. Nâng cao năng lực nguồn nhân lực. 41

3. Thành lập bộ phận R&D. 41

II. Một số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty Xây lắp 665 42

1.Về phía công ty 42

1.1. Thành lập bộ phận Marketing. 42

1.2.Nâng cao năng lực sản xuất. 43

1.3. Nâng cao năng lực tài chính. 44

1.4. Thành lập bộ phận R&D. 44

1.5. Nâng cao năng lực nguồn nhân lực. 45

2. Một số kiến nghị với Nhà nước. 48

2.1.Hoàn thiện chính sách đấu thầu. 48

2.2. Hoàn thiện cơ sở pháp luật cho hoạt động đấu thầu. 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY