Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực tại công ty cổ phần công nghệ môi trường và điện lạnh Hồng Anh

Lời nói đầu . .4Chương I: CƠ Sở lý luận về quản trị nhân lực trong doanh nghiệp . 51.1. Nguồn nhân lực 51.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 51.1.2 Quản trị nhân lực 61.1.2.1 Khái niệm về quản trị nhân lực .61.1.2.2. Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực .61.1.2.3. Mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực .71.1.2.4 Vai trò của quản lý nguồn nhân lực 81.1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 81.1.2.6. Nội dung của quản trị nguồn nhân lực .111.1.2.6.1. Hoạch định nguồn tài nguyên nhân sự .111.1.2.6.2. Phân tích công việc .111.1.2.6.3. Định mức lao động 121.1.2.6.4. Tuyển dụng nguồn nhân lực .131.1.2.6.5. Phân công lao động .151.1.2.6.6. Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên 151.1.2.6.7. Trả công lao động .161.1.2.6.8.Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực .201.2. Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp .201.2.1. Khái niệm về hiệu quả .201.2.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. .22 1.2.2.1. Chỉ tiêu năng suất lao động .221.2.2.2. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời của một nhân viên 231.2.2.3. Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng chi phí tiền lương (hay mức doanh số bán ra trên một đơn vị tiền lương) 231.2.2.4. Chỉ tiêu hiệu suất tiền lương (hay mức doanh số bán ra trên một đơn vị tiền lương) .241.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực .241.3.1. Môi trường bên ngoài .241.3.1.1. Chính trị và luật pháp .241.3.1.2. Môi trường tự nhiên và cơ sở hạ tầng .251.3.1.3. Môi trường kỹ thuật và công nghệ .251.3.1.4. Môi trường kinh tế 251.3.1.5. Môi trường văn hoá xã hội .261.3.2. Môi trường ngành .261.3.2.1. Các khách hàng 261.3.2.2. Người cung ứng 271.3.2.3. Các tổ chức cạnh tranh và bán hàng 271.3.3. Môi trường bên trong doanh nghiệp .271.3.3.1. Nhân tố liên quan đến người lao động 271.3.3.2. Nhóm nhân tố liên quan đến đối tượng lao động . .311.3.3.3. Nhóm nhân tố liên quan đến tư liệu lao động . .32Chương II:phân tích thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần công nghệ môi trường và điện lạnh hồng anh. 332.1. Tổng quan về doanh nghiệp .332.1.1. Giới thiệu doanh nghiệp 332.1.2. Quá trình phát triển của công ty cổ phần công nghệ môi trường và điện lạnh Hồng Anh .33 2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của Công ty .342.1.4. Cơ cấu tổ chức quản lý ở công ty .352.1.5. Hoạt đông kinh doanh từ 2006-2008 .372.2. Phân tích thực trạng sử dụng nguồn nhân lực ở công ty cổ phần công nghệ môi trường và điện lạnh Hồng Anh. . . 392.2.1. Phân tích tình hình biến động về số lượng và cơ cấu nguồn nhân lực trong công ty qua 3 năm (2006- 2008) . . .392.2.2. Phân tích về chất lượng nguồn nhân lực của công ty qua 3 năm (2006 -2008) .422.2.3. Phân tích tình hình phân bổ và sử dụng nguồn nhân lực của công ty qua 3 năm (2006-2008) . 452.2.4. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của công ty qua 3 năm (2006-2008) .472.3. Đánh giá tổng quát tình hình quản lý và sử dụng nguồn nhân lực ở công ty cổ phần công nghệ môi trường và điện lạnh Hồng Anh 492.3.1. Hoạch định nguồn nhân lực .492.3.2. Công tác phân tích và thiết kế công việc .512.3.3. Tuyển dụng lao động .522.3.4. Điều kiện lao động . . 552.3.5. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc .562.3.6. Đào tạo và phát triển .572.3.7. Chính sách đãi ngộ .59Chương III:Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần công nghệ môi trường và điện lạnh hồng anh . . 693.1. Định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 69 3.2. Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của công ty cổ phần công nghệ môi trường và điện lạnh Hồng Anh 71Kết luận

Lời nói đầu . .4

Chương I: CƠ Sở lý luận về quản trị nhân lực trong doanh

nghiệp . 5

1.1. Nguồn nhân lực 5

1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 5

1.1.2 Quản trị nhân lực 6

1.1.2.1 Khái niệm về quản trị nhân lực .6

1.1.2.2. Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực .6

1.1.2.3. Mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực .7

1.1.2.4 Vai trò của quản lý nguồn nhân lực 8

1.1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 8

1.1.2.6. Nội dung của quản trị nguồn nhân lực .11

1.1.2.6.1. Hoạch định nguồn tài nguyên nhân sự .11

1.1.2.6.2. Phân tích công việc .11

1.1.2.6.3. Định mức lao động 12

1.1.2.6.4. Tuyển dụng nguồn nhân lực .13

1.1.2.6.5. Phân công lao động .15

1.1.2.6.6. Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên 15

1.1.2.6.7. Trả công lao động .16

1.1.2.6.8.Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực .20

1.2. Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp .20

1.2.1. Khái niệm về hiệu quả .20

1.2.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. .22

1.2.2.1. Chỉ tiêu năng suất lao động .22

1.2.2.2. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời của một nhân viên 23

1.2.2.3. Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng chi phí tiền lương (hay mức doanh số bán ra

trên một đơn vị tiền lương) 23

1.2.2.4. Chỉ tiêu hiệu suất tiền lương (hay mức doanh số bán ra trên một đơn vị tiền lương) .24

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực .24

1.3.1. Môi trường bên ngoài .24

1.3.1.1. Chính trị và luật pháp .24

1.3.1.2. Môi trường tự nhiên và cơ sở hạ tầng .25

1.3.1.3. Môi trường kỹ thuật và công nghệ .25

1.3.1.4. Môi trường kinh tế 25

1.3.1.5. Môi trường văn hoá xã hội .26

1.3.2. Môi trường ngành .26

1.3.2.1. Các khách hàng 26

1.3.2.2. Người cung ứng 27

1.3.2.3. Các tổ chức cạnh tranh và bán hàng 27

1.3.3. Môi trường bên trong doanh nghiệp .27

1.3.3.1. Nhân tố liên quan đến người lao động 27

1.3.3.2. Nhóm nhân tố liên quan đến đối tượng lao động . .31

1.3.3.3. Nhóm nhân tố liên quan đến tư liệu lao động . .32

Chương II:phân tích thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại công ty

cổ phần công nghệ môi trường và điện lạnh hồng anh. 33

2.1. Tổng quan về doanh nghiệp .33

2.1.1. Giới thiệu doanh nghiệp 33

2.1.2. Quá trình phát triển của công ty cổ phần công nghệ môi trường và điện lạnh Hồng Anh .33

2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của Công ty .34

2.1.4. Cơ cấu tổ chức quản lý ở công ty .35

2.1.5. Hoạt đông kinh doanh từ 2006-2008 .37

2.2. Phân tích thực trạng sử dụng nguồn nhân lực ở công ty cổ phần công nghệ môi

trường và điện lạnh Hồng Anh. . . 39

2.2.1. Phân tích tình hình biến động về số lượng và cơ cấu nguồn nhân lực trong

công ty qua 3 năm (2006- 2008) . . .39

2.2.2. Phân tích về chất lượng nguồn nhân lực của công ty qua 3 năm (2006 -2008) .42

2.2.3. Phân tích tình hình phân bổ và sử dụng nguồn nhân lực của công ty qua 3

năm (2006-2008) . 45

2.2.4. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của công ty qua 3

năm (2006-2008) .47

2.3. Đánh giá tổng quát tình hình quản lý và sử dụng nguồn nhân lực ở công ty cổ

phần công nghệ môi trường và điện lạnh Hồng Anh 49

2.3.1. Hoạch định nguồn nhân lực .49

2.3.2. Công tác phân tích và thiết kế công việc .51

2.3.3. Tuyển dụng lao động .52

2.3.4. Điều kiện lao động . . 55

2.3.5. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc .56

2.3.6. Đào tạo và phát triển .57

2.3.7. Chính sách đãi ngộ .59

Chương III:Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng

nguồn nhân lực tại công ty cổ phần công nghệ môi trường

và điện lạnh hồng anh . . 69

3.1. Định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 69

3.2. Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực

của công ty cổ phần công nghệ môi trường và điện lạnh Hồng Anh 71

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY